Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на компаниите чрез въвеждане на иновативни бизнес услуги"
Бенефициент: Сдружение "Клъстер Варна бизнес консулт"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на компаниите чрез въвеждане на иновативни бизнес услуги"
Дейности: Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстер
Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
Участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за административното тяло на клъстера
Маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия
Популяризиране на името и марката на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 224 861 BGN
Общ бюджет: 291 598 BGN
БФП: 211 872 BGN
Общо изплатени средства: 211 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 211 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 351 BGN
2015 151 521 BGN
211 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 298 BGN
2015 128 793 BGN
180 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 053 BGN
2015 22 728 BGN
31 781 BGN
Финансиране от бенефициента 82 162 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Проведени тренинги
Индикатор 7 Проведени конференции и семинари с присъствие на 250 броя посетители
Индикатор 8 Създадена база данни за Наръчник на предприемача
Индикатор 9 Участия в работни срещи в страни членки на ЕС
Индикатор 10 Изработена обща стратегия и маркетингова стратегия за развитие на КЛЪСТЕРА и анализ на целевите пазари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз