Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0001-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11014
Наименование: Подобряване безопасността при работа и условията на труд в "Софийска вода" АД
Бенефициент: "Софийска вода" Акционерно дружество
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 07.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд и повишаване безопасността на служителите на Софийска вода АД чрез инвестиции в специализирано работно облекло, лични предпазни средства, машини и оборудване.
Дейности: Дейност 1. Стартиране на проекта и сформиране на екип (оперативен мениджмънт) Дейността ще стартира с определянето и сформирането на екип за управление на проекта. Първото заседание на екипа ще определи функциите на членовете му, ще се разпределят отговорностите и ще се утвърдят методите на контрол и отчитане. Ще се използва действащата в момента в Софийска вода АД система за вътрешен финансов контрол. Ежемесечно ще се провеждат срещи на екипа за обсъждане на дейностите по проекта. Всяка среща ще има дневен ред, ще бъде отчитан напредъка по проекта чрез доклади и ще завършва с протокол. Всяка промяна/разлика от планираната дейност трябва да се отбележи и поясни. На първата среща ще бъде обсъден и изработен подробен План-график. Ще се извършва постоянно наблюдение върху дейността на подизпълнителите. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, тяхното счетоводно отразяване в регистри, начисляване и изплащане на възнагражденията. Добрият оперативен мениджмънт ще допринесе за успешно приключване на проекта, неговото навременно и коректно отчитане с постигане на заложените цели. Ръководителят на проекта ще изготви и подаде към АЗ финален отчет след приключване на проекта.
Дейност 2. Извършване на анализ на състоянието на трудовата дейност на Софийска вода АД. Извършването на анализа се налага поради необходимостта от актуална преценка на настоящото състояние на трудовата дейност на Софийска вода АД, с цел изготвяне на документ, който да бъде аналитична основа за извършването на планираната модернизация в областта на безопасните условия на труд. Извършването на анализа ще бъде възложено на двама експерти по БЗР, служители на Софийска вода АД и ще отнеме един месец. Тези експерти ще отговарят за определяне и задаване на начините, подходите, моделите за провеждане на анализа. Анализът ще бъде съобразен с целите на проекта и ще обхване точно определени аспекти от дейността на компанията. Структурата на анализа на състоянието на трудовата дейност ще включва: I. Въведение: Сегашно състояние на компанията; Установяване структурата на организационната дейност на трудовия процес; Определяне обхвата на работа. II. Изложение и анализ SWOT анализ; -Идентифициране на ресурсите за безопасни условия на труд; Идентифициране и анализ на рисковете; Обработване оценките на риска. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Разработване и прилагане на контрол за да се елиминират или минимизират рисковете; Осигуряване на обратна връзка за непрекъснато подобряване на безопасността; Методи и средства за отчитане на дейността за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; Разработване на планове за контрол на риска; Мониторинг на плана за контрол на риска; Обучение за работа с нововъведеното работно облекло, ЛПС и машини; Предоставяне на съответната информация на служителите. IV. Заключение
Дейност 3. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Дейността ще бъде разделена на две части: 1. Подготовка на тръжна документация Процесът по избор на доставчик ще започне с подготовката на тръжна документация. Всички процедури ще бъдат по реда на НВМОП. Процедурите ще бъдат две на брой, като една от тях ще бъде с набор от три оферти, а другата с открит конкурс. Тръжната документация ще бъде изготвена в рамките на 1 месец от екип, който ще включва ръководителя на проекта, специалиста БЗР, юрист, счетоводителя и служител от отдел „Снабдяване”. Тръжната документация ще включва изисквания за участие към кандидатите, инструкции, проект на договора, технически изисквания и методика за оценка. 2. Провеждане на тръжната процедура и избор на доставчици Критериите за допустимост на кандидатите ще да бъдат в няколко направления: техническо съответствие, оценка на системата за управление на качеството и финансово състояние. Оценката може да се формира на база най-ниската предложена цена или икономически най-изгодна оферта, като 70% от оценката е за цената и останалите 30% от оценката за другите показатели. Всички участници в процедурата ще бъдат уведомени. Избраният доставчик ще бъде поканен да сключи договор. Към подписване на договор с избрания доставчик ще се пристъпи след четиринадесет дневния срок. В рамките на 1 месец след този период трябва да бъде сключен договорът.
Дейност 4. Доставка на специализирано работно облекло, лични предпазни средства, машини и оборудване. Предмет на поръчката е доставка на специализирано работно облекло, ЛПС, машини и оборудване, целящи намаляване на трудовите злополуки и осигуряване на безопасност при работа. Доставката ще бъде извършена от доставчик/ци, избран/и след провеждане на тръжни процедури при спазване на принципите за прозрачност и за нуждите на служителите и работниците на Софийска вода АД. Предвидените за закупуване работно облекло и ЛПС отговарят на утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършена оценка на риска на работните места. Работното облекло трябва да отговаря на техническите спецификации, определени в техническото задание от Софийска вода АД. При доставката ще се състави приемо-предавателен протокол в два екземпляра.
Дейност 5. Дейности за информиране и публичност За да се запознае широката общественост с целите, резултатите и ползите от проекта, е необходимо да се планират дейности за осигуряване на публичност и визуализация на проекта, както и да се информира обществеността за финансовия принос от Европейската общност чрез ЕСФ и ЕФРР, чрез ОП РЧР 2007-2013 г. Ще се проведат две - встъпителна и ПСПВ в Бистрица, на които ще бъдат представени целевите групи, дейностите, целите на проекта, резултатите и постигнатия ефект. На събитията ще бъдат поканени представители на национални и регионални медии, бизнес партньори и др. Ще се изработят две постоянни разяснителни табели, една пред входа на залата в СПСОВ Кубратово и една пред входа на залата в ПСПВ Бистрица, където ще се проведат обученията по настоящия проект. Ще се отпечатат и разпространят 200 цветни брошури с детайлна информация относно целите, резултатите и хода на проектните дейности. Периодично ще се актуализира информацията за развитието на проекта на интернет страницата на Софийска вода АД.
Дейност 6. Одит на проекта В края на проекта ще се проведе одиторска проверка, като целта й е одитора да се увери, че Софийска вода АД, в качеството си на бенефициент по проекта, е осигурил необходимите административни, финансови, технически и физически ресурси, необходими за изпълнението на проекта. За допустимите разходи одиторът следва да провери дали те действително са извършени и дали средствата, заложени в бюджета са изразходени икономично, ефективно и ефикасно. Одиторът следва да провери дали по проекта са установени нередности и ако има такива, дали те са докладвани своевременно на всички необходими институции. Одиторът следва да се увери, че всички документи на база, на които са извършени разходи, са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдават.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 606 BGN
Общ бюджет: 60 247 BGN
БФП: 48 198 BGN
Общо изплатени средства: 48 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 198 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 968 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 968 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 230 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 230 BGN
Финансиране от бенефициента 24 921 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз