Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0127-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Децата на Кричим - различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите"
Бенефициент: Община Кричим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на ефективна среда за развитие, реализация и социална интеграция на децата и учениците от ромската малцинствена група.
Дейности: Дейност 1 Подготовка. Процедура по избор на доставчик. Подобряване на външната и вътрешна среда в дтските градини и училищата.
Дейност 2* Подготовка. Предвижда се процедура за избор на изпълнител за обучение на учители и логистика за провеждане на тренинг-семинари за учители и екскурзии за децата и учениците. Обучение и подготовка на учители за работа в мултикултурна и билингвиална среда и за прилагане на интерактивни технологии.
Дейност 3 Подготовка. Работа с родители на деца от етническите малцинства.
Дейност 4 Подготовка. Предвижда се провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на необходимите материали и консумативи. Създаване на клубове по интереси в областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците,спорта,изкуството, традиционните занаяти и др.
Дейност 5 Подготовка. Организиране и съвместно провеждане на традиционни за различните етноси празници,концерти, изложби и други.
Дейност 6* Подготовка. Извършване на социологически и педагогически проучвания.
Дейност 7* Подготовка. Осигуряване на информираност на обществеността и публичност на дейностите по прооекта.
Дейност 8* Подготовка. Одит на изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 223 987 BGN
Общ бюджет: 129 967 BGN
БФП: 129 967 BGN
Общо изплатени средства: 129 908 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 44 797 BGN
2012 0 BGN
2013 85 111 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 908 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 38 077 BGN
2012 0 BGN
2013 72 344 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 422 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 720 BGN
2012 0 BGN
2013 12 767 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 486 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз