Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
Номер на проект: РД04-65/03.10.2011
Наименование: Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище"
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2011
Начална дата: 03.10.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги.
Дейности: Д6-Оценка на нуждите и обучение на представители на целевите групи за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги, за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции, както и за ко
Д8 - Оценка на нуждите и обучение на служители от общинските администрации за управление, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги
Д11 - Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора - за хора с психични разстройства, за хора с физически увреждания и сетивни нарушения; за хора с деменция; за хора с умствена изостаналост и за стари хора.
Д9- Оценка на нуждите и обучение на доставчици на социални услуги за тяхното управление и качествено предоставяне на услугите
Оценка на нуждите и обучение на регистрирани доставчици на социални услуги за тяхното управление и качествено предоставяне на услугите
Д10-Дейности за информиране и публичност на проекта
Д5 - Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и супервизия
Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и супервизия
Оценка на нуждите и обучение на служители на общинските администрации за управление, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги
Д2 - Подбор, назначаване и обучение на 56 координатори на областно ниво по социални услуги към РДСП.
Д3-Изготвяне на анализ за степен на готовност на местно равнище за прилагане на интегр. модел за соц. включв. на лица от ЦГ по операция „Живот в общността” и идент.на конкр.населени места, в които да се създадат необходимите соц. усл. и да се приложа
Д12 - Изследване на прилаганите в страната стандарти за качество на социални услуги
Д4-Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места
Д1 - Функциониране на екип, управление и мониторинг /организационно – техническа дейност/
Оценка на нуждите и обучение на представители на целевите групи за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги, за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции, както и за контр
Д7 - Провеждане на 28 областни семинара за обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчиците на социални услуги и неправителствени организации
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 726 546 BGN
Общ бюджет: 4 602 388 BGN
БФП: 4 602 388 BGN
Общо изплатени средства: 4 577 540 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 602 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 009 BGN
2012 721 254 BGN
2013 622 705 BGN
2014 2 331 622 BGN
2015 866 950 BGN
4 577 540 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 912 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 758 BGN
2012 613 066 BGN
2013 529 299 BGN
2014 1 981 879 BGN
2015 736 907 BGN
3 890 908 BGN
В т.ч. Национално финансиране 690 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 251 BGN
2012 108 188 BGN
2013 93 406 BGN
2014 349 744 BGN
2015 130 043 BGN
686 631 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличаване % на обхванатите от предоставяните услуги лица от целевите групи
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 3 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 4 % на точки на обслужване с въведени нови практики и други инициативи за институционално изграждане (6.2)
Индикатор 5 • Брой наети областни координатори за развитие на социални услуги
Индикатор 6 Изготвен анализ за степента на готовност на местно равнище и идентифицирани конкретни населени места.
Индикатор 7 Идентифицирани добри практики и изготвен анализ на ефективността им.
Индикатор 8 (Д) Проведени областни семинари
Индикатор 9 (Д) Изготвено и отпечатано Ръководство за планиране на набор от необходими услуги на областно и общинско ниво
Индикатор 10 30 информационни табели; информационни материали по минимум 2800 от всеки вид - папки, химикали, тефтери и работни календари; 3000 бр. брошури; 3 печата; 1 транспарант; 30 банера; 5600 визитни картички; минимум 10 презентации в медии, минимум 50 пресс
Индикатор 11 Попълнени и обобщени 1800 анкетни карти, 14 обучения по 4 дни, връчени 1800 бр. сертификата
Индикатор 12 (Д) Изготвен Анализ за състоянието на Специализираните институции за възрастни хора.
Индикатор 13 (Д) Проведено изследване на прилаганите в страната стандарти за социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз