Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0012-C0001
Номер на проект: 11-13-12
Наименование: Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ)
Бенефициент: Български институт по метрология
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.11.2012
Начална дата: 04.03.2013
Дата на приключване: 30.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на съществуващите политики за управление и координация в областта на метрологичния контрола на средствата за измерване (СИ), осъществяван от БИМ.
Дейности: Дейност 4. Разработване и внедряване на система за взаимодействие и координация с институциите и бизнеса (чрез представляващите го НПО), които имат отношение към процеса на измервания Идентифициране на институциите и представляващите бизнеса НПО, които имат отношение към процеса на метрологичния контрол на средствата за измерване и анализ на техните нужди и набелязване на евентуални промени в тяхната работа. Създаване на система за взаимодействие и координация: юридическа разработка на правилници, наръчници и т.н.
Дейност 7. Създаване на регистър на заинтересованите групи (ползватели на услугите на БИМ), въвлечени в процеса на метрологичния контрол на средства за измерване Създаване и поддържане на Регистър на държавните институции и бизнес организации, свързани с метрологичния контрол на измерванията, чрез което се осигурява по-голяма публичност, прозрачност и отчетност.
Дейност 6. Промотиране на разработките (стратегия, методики, процедури и система) чрез кръгли маси, дискусионни форуми (както присъствени, така и електронни), електронни бюлетини, съпътстващи обучения за администрацията, механизми за обратна връзка Дейността включва: - провеждане на поне две кръгли маси; - изработване и поддържане на електронен бюлетин и електронни дискусионни форуми; - провеждане на присъствени дискусионни форуми; - провеждане на съпътстващи обучения за изработените документи: стратегия, пътна карта, методики и процедури, в които се обучават служители на администрациите, въвлечени в процесите; - изработване и прилагане на подходящи механизми за обратна връзка. Включва организация на кръгли маси и форуми по видове измервания и чрез Интернет мрежа за обмен на информация между институциите и гражданите, чрез което се промотират стратегията, методиките и системата на взаимодействието за контрола на измерванията.
Дейност 8. Одит на проекта Организиране и провеждане от сертифициран външен одитор.
Дейност 9. Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ и подобряване и получаване на обратна връзка от потребителите на административн Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността дейността по проекта. Включва планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите по него: - предоставяне на информация и осигуряване на публичност за изпълнението на проекта в медиите, чрез подготовка на материали за платени публикации в национален ежедневник при значими отделни етапи от проекта (стартиране на проекта, разработени стратегически и методологически документи и приключване на проекта). - организиране на пресконференции за оповестяване на отделни значими етапи от проекта (завършване на анализа, разработени стратегически и методологически документи и приключване на проекта), както и при приключване на проекта за представяне на резултатите от него; - организиране на информационни дни за целевите групи; - публикуване и разпространение на рекламни и информационни материали; - изработване на стратегия за продължаващо популяризиране на подобрените дейности и резултатите от проекта след неговото приключване
Дейност 1. Анализ на съществуващата нормативна уредба и на съществуващите практики за взаимодействие и координация в областта на метрологичния контрол Основни закони, свързани с работата на Българския институт по метрология (БИМ), са Законът за измерванията и Законът за техническите изисквания към продуктите и др.. Съществуващите практики в областта на метрологичния контрол, които ще са предмет на анализа от дейността на БИМ и взаимодействието му с бизнеса, гражданите, неправителствените организации, изпълнителни агенции, сдруженията и опита на държавите-членки на ЕС. Аналитичните дейности по проекта включват: • Анализ на нормативната база, вътрешните документи, организацията и дейността на органите, отговорни за осигуряване на метрологичния контрол на средствата за измерване; • Проучване на практики в страни от Европейския регион; • Изготвяне на изчерпателни доклади, систематизиращи информацията от проучванията и съдържащи анализи и изводи.
Дейност 2. Разработване и приемане на секторна стратегия за развитие на метрологичния контрол на средства за измерване, както и на пътна карта за реализацията й Въз основа на анализите, изработени по дейност 1 ще се разработи и предложи за приемане секторна стратегия за осигуряване на метрологичния контрол на средствата за измерване. При нейното изготвяне трябва да бъдат включени всички направления, идентифицирани при анализа, подредени по приоритети и отразяващи спецификите на отделни заинтересовани страни. В стратегията трябва да бъдат посочени възможни източници на финансиране на предвидените дейности за изпълнение на стратегията, включително алтернативни форми на финансиране, възможни ли са публично-частно партньорство или други методи с цел гарантиране изпълнимостта на стратегията в условията на рестриктивен бюджет. В рамките на дейността ще се изготви и Пътна карта за изпълнение на стратегията. В нея ще се определят конкретни мерки и стъпки за изпълнение на предвидените в стратегията дейности по приоритети. За всяка конкретна мярка и дейност трябва да се посочи: • Индикативен времеви график; • Предпоставки; • Индикатори за оценка на изпълнението; • Рискове; • Механизми за прилагане на коригиращи действия;
Дейност 3. Разработване и усъвършенстване на процедури за контрол, методики за проверки, вътрешни правила, инструкции в резултат на извършения анализ и в съответствие с разработената стратегия, с цел постигане на унифицирано изпълнение на проверките Тази дейност включва разписването и възприемането на процедури, методики, вътрешни правила, инструкции за изпълнение на разработената стратегия и осъщестяване на метрологичен контрол. По този начин се повишават изискванията за извършване на контрола и се постига унифициране на подходите за извършване на проверките на изпълнението. Ще бъдат въведени и единни стандарти на проверките и метрологичния контрол, водещо до унификация на процесите (в т.ч. европейските стандарти пр. ISO 17020)
Дейност 5. Извършване на оценка на въздействието на създадената стратегия, на разработените методики и на системата за взаимодействие Оценката на въздействието е инструмент за подобряване на информационната база на всеки етап на политическия цикъл, което от своя страна позволява по-добра информираност при вземането на решения на политическо ниво. Тя предоставя информация за възможните последствия от нов политически инструмент или реалните последствия от съществуващите инструменти, допринася за реформирането и модернизирането на държавата. Тя е и важен инструмент за управление на регулациите, т.е. управление на законовата рамка. Целта на оценката на въздействието е двойна: - да подобри самите политически инструменти; - да намали броя на правните инструменти, чрез избягването на излишно законодателство и регулации. Оценката на въздействието предлага: - сравнителна информация за предвидимите последствия на различни достъпни политически алтернативи за решаване на определен проблем или за постигането на определена цел; - през фазата на подготовка на инструмента тя носи информация по въпроси, като съвместимост, приложимост, специфични пречки и/или предимства за определени групи на обществото; - информация за степента, до която са постигнати желаните цели или степента, до която определена политика е била приложена успешно от администрацията и възприета от обществото.
Дейност 10. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на Управлението на проекта е свързано със създаване условия и анализиране предпоставките за: избор на политиката, разработване и усъвършенстване методиките за проверка в областта на метрологичния контрол. За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на БИМ. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на изготвените анализи, стратегически и методологически документи, верификация на направените разходи и мониторинг. БИМ ще участва активно в дейностите на външните изпълнители и ще се стреми да включи всички заинтересовани лица и страни в процеса на изпълнението с цел отчитане на техните интереси и коментари. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 486 000 BGN
Общ бюджет: 399 779 BGN
БФП: 399 779 BGN
Общо изплатени средства: 340 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 399 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 200 BGN
2014 32 470 BGN
2015 211 174 BGN
340 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 339 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 620 BGN
2014 27 600 BGN
2015 179 498 BGN
289 718 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 580 BGN
2014 4 871 BGN
2015 31 676 BGN
51 127 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании
Индикатор 2 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 3 По Дейност 1 - Броя анализи, проучвания, изследвания по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой проведени срещи с представители на БИМ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 5 По Дейност 1 - Степен на приемане на изготвените анализи от страна на БИМ
Индикатор 6 По Дейност 2 - Секторна стратегия за метрологичния контрол
Индикатор 7 По Дейност 2 - Пътна карта
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой проведени срещи с представители на БИМ за отчитане на тяхното мнение и препоръки по проекта
Индикатор 9 По Дейност 2 - Степен на приемане на изготвените документи от страна на БИМ по проекта
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой разработени методики и процедури – наръчници и инструкции
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой проведени срещи с представители на БИМ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 12 По Дейност 3 - Степен на приемане на изготвените документи от страна на БИМ
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брой разработени инструкции и правилници
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брой проведени срещи с представители на БИМ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 15 По Дейност 4 - Степен на приемане на изготвените документи от страна на БИМ
Индикатор 16 По Дейност 5 - Брой разработени оценки на въздействието
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой проведени срещи с представители на БИМ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 18 По Дейност 5 - Степен на приемане на изготвените документи от страна на БИМ
Индикатор 19 По Дейност 6 - Брой кръгли маси
Индикатор 20 По Дейност 6 - Брой дискусионни форуми
Индикатор 21 По Дейност 6 - Брой проведени съпътстващи обучения по проектното предложение
Индикатор 22 По Дейност 6 - Брой разработени системи за обратна връзка
Индикатор 23 По Дейност 6 - Брой проведени срещи с представители на БИМ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 24 По Дейност 6 - Степен на приемане на изготвените документи от страна на БИМ
Индикатор 25 По Дейност 7 - Брой работещи регистри
Индикатор 26 По Дейност 7 - Брой вписани в регистъра
Индикатор 27 По Дейност 7 - Степен на приемане от страна на БИМ
Индикатор 28 По Дейност 8 - Брой одитни доклади по проектното предложение
Индикатор 29 По Дейност 9 - Организиране на пресконференции
Индикатор 30 По Дейност 9 - Публикувани на платени прессъобщения в национални медии
Индикатор 31 По Дейност 9 - Организирани информационни дни за целевите групи
Индикатор 32 По Дейност 9 - Изготвени и разпространени плакати
Индикатор 33 По Дейност 9 - Изготвени и разпространени табели
Индикатор 34 По Дейност 9 - Изготвени и разпространени брошури (цветни)
Индикатор 35 По Дейност 9 - Изработени и разпространяване броя рекламни комплекти включващи тефтер, химикалка, календар, флаш памет и значка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК
Индикатор 36 По Дейност 10 - Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади
Индикатор 37 По Дейност 10 - Изпълнени в срок проектни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз