Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0010-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0010/D01-33
Наименование: У дома – най-доброто за децата
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 12.12.2013
Дата на приключване: 27.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се разкрият два Центъра за настаняване от семеен тип и един Център за социална рехабилитация и интеграция, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги. Настоящият проект е в отговор на необходимостта от качествено нова услуга за живот за децата и младежите с увреждания, напускащи специализираните институции, като осигури възможност за адаптация от живот в институция към живот в общността, място, където в добронамерена среда децата и младежите да навлязат в социалния живот, да създадат нови навици и нови взаимоотношения.
Дейности: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) Разкриване и функциониране на два ЦНСТ, съгласно Методическото ръководство за минимални изисквания за функциониране и качество на услугата Център за настаняване от семеен тип. Осигуряване на възможност за настаняване и живот на 24 деца от специализираните институции и на 4 деца от общността при спешна нужда (по 14 (12+2) деца в ЦНСТ)
Дейност 1. Организация и управление За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Екипът изпълнява следните задачи: Организира и управлява дейностите по проекта; Организира подготовката на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители и доставчици, съгласно ЗОП, Изготвя договори с доставчици и изпълнители; Участва в подбора на персонала на ЦНСТ и ЦСРИ, съгласно КТ; Провежда месечни работни срещи; Изготвя месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и др. Дейността се реализира пред цялото време на изпълнение на проекта.
Дейност 4. Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в ЦНСТ и приемане в ЦСРИ 4.1. Подготовка на документация за функциониране на двете социални услуги. Задължителната документация ще бъде разработена с помощта на екипа на проекта и консултантите от персонала на услугите. 4.2. Взаимно опознаване на персонала и децата/младежите. Подготвителна работа по преместването на децата и младежите. Предпологаемият брой на децата и младежите с увреждания, които ще бъдат изведени от ДДФУ гр. Луковит в ЦНСТ, е 12, очакваме останалите 12 да бъдат от други институции в страната. За преместването на всяко дете и младеж предвиждаме посещения на място в съответната институция за взаимно опознаване между персонала и детето: 4.2.1. по 2 посещения на място от част от персонала - общо 24 пътувания: - първо посещение: 3 лица (управител, детегледач и социален работник) + психолог при първо посещение) за запознаване с детето/младежа - второ посещение - 3 лица (управител, детегледач и социален работник); 4.2.2. по 1 тридневно посещение от дете/младеж и значим възрастен (от персонала на ДДУИ/ДМСГ, в гр. Луковит за запознаване с обстановката и персонала на ЦНСТ/ЦСРИ - общо 24 пътувания (отиване и връщане) - средствата са предвидени в Компонент І на порект "Детство за всички" по проект на ДАЗД. 4.2.3. по 1 пътуване за преместване на детето /младежа в ЦНСТ - общо 12 пътувания на 2 лица от персонала. По време на срещите екипът и децата взаимно се наблюдават и опознават един друг. Преживяното и наблюденията се обсъжда на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки; набелязват се нови стъпки в общуването с цел безпроблемна адаптация към новите услуги. При подготовка на преместването на децата и младежите в дейността ще бъдат включени и семействата им (когато е възможно). За престоя на децата и младежите в Луковит в ЦНСТ са осигурени хигиенни и санитарни материали, храна, постеловъчен инвентар - нужни за пребиваването (първото посещение) на децата и младежите в съответната услуга за запознаване с новото място. Ще бъдат закупени подаръци (плюшена играчка за всяко дете и младеж, комплект за рисуване за децата/пъзел за младежите), които персоналът ще подари на децата и младежите и които да бъдат първите лични вещи, които те притежаат и които свързват с новия си дом. 4.3. Транспортът ще се извърши с МПС на община Луковит – специализиран бус за хора с увреждания (по проекта се осигурява гориво) 4.4. осигуряване на храна по време на крайното посещение при настаняване на децата/младежите в ЦНСТ/ЦСРИ - провеждане на процедура по ЗОП. 4.5. Закупуване на материали и консумативи - провеждане на процедура по ЗОП.
Предоставяне на социалната услуга ЦСРИ Разкриване и функциониране на ЦСРИ, съгласно Методика за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността ЦСРИ – предоставяне на комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на 30 деца и младежи, ползващи резидентен тип социални услуги и от общността и техните семейства.
Дейност 3. Подбор и назначаване на персонал и лица за експертни и подкрепящи дейности. 3.1. Персоналът ще бъде избран чрез провеждане на конкурс, съгласно КТ. Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, Заповед №РД01-864 от 30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика ще бъдат назначени общо 30 човека, от които управителят и счетоводителят / касиер ще съвместяват длъжности в трите новоразкривани услуги, а медицинската сестра и лицето на длъжност "поддръжка /сгради/шофьор" - в двете резидентни услуги (ЦНСТ). Длъжностите са: 1. Ръководител - 1 бр. за трите услуги 2. Социални работници - 4 бр. (по 1 в ЦНСТ и 2 в ЦСРИ); 3. Счетоводител/касиер-домакин - 1 бр. за трите услуги; 4. Възпитател/детегледач - 14 бр. (по 7 бр. във всяко ЦНСТ); 5. Хигиенисти - 3 бр. (по 1 във всяка услуга); 6. Медицинска сестра - 1 бр. (за двете ЦНСТ); 7. Поддръжка сгради /шофьор - 1 бр. (за двете ЦНСТ); 8.Рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт - 1 бр. за ЦСРИ; 9. Логопед/специален педагог/педагог - 1 бр. за ЦСРИ; 10. Арттерапевт/трудотерапевт - 2 бр. - за ЦСРИ; 11. Психолог - 1 бр. за ЦСРИ. 3.1.1. Разработване на «Критерии за подбор на персонала на ЦНСТ/ЦСРИ» 3.1.2.Чрез обяви в ДБТ, в един местен вестник, по местната кабелна телевизия, в таблото с обяви в общината и на сайта на общината стартира процедурата за подбор на персонал. В офиса на проекта постъпват молби за назначаване на работа, придружени с професионално СV, мотивационно писмо и копие от диплом за завършено образование. 3.1.3. Подборът протича в две фази: - подбор по документи; - интервю. Екипът за управление на проекта прави подбор, съгласно писмената процедура за набиране и подбор. Комисията взима своите решения за одобрените кандидати, като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. 3.1.4. С одобрените кандидати се сключват трудови договори. При започване на работа в ЦНСТ/ЦСРИ всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Тези важни условия и изисквания са детайлно описани в длъжностна характеристика, която всеки служител получава при сключване на трудов договор. Качеството на социалната грижа ще бъде осигурено чрез обучение по Компонент 1 на проект " Детство за всички", за всички нови услуги. 3.2. Подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности. 3.2.1. Консултанти - 2 човека, които предоставят актуална информация и споделят опит, знания и умения, спрямо конкретните потребности на персонала в двете услуги. Необходимо е да имат опит (релевантен, минимум 2 г), както следва: в работата с деца и в работата с възрастни хора с увреждания. Консултантите могат да подпомагат при идентифициране варианти на дейстиве, препоръки. Те взаимодействат с целевата група, спрямо конкретните нужди. Ще подпомагат персонала при разработване на документацията за предоставяне на съответната услуга.
Дейност 2. Информиране и публичност Запознаване на обществеността и целевите групи по проекта, с целите на проекта и източниците за неговото финансиране и с нуждата от реализиране на дейностите по деинституционализация на децата в България
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 438 441 BGN
Общ бюджет: 411 125 BGN
БФП: 411 125 BGN
Общо изплатени средства: 411 121 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 411 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 133 178 BGN
2015 277 942 BGN
411 121 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 349 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 113 202 BGN
2015 236 251 BGN
349 453 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 977 BGN
2015 41 691 BGN
61 668 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз