Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0076-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0076/D01-39/17.09.2014
Наименование: „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции”
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 17.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 6 бр.
Дейности: Дейност 4. Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в ЦНСТ Подготовка на документация за функциониране на социалните услуги. Задължителната документация ще се разработи от персонала на услугите, с помощта на консултантите и екипа за управление на проекта, в съответствие с Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи” и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Взаимно опознаване на персонала и децата/младежите. Подготвителна работа по преместването на децата и младежите. За преместването на всяко дете/младеж предвиждаме посещения на място в съответната институция за взаимно опознаване между персонала и детето/младежа: Проучване – 4 лица (медицински консултанти, консултант по предоставяне на услугата и шофьор) ще посетят институции, от които ще се преместват деца/младежи. Целта на посещението е да се установи действителния здравен статус на децата/младежите и за потвърждаване пригодността им за извеждане от специализираните институции. Първа опознавателна среща: 3 лица (шофьор, детегледач и социален работник), при необходимост могат да се включат повече служители. Целта на срещата е за запознаване с детето/младежа. Втора опознавателна среща - 2 лица (шофьор, детегледач) посещават институцията и ако състоянието на детето/младежа позволява се довежда в ЦНСТ, за да може да се запознае с обстановката и персонала, след което го връщат в специализираната институция. По време на срещите екипът и децата взаимно се наблюдават и опознават един друг. Преживяното и наблюденията се обсъждат на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки; набелязват се нови стъпки в общуването с цел безпроблемна адаптация към новите услуги. При подготовка на преместването на децата и младежите, в дейността ще бъдат включени и семействата им (когато е възможно). Ще бъдат закупени подаръци, които персоналът да подари на децата/младежите, като същите станат първите лични вещи, които те притежават, и които свързват с новия си дом. По време на изпълнение на дейността ще бъдат закупени материалите и консумативите, необходими за подготовка на Центровете за преместване и настаняване на децата/младежите, както и предвидените лични вещи, към които децата/младежите да развият чувство на собственост преди преместването и да подпомогнат разпознаването на новото пространство като „лично“, след поставянето на същите вещи в личните стаи на децата/младежите. Преместване и настаняване на децата/младежите - 2 лица (шофьор и медицинска сестра/детегледач). По преценка на медицинските консултанти ще бъде осигурен подходящ начин за превоз на децата/младежите от специализираната институция до ЦНСТ.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Разкриване и функциониране на шест броя ЦНСТ, съгласно Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”. Осигуряване на възможност за настаняване и живот на 72 деца от специализираните институции и на 12 деца от общността, за кризисно настаняване при спешна нужда.
Дейност 3. Подбор и назначаване на персонал и лица за експертни и подкрепящи дейности 1. Подбор на персонал в ЦНСТ Персоналът на Центровете ще бъде избран чрез подбор, съгласно КТ. Предвидените длъжности и численост на всяко ЦНСТ е съобразено с Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-475/23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика. Предвид необходимостта от 24 часова грижа, ЦНСТ ще работи с обща численост на персонала 49 човека. Екипът за управление ще изготви „Критерии за подбор на персонала на ЦНСТ” Набирането на персонала ще се проведе по реда на КТ- процедура за подбор на персонала. Молби за назначаване на работа, придружени с професионално СV, мотивационно писмо и копие от диплом за завършено образование ще се приемат в Център за административно обслужване на граждани. Подборът протича в две фази: - подбор по документи; - интервю. Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината, прави подбор, съгласно „Критерии за подбор на на персонала на ЦНСТ”. Комисията взима своите решения за одобрените кандидати, като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. С одобрените кандидати се сключват трудови договори. При започване на работа в ЦНСТ, всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Тези важни условия и изисквания са детайлно описани в длъжностна характеристика, която всеки служител получава при сключване на трудов договор. Задължителното въвеждащо обучение на персонала ще бъде проведено от ДАЗД в рамките на проект " Детство за всички". 2. Подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности. Консултанти – 2 лица, които ще предоставят външна експертиза: при разработването на необходимите документи при предоставяне на социалната услуга; за установяване на действителния здравословен статус на децата/младежите по време на опознавателните срещи за потвърждаване пригодността им за извеждане от специализираните институции. Ще бъдат избрани по ЗОП за почасови услуги. Необходимо е да имат опит (релевантен, минимум 2 г). Консултантите могат да подпомагат при идентифициране варианти на дейстиве, препоръки. Те взаимодействат с целевата група, спрямо конкретните нужди. Приложни специалисти /психолози, медицински сестри, възпитатели и кинезитерапевти/ - Минимални изисквания: релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование и релевантен опит минимум 1 година. Ще бъдат назначени след проведен подбор на трудови договори за целия период на проекта. Помощен персонал /домакин, огняри, шофьори, работници поддръжка/ - отговаря за техническо, физическо, практическо и др. подпомагане за изпълнение на дейности по проекта, чрез прилагане на някаква форма на физически труд. Отговарят за създаване, приспособяване и осъществяване на техническа, физическа поддръжка при изпълнение на проекта. Минимални изисквания: средно, средно-техническо образование или основно и минимум 2 години релевантен опит.
Дейност 1. Управление на проекта За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване на проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Екипът изпълнява следните задачи: Организира и управлява дейностите по проекта; Организира подготовката на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители и доставчици, съгласно ЗОП; Изготвя договори с доставчици и изпълнители; Участва в подбора на персонала на ЦНСТ, съгласно КТ; Провежда месечни работни срещи; Изготвя месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и др. Дейността се реализира през цялото време на изпълнение на проекта.
Дейност 2. Информиране и публичност За информиране на обществеността и целевите групи по проекта се предвижда провеждане на публична кампания през цялото време на реализиране на проекта. Ще бъдат използвани всички възможности и механизми за огласяване на дейностите по проекта, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 955 324 BGN
Общ бюджет: 662 690 BGN
БФП: 662 690 BGN
Общо изплатени средства: 708 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 662 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 191 065 BGN
2015 517 707 BGN
708 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 563 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 162 405 BGN
2015 440 051 BGN
602 456 BGN
В т.ч. Национално финансиране 99 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 660 BGN
2015 77 656 BGN
106 316 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз