Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0123-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социална услуга „Домашен помощник” – шанс за достоен и независим живот”
Бенефициент: Община Крумовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 23.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Крумовград
Описание
Описание на проекта: 1. Създаване на екип за управление на проекта 2. Организиране на информационна кампания за запознаване на общността и популяризиране на проекта и подбор на бенефициентите по проекта 3. Идентифициране на потребителите и уточняване на вида на индивидуално предлаганите услуги. Установяване на връзка между потребителите и домашните помощници и разработване на графици. 4. Предоставяне на услугата „Домашен помощник” 5. Мониторинг и отчитане на проекта.
Дейности: 1.Създаване на екип за управление на проекта За успешното изпълнение на проекта е необходимо създаването на екип, който да следи за изпълнението на процедурите и дейностите в срок, да осъществява мониторинг и отчита извършените дейности. За нуждите на проекта е необходим екип от 3 специалисти: ръководител на проекта, координатор и счетоводител.
2.Организиране на информационна кампания за запознаване на общността и популяризиране на проекта и подбор на бенефициентите по проекта. Ще бъдат направени публикации в местните медии – вестници, кабелен оператор, ще бъде публикувана информация на сайта на общината за стартирането на проекта и заложените дейности. Изготвяне и отпечатване листовки, съдържащи информация за услугите, които ще бъдат предлагани от домашните помощници по проекта, както и условията за включване. Ще бъдат селектирани лицата, които ще бъдат ползватели на услугата „Домашен помощник” и лицата, които ще я предоставят.
3.Идентифициране на потребителите и уточняване на вида на индивидуално предлаганите услуги. Установяване на връзка между потребителите и домашните помощници и разработване на графици. Необходим етап от реализирането на проекта е домашните помощници да посетят в домовете им, потенциалните ползватели, с цел запознаване и уточняване на времето за предоставяне на услугата. На срещата ще присъства и Ръководител проект. В последствие ще бъдат разработени графици за предоставяне на услугите, като ще бъдат взети предвид разстоянията между обслужваните потребители, както и местожителството на домашния помощник. Предвижда са при подбора да се включат 5 домашни помощника, които ще обслужват потребители от близки населени места, различни от местоживеенето им.
4.Предоставяне на услугата „Домашен помощник” Дейността на домашния помощник се съсредоточава в по-голяма степен върху организирането на бита и хигиената в дома на нуждаещите се лица. Извършват се следните дейности: 1. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); 2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); 3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); 4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); 5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
5.Мониторинг и отчитане на проекта Мониторинга през цялото време на проекта е необходим за точното и навременно изпълнение на дейностите по проекта Ще бъдат изготвяни ежемесечни доклади от лицата извършващи услугата “Домашен помощник” за вида и качеството на предлаганите услуги. Ще бъдат извършвани ежемесечни проверки на място при потребителите за предоставяната услуга.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
М иС компания ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 044 BGN
Общ бюджет: 161 708 BGN
БФП: 154 237 BGN
Общо изплатени средства: 140 916 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 809 BGN
2011 52 528 BGN
2012 53 579 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 916 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 588 BGN
2011 44 649 BGN
2012 45 542 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 779 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 221 BGN
2011 7 879 BGN
2012 8 037 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 137 BGN
Финансиране от бенефициента 8 430 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/
Индикатор 6 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз