Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0167-C0001
Номер на проект: Д01-3188/05.02.2013
Наименование: Детската градина и училището - пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Подпомагане по-успешната образователна и социална интеграция и бъдещата реализация на децата и учениците от етническите малцинства
Дейности: 1. Стартиране на проекта Провеждане на работна среща в община Димитровград на екипа за организация и управление на проекта за регламентиране на задълженията, разпределение на задачите, подготвяне и подписване на Споразумение за партньорство между кандидата и партньорите, запознаване с целите, графика и спецификата на планираните дейности, подготвяне на проектната документация и необходимите документи по стартиране на дейностите. Изработване на мултимедийна презентация, покани, афиши, дипляни. Изработване и поставяне на информационни табла с логото на ЕС и ЕСФ и обозначението ОП РЧР, логото на кандидата и партньорите, името на проекта и размера на безвъзмездната финансова помощ. Осигуряване на публичност в зала „Гросето” пред обществеността на Димитровград с провеждане на пресконференция с журналистите и презентиране на проекта.
2. Информиране и публичност Обществеността на Димитровград ще се информира относно помощта, получена от ЕСФ и достигане на информацията за реализиране на проекта чрез традиционните ежеседмични брифинги на журналистите със свеждане на информация. Основната информация по кампанията ще се публикува в сайта на община Димитровград, във вестниците „Новинар – Юг” и „Димитровградски пазар” и чрез ежеседмични излъчвания по видеоканал „Blizoo” в рекламния блок с информация по проектните дейности. Ще се изработят афиши, дипляни и флаери за информиране на обществеността.
3. Подобряване на вътрешната и външната среда на детската градина и на средищното училище Пълноценната интеграция на ромските деца чрез десегрегация на детската градина и създаване на условия за равен достъп до качествено образование в ОДЗ „Лилия” и средищното училище „Васил Левски” налага където ще се провежда обучението да се извършат ремонтни дейности, включващи СМР: • ОДЗ „Лилия” - подготовка на стени и тавани, измазване, шпакловане и боядисване, подмяна на дървени с ПВЦ врати, полагане на балатум в зала за клубната дейност „Народни танци”. Обезпечаването на учебния процес в детската градина по дейностите от проекта изисква и осигуряване на учебно-технически средства и апаратура – 1 лаптоп и 1 мултимедиен проектор. • СОУ «Васил Левски» - закупуване на секция в кабинет за клубната дейност „Млад кулинар”. Обезпечаването на учебния процес в средищното училище по дейностите от проекта изисква и осигуряване на учебно-технически средства и апаратура – 1 лаптоп и 1 мултимедиен проектор.
4. Учението е лесно, тук е интересно Улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес на деца от ромски етнически състав с обучителни проблеми и в риск от отпадане. Допълнителната подготовка по БЕЛ на децата от етническите малцинства в ОДЗ «Лилия» ще се провежда с цел осигуряване на подкрепа при овладяване на учебния материал с прилагане на интерактивни подходи и с акцент върху практическите упражнения за подготовка и надграждащ процес за постъпване в 1-ви клас в средищното училище. Обучителен модул: 3 групи по 10 деца на 4-5 и 6 години с допълнителни ежеседмични занятия по 2 часа по БЕЛ, провеждани от 3-ма учители от начален етап на обучение от партньора СОУ «Васил Левски».
5. Клуб „Музика” Развитие на таланта и способностите на децата и учениците от ОДЗ «Лилия» и СОУ «Васил Левски» от ромски произход в областта на музиката. Изготвяне на учебни програми и тематични разпределения от учителите по музика в СОУ «Васил Левски» за групово и индивидуално обучение на учениците, включени в клубната дейност. Обучителен модул: - групови музикални занятия «народно пеене» – 1 групи от 15 деца от ОДЗ «Лилия» (6 годишни) и 1 група от 15 деца от СОУ «Васил Левски» (3,4,5 клас) с по 1 занятие седмично по 2 учебни часа; - индивидуални музикални занятия «гъдулка» – 6 ученици от СОУ «Васил Левски» (7 клас) с по 1 занятие седмично по 1 учебен час; - индивидуални музикални занятия «китара, тамбура» - 6 ученици от СОУ «Васил Левски» (6-7 клас) с по 1 занятие седмично по 1 учебен час; - индивидуални музикални занятия «пиано» - 6 ученици от СОУ «Васил Левски» (3 клас) с по 1 занятие седмично по 1 учебен час;
6. Ателие „Изобразително изкуство” Изготвяне на учебни програми и тематични разпределения от учители по изобразително изкуство от СОУ „Васил Левски” за групово обучение на деца от ОДЗ „Лилия” и ученици от СОУ „Васил Левски”. Обучителен модул: - 1 група от 15 деца от ОДЗ „Лилия” (5-6 годишни) с 2 занятия седмично по 2 учебни часа; - 1 група от 15 ученици от СОУ „Васил Левски” (1-4 клас) с 2 занятие седмично по 2 учебни часа;
7. Клуб „Народни танци” Дейността на клуба е насочена към създаване на навици и умения за работа в танцов колектив, обща двигателна култура и познания в областта на народните танци. Ще бъде изготвена учебна програма и тематично разпределение от хореограф и корепетитор от ОП „Детски и младежки център” – Димитровград за групови обучения в ОДЗ „Лилия” и в СОУ „Васил Левски”. Обучителен модул: - 1 група от 15 деца от ОДЗ „Лилия” (4,5,6 годишни) с 1 занятие седмично по 2 учебни часа; - 1 група от 15 деца от СОУ „Васил Левски” (1 – 4 клас) с 1 занятие седмично по 2 учебни часа. Занятията по народни танци ще се провеждат в ОДЗ „Лилия” и в СОУ „Васил Левски”.
8. Клуб „Фолклор на етносите” С клубната дейност ще се подпомогне реализирането на действаща и ефективна образователна интеграция за формиране у децата и учениците на самоуважението към собствената културна идентичност. Моделът изразяващ се в изследване на културното многообразие в квартал „Изгрев” на Димитровград и в 12 села на община Димитровград, ще се превърне в добра практика за съхранение и изява на културната идентичност на децата от етническите малцинства като фактор за междукултурен диалог. Изготвяне на учебна програма и тематично разпределение с акцент върху изведени занятия и изследвания по селата и в квартал „Изгрев” с активното участие на читалищни секретари и родителската ромска общност. Обучителен модул: - 1 група от 12 ученици (5-7 клас) от СОУ „Васил Левски”, живеещи в 12 села на община Димитровград с различен етнически произход ще проучват местния български и ромски фолклор и творчество под ръководството на 1 учител от СОУ „Васил Левски” в 1 занятие седмично по 2 учебни часа. Дейността ще се подпомага активно от Родителския клуб в училище.
9. Клуб „Млад кулинар” Дейността е насочена към съхраняване и развитие на традициите на ромския етнос в ежедневието и при честване на празници като „Василица”, „Гергьовден”, „Богородица”. Ще се постави акцент върху работата с деца със смесен етнически състав за да се получи приемственост между отделните етноси на база кулинарни традиции в България. Изготвяне на учебна програма и тематично разпределение от експерт обучител. Обучителен модул: - 1 група от 10 деца от ОДЗ „Лилия” (4,5,6 годишни) от ромски произход с 1 занятие седмично по 2 учебни часа; - 1 група от 10 ученици от СОУ „Васил Левски” (5-7 клас) с 1 занятие седмично по 2 учебни часа. Ще бъдат организирани кулинарни изложби по време на честване на Деня на ромите и при провеждане на фестивала „Сцена на мечтите”.
10. Клуб „Ние сме част от природата” Обучителният модул ще бъде насочени към «Екология и биология» и «Екология и здравето на човека». Занятията ще се провеждат предимно сред природата с обучителни екскурзии до лаборатории и пречиствателни станции, опознаване на естествени материали и продукти (сбирки на семена, листа, видове почви). Ще се приложат еко-игри, изложби, свързани с опазване на околната среда, постери с фотоснимки, семинарни занятия по проблемите на екологията и здравето на човека. Изготвяне на учебна програма и тематично разпределение от учител обучител от СОУ „Васил Левски”. Обучителен модул: - 1 група от 12 деца от ОДЗ „Лилия” (4,5,6 годишни) с 1 занятие седмично по 2 учебни часа. - 1 група от 12 ученици от СОУ „Васил Левски” (5-7 клас) с 1 занятие седмично по 2 учебни часа.
11. Родителски клубове в детската градина и в училището Родителските клубове в детската градина и в училището ще заработят с по 10 активни родители от ромски етнически състав. Родителските клубове, под ръководството на педагогическия съветник при СОУ „Васил Левски”, ще заседават по 1 път месечно по 2 учебни часа в двете партниращи институции и ще дискутират теми, свързани с децата и учениците, застрашени от отпадане, проблеми при адаптацията, резултати от обучението на учениците, външно оценяване, възможности за финансиране, график за предстоящи дейности с включване на по-широк кръг родители, организиране на общностни дискусии и родителски лектории в детската градина и училището. Организиране на изведен обобщителен семинар през месец юни 2013г. с участието на 20 родители за отчитане резултатите от дейността.
12. Моят роден край – минало и настояще В обучителните екскурзии и екологичните акции до природни и археологически забележителности в община Димитровград ще участват 194 ученици от целевата група с акцент върху обогатяване на сетивно-познавателния опит и възпитаване на естетическия вкус и трудови навици. Чрез беседа от екскурзовод или учител обучител ще се даде възможност вниманието на учениците да се насочи към наблюдаваните на живо обекти, тяхното заснемане с 2 видеокамери и 2 цифрови фотоапарата, тяхната характеристика и значимостта им за културното наследство на родния край. Ще бъдат организирани 7 екскурзии с участието на 194 ученици и 194 родители, придружавани от 13 учители и 1 експерт обучител до забележителности в общината: „Изворът на нимфите” – с.Каснаково; археологични разкопки – с.Ябълково; манастирски комплекс „Св.Атанасий” – с.Златна ливада; археологически разкопки – с.Крепост; „Александровска гробница” – с. Александрово; археологически разкопки между с.Добрич и с.Крум; „Защитена местност” – с.Злато поле.
13. Привлекателна образователна среда Добре функциониращите детска градина и средищно училище са най-сигурната гаранция за привличането, задържането на отпаднали ученици и намаляване на риска от отпадане на ромските деца. В създаването на по-пълноценен живот ще се включат всички целеви групи от деца, ученици, родители и учители в инициираните извънкласни и извънучилищни прояви: Съвместни прояви: - Отбелязване на Международния ден на ромите – 8 април 2013г. с концерт и изложба в ДТ „Апостол Карамитев” с участието на деца и ученици от целевите групи по проекта, участващи в дейностите клуб „Музика” и клуб „Изобразително изкуство”. - Фестивал „Сцена на мечтите” – 1 юни 2013г. – Ден на детето с участието на деца и ученици по проекта с възможност за творческа изява на всички целеви групи. Ще бъдат изработени шапки и тениски с логото на ЕС, ЕСФ и ОП „РЧР” и името на проекта „В детската градина и училището – пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване”. В двете съвместни прояви активно ще се включат и 194 родители.
14. Финализиране на проекта На пресконференция с журналисти от местни и регионални медии чрез мултимедийна презентация ще се отчетат реализираните дейности по проекта за ефективна интеграция на децата и учениците от малцинствените групи в детската градина и училището, постигането на общата и специфичната цел и изграждането на работещ модел в ОДЗ „Лилия” и СОУ „Васил Левски”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 534 BGN
Общ бюджет: 68 203 BGN
БФП: 68 203 BGN
Общо изплатени средства: 66 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 907 BGN
2014 20 286 BGN
2015 24 751 BGN
66 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 621 BGN
2014 17 243 BGN
2015 21 038 BGN
56 902 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 286 BGN
2014 3 043 BGN
2015 3 713 BGN
10 042 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз