Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0021-C0001
Номер на проект: Д01-24/16.01.2012 г.
Наименование: Специални в образователните потребности, еднакви в обществото
Бенефициент: Община Кричим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 16.01.2012
Дата на приключване: 16.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаване на условия за включване в образователния процес на деца със специални образователни потребности в масовото училище и детските градини, достигане на по-високо качество на образованието, възможно най-добрата социална интеграция и приобщаване към средата в масовото училище и детските градини, и осигуряване на възможност за най-доброто обучение в тях
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 - Предвижда се провеждане на процедура за избор на доставчик на необходимите ДМА и извършване на СМР
Дейност 1 Подобряване на външната и вътрешна среда в детските градини и училищата
Подготовка на Дейност 2 Подготовка на Дейност 2 - Предвижда се провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на необходимите материали и консумативи
Дейност 2 Създаване на клуб „Опознай родния край” и клуб „Арттерапия”
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Предвижда се провеждане на процедура за избор на изпълнител за извършване на обучителната дейност на учителите и родителите
Дейност 3* Обучение и подготовка на учители за оценяване на образователните потребности и работа с деца със СОП
Дейност 4 Провеждане на срещи и семинари с родители на деца със СОП
Подготовка на Дейност 5*
Дейност 5* Подготовка и извършване на социологически и педагогически проучвания
Дейност 6 Осигуряване на информираност на обществеността и публичност на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 581 BGN
Общ бюджет: 71 204 BGN
БФП: 71 204 BGN
Общо изплатени средства: 71 188 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 300 BGN
2013 18 269 BGN
2014 34 619 BGN
2015 0 BGN
71 188 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 555 BGN
2013 15 529 BGN
2014 29 426 BGN
2015 0 BGN
60 510 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 745 BGN
2013 2 740 BGN
2014 5 193 BGN
2015 0 BGN
10 678 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз