Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0144-C0001
Номер на проект: Д01-3955/23.04.2013
Наименование: „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще”
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за интеграция на децата и учениците от етническите малцинствени групи на територията на община Казанлък чрез мотивирано включване още от най-ранна възраст в образователния процес и успешно участие в образователната система за подпомагане тяхната социална и трудова реализация в бъдеще.
Дейности: 1. Подготовка Осигуряване на методически средства и учебни помагала, дидактически материали, хардуер и образователен софтуер и обучение на децата от предучилищна възраст в ДГ и 1-4 клас в училищата. 1.1. За да се даде възможност на децата и учениците от етнически малцинствен произход да получат допълнителни знания по български език и математика чрез ИКТ, във всяка детска градина партньор по проекта ще се обособи кът „Компютърче кажи....”, а в ОУ ще се сформира клуб „Аз и компютрите”. За дейността ще се използват образователни програмни продукти на издателство „ИЗКУСТВА” и софтуерна система за обучение в начален курс „Енвижън”. Същевременно с това децата от подготвителните групи (ПГ) и учениците ще получат знания и практически умения за работа с компютър и как да го ползват в обучението си по различните образователни направления. Заниманията ще се провеждат 31 учебни седмици, два пъти в седмицата по един учебен час по определен график. Общият брой на обхванатите деца в обучението е 314, от които 82 от ПГ и 232 от начален курс. Разпределението на децата и учениците по групи ще е от 8 -12 деца в група. Заниманията ще се провеждат от квалифицирани по ИКТ учители. За всеки партньор ще бъдат закупени: лаптоп и софтуерен продукт, одобрен от МОМН. Ще бъде закупена и мултимедия, която ще бъде използвана от всички партньори. За 111 деца на възраст 3-5 г., от всички партньорски ДГ ще бъдат закупени учебни помагала от издателства одобрени от МОМН. 1.2. За да обогатим представите на децата и учениците за спецификата на различните професии, предвиждаме организирането на наблюдения. За целта децата ще бъдат транспортирани от учебните заведения до обществени институции и запознаването им с различни професии в тяхната характерна работна среда - пожарна, полиция, болница, община, съдебна палата, търговски център и др. По време на наблюденията ще бъдат направени снимки с цел всяко дете да изработи фото-колаж на тема „Аз искам да стана.....” , в който да покаже себе си в желаната от него професия. Всяко учебно заведение ще изработи албум , включващ снимки от посещенията на обществените обекти. Убедени сме, че запознаването и ранния избор на професия ще има дългосрочен мотивиращ ефект и стремеж за учене върху всяко дете. За реализиране на дейността са необходими 884 рамки за фото – колажи, 8 броя албуми. До обектите децата ще бъдат транспортирани с автобуси. Всяко от учебните заведения, извън град Казанлък ще реализират по 3 пътувания, за да се посетят по два обществени обекта.
2. Подготовка Транспортиране на необхванати деца С цел по- пълно обхващане на децата от 3 до 6 г от етнически малцинствен произход, ще се организира транспорт от Язовирно селище Копринка до ОДЗ, с. Копринка. За реализиране на дейността е необходимо осигуряване на транспорт
2. Изпъленение Транспортиране на необхванати деца
1. Изпълнение Осигуряване на методически средства и учебни помагала, дидактически материали, хардуер и образователен софтуер и обучение на децата от предучилищна възраст в ДГ и 1-4 клас в училищата.
3. Подготовка Обособяване на игротека във всяка ДГ партньор по проекта Обособяването на игротеки в две занимални във всяка партньорска детска градина, което ще даде възможност на децата в практично-ситуационна среда по естествен начин да интерпретират усвоените знания и умения и да комуникират с другите деца от социума. Добре организираната предметно-пространствена среда ще подпомогне деца и педагози в ежедневната им работа. Ще се обособят „Кухненски кът”, „Лекарски кабинет”, ”Работилница на майстора”, ”Магазин”, „Кът за тихи игри” и „Фризьорски салон”. Това е една уникална възможност за интеграция и проява на говорно-комуникативни взаимоотношения на български език . За реализиране на дейността ще бъдат закупени следните педагогически материали: 10 „кухненски центъра”; 10 „лекарски кабинета”; 10 „работилници на майстора”, 10 „магазина”, 10 къта за тихи игри и 10 „фризьорски салона”. За оборудване на къта за тихи игри са необходими: детски занимателни игри, пъзели, конструктори, мозайки.
3. Изпълнение Обособяване на игротека във всяка ДГ партньор по проекта Обособяването на игротеки в две занимални във всяка партньорска детска градина, което ще даде възможност на децата в практично-ситуационна среда по естествен начин да интерпретират усвоените знания и умения и да комуникират с другите деца от социума. Добре организираната предметно-пространствена среда ще подпомогне деца и педагози в ежедневната им работа. Ще се обособят „Кухненски кът”, „Лекарски кабинет”, ”Работилница на майстора”, ”Магазин”, „Кът за тихи игри” и „Фризьорски салон”. Това е една уникална възможност за интеграция и проява на говорно-комуникативни взаимоотношения на български език . За реализиране на дейността ще бъдат закупени следните педагогически материали: 10 „кухненски центъра”; 10 „лекарски кабинета”; 10 „работилници на майстора”, 10 „магазина”, 10 къта за тихи игри и 10 „фризьорски салона”. За оборудване на къта за тихи игри са необходими: детски занимателни игри, пъзели, конструктори, мозайки.
4. Подготовка Творчески и интерактивни дейности в ателиета и клубове 4.1.Ателие „В света на приказките, театъра и музиката” – за ДГ и ОУ „Кулата” Допълнителното обучение по български език на децата от етнически малцинствен произход ще се организира съобразно детските възприятия, за да могат да овладеят книжовния български език до степен, гарантираща им равни възможности при постъпването им в първи клас. Чрез използването на интерактивни и творчески методи на обучение за подготвителните групи на детските градини, партньори по проекта, децата ще имат възможност за развитие на своите индивидуални способности, заложби и таланти. В театралните игри, етюдите и художествените интерпретации ще се развие диалогичната им реч. Слушайки интерпретации на художествени произведения на магнитен носител, децата обогатяват своя речник, което допринася за развитието на говорните им умения на български език. Във всяка детска градина ще се обособи библиотечен кът с детски книжки, като с това те ще имат възможност да се докоснат до вълшебния свят на книгата, ще се научат как да я ползват и пазят. Естественото включване и приобщаване на родителите към учебно – възпитателната работа в детските градини ще се организира чрез привличането им като източник на информация за различни етнокултурни песни и танци. Децата от детските градини, партньори по проекта , ще посетят театрална постановка на професионална сцена в гр. Казанлък, с което ще се докоснат до магията на театъра и актьорската професия. Интегрирайки децата от етническите малцинствени групи имаме амбицията да съхраним тяхната културна и родова идентичност, да разкрием техните заложби и талант и заедно с това да им бъдат дадени знания, умения и компетенции за себеизява. Заниманията в ателието ще се провеждат по предварително разработена програма, 31 седмици по два часа седмично. За реализирането на дейността е необходимо набавянето на детска художествена литература, осигуряването на детски театрални и танцови костюми; сцена „Куклен театър”, кукли петрушки, възпроизвеждаща аудио и видео техника; детски музикални инструменти; CD с музика за слушане и изпълнение, организиране на транспорт за посещение на театрална постановка на професионална сцена, в гр. Казанлък 4.2. Клуб „Заедно учим и творим” – за училищата ОУ ”Кулата”-Казанлък и ОУ „Васил Левски”- с.Бузовград Правилният подбор на образоватлни стратегии и учебна среда водят до развитие качествата на личността играят съществена роля за осъзната учебна дейност. Затова в училищата ще бъдат сформирани клубове за изучаване на фолклора, традициите, обичаите на етносите и културно –историческите забележителности на родния край. Тук родители ще участват активно в събирането, разучаването на песни, танци, традиции и обичаи на етносите, също и в организирането и провеждането на съпътстващите дейности. Заниманията в ателието ще се провеждат по предварително разработена програма, 31 седмици по два часа седмично. Като съпътстващи дейности ще организираме: - екскурзия с учениците до културно – историческите зебележителности на родния край, като по този начин те ще имат възможността да обогатят своите знаия и представи в неформална среда. Дейността ще бъде реализирана, съобразно изискванията на Наредба № 2 за организиране на детски и ученически отдих и туризъм. - Конкурс за написване на съчинение на тема „Аз в моя роден край”, като най-добрите ще бъдат публикувани на страниците на местния печат. За реализирането на дейността е необходимо осигуряването на транспорт от населените места до културно-историческите забележителности: „Долината на тракийските царе” - гр. Казанлък и Карлово, Калофер, Сопот; награди-книга за всеки участник в литературния конкурс. 4.3. Ателие „Сръчни ръце” за детски градини и ОУ „Св.Климент Охридски” - с. Г. Черковище Дейностите в ателието ще се явят като един естествен и непринуден начин за интеграция, възпитание и обучение на децата и учениците от етнически малцинствен произход, като същевременно ще се поставят и основите за осъзната трудова дейност и ще разкрием най-добре индивидуалния творчески потенциал на всяко едно от тях. С цел усъвършенстване на фината моторика и подпомагане процеса на писане в ателието децата ще извършват дейности като завързване, низане, усукване, тъкане, декоративно рисуване. Дейността ще се реализира в детските градини и училищата – партньори по проекта, като по този начин ще осъществим и естествената приемственост между двете звена в образователната система и ще спомогнем да се преодолее незаинтересоваността на децата и техните родители към училището. Родителите ще участват в работното ателие, изработнайки заедно с децата си костюми от отпадъчни материали. Заниманията в ателието ще се провеждат по предварително разработена програма, 31 седмици по два часа седмично. Като краен продукт от дейността ще се организират 1. Рисунка, на тема: „ Моето семейство” в 3 етапа: На ниво учебно заведение; Изложба на рисунките в зала в центъра на гр. Казанлък; Изработване на календар с рисунки на децата участници в изложбата. 2. „Да погалим природата – да опазим Земята” – детски общоградски празник, ревю на костюми от отпадъчни материали с изява на всички участници. При реализирането на дейностите ще са ни необходими следните материали : Различни видове рисувателна хартия, цветна и бяла, картон, бои и четки за рисуване, лепила, ножици, тиксо флумастери, моливи, пастели, блокчета за рисуване, моделин, керамични фигурки, безцветен лак, игли, платове, пайети, ширити, прежда, малки дървени станчена, дървени лъжици и кегли /за изработване на декоративни кукли/ и др. Като заключителна изява от работата в ателиетата и клубовете всяко от учебните заведения-партньори по проекта ще организира „Седмица на толерантността” със следните прояви: - дни на различните етноси /песни, танци, традиционни кулинарни ястия и ревю на етно носии/; - Съвместен концерт на участниците в проекта на сцената на НЧ ”Искра - 1860” или ДК „Арсенал“ – Казанлък. - Представяне на фото – изложба, колажи изработени от децата на тема „Аз искам да стана” във фоайето на НЧ ”Искра - 1860” или ДК „Арсенал“ - Казанлък - Диск с добри педагогически практики– 100 бр. за заснемането на най-добрите педагогически практики е необходимо закупуването на видео камера, която ще се ползва по график от всички партньори по време на проекта. За монтажа на заснетия материал в готов филм ще се ползва външна услуга. Награда- книга за всеки участник в двете изложби на тема : „Моето семейство” и „Аз искам да стана ” ; участниците в общоградското ревю за екокостюми. Колективна награда за всяка институция комплект за масов спорт ”Ритъм и движение”
4. Изпълнение Творчески и интерактивни дейности в ателиета и клубове 4.1.Ателие „В света на приказките, театъра и музиката” – за ДГ и ОУ „Кулата” Допълнителното обучение по български език на децата от етнически малцинствен произход ще се организира съобразно детските възприятия, за да могат да овладеят книжовния български език до степен, гарантираща им равни възможности при постъпването им в първи клас. Чрез използването на интерактивни и творчески методи на обучение за подготвителните групи на детските градини, партньори по проекта, децата ще имат възможност за развитие на своите индивидуални способности, заложби и таланти. В театралните игри, етюдите и художествените интерпретации ще се развие диалогичната им реч. Слушайки интерпретации на художествени произведения на магнитен носител, децата обогатяват своя речник, което допринася за развитието на говорните им умения на български език. Във всяка детска градина ще се обособи библиотечен кът с детски книжки, като с това те ще имат възможност да се докоснат до вълшебния свят на книгата, ще се научат как да я ползват и пазят. Естественото включване и приобщаване на родителите към учебно – възпитателната работа в детските градини ще се организира чрез привличането им като източник на информация за различни етнокултурни песни и танци. Децата от детските градини, партньори по проекта , ще посетят театрална постановка на професионална сцена в гр. Казанлък, с което ще се докоснат до магията на театъра и актьорската професия. Интегрирайки децата от етническите малцинствени групи имаме амбицията да съхраним тяхната културна и родова идентичност, да разкрием техните заложби и талант и заедно с това да им бъдат дадени знания, умения и компетенции за себеизява. Заниманията в ателието ще се провеждат по предварително разработена програма, 31 седмици по два часа седмично. За реализирането на дейността е необходимо набавянето на детска художествена литература, осигуряването на детски театрални и танцови костюми; сцена „Куклен театър”, кукли петрушки, възпроизвеждаща аудио и видео техника; детски музикални инструменти; CD с музика за слушане и изпълнение, организиране на транспорт за посещение на театрална постановка на професионална сцена, в гр. Казанлък 4.2. Клуб „Заедно учим и творим” – за училищата ОУ ”Кулата”-Казанлък и ОУ „Васил Левски”- с.Бузовград Правилният подбор на образоватлни стратегии и учебна среда водят до развитие качествата на личността играят съществена роля за осъзната учебна дейност. Затова в училищата ще бъдат сформирани клубове за изучаване на фолклора, традициите, обичаите на етносите и културно –историческите забележителности на родния край. Тук родители ще участват активно в събирането, разучаването на песни, танци, традиции и обичаи на етносите, също и в организирането и провеждането на съпътстващите дейности. Заниманията в ателието ще се провеждат по предварително разработена програма, 31 седмици по два часа седмично. Като съпътстващи дейности ще организираме: - екскурзия с учениците до културно – историческите зебележителности на родния край, като по този начин те ще имат възможността да обогатят своите знаия и представи в неформална среда. Дейността ще бъде реализирана, съобразно изискванията на Наредба № 2 за организиране на детски и ученически отдих и туризъм. - Конкурс за написване на съчинение на тема „Аз в моя роден край”, като най-добрите ще бъдат публикувани на страниците на местния печат. За реализирането на дейността е необходимо осигуряването на транспорт от населените места до културно-историческите забележителности: „Долината на тракийските царе” - гр. Казанлък и Карлово, Калофер, Сопот; награди-книга за всеки участник в литературния конкурс. 4.3. Ателие „Сръчни ръце” за детски градини и ОУ „Св.Климент Охридски” - с. Г. Черковище Дейностите в ателието ще се явят като един естествен и непринуден начин за интеграция, възпитание и обучение на децата и учениците от етнически малцинствен произход, като същевременно ще се поставят и основите за осъзната трудова дейност и ще разкрием най-добре индивидуалния творчески потенциал на всяко едно от тях. С цел усъвършенстване на фината моторика и подпомагане процеса на писане в ателието децата ще извършват дейности като завързване, низане, усукване, тъкане, декоративно рисуване. Дейността ще се реализира в детските градини и училищата – партньори по проекта, като по този начин ще осъществим и естествената приемственост между двете звена в образователната система и ще спомогнем да се преодолее незаинтересоваността на децата и техните родители към училището. Родителите ще участват в работното ателие, изработнайки заедно с децата си костюми от отпадъчни материали. Заниманията в ателието ще се провеждат по предварително разработена програма, 31 седмици по два часа седмично. Като краен продукт от дейността ще се организират 1. Рисунка, на тема: „ Моето семейство” в 3 етапа: На ниво учебно заведение; Изложба на рисунките в зала в центъра на гр. Казанлък; Изработване на календар с рисунки на децата участници в изложбата. 2. „Да погалим природата – да опазим Земята” – детски общоградски празник, ревю на костюми от отпадъчни материали с изява на всички участници. При реализирането на дейностите ще са ни необходими следните материали : Различни видове рисувателна хартия, цветна и бяла, картон, бои и четки за рисуване, лепила, ножици, тиксо флумастери, моливи, пастели, блокчета за рисуване, моделин, керамични фигурки, безцветен лак, игли, платове, пайети, ширити, прежда, малки дървени станчена, дървени лъжици и кегли /за изработване на декоративни кукли/ и др. Като заключителна изява от работата в ателиетата и клубовете всяко от учебните заведения-партньори по проекта ще организира „Седмица на толерантността” със следните прояви: - дни на различните етноси /песни, танци, традиционни кулинарни ястия и ревю на етно носии/; - Съвместен концерт на участниците в проекта на сцената на НЧ ”Искра - 1860” или ДК „Арсенал“ – Казанлък. - Представяне на фото – изложба, колажи изработени от децата на тема „Аз искам да стана” във фоайето на НЧ ”Искра - 1860” или ДК „Арсенал“ - Казанлък - Диск с добри педагогически практики– 100 бр. за заснемането на най-добрите педагогически практики е необходимо закупуването на видео камера, която ще се ползва по график от всички партньори по време на проекта. За монтажа на заснетия материал в готов филм ще се ползва външна услуга. Награда- книга за всеки участник в двете изложби на тема : „Моето семейство” и „Аз искам да стана ” ; участниците в общоградското ревю за екокостюми. Колективна награда за всяка институция комплект за масов спорт ”Ритъм и движение”
5. Подготовка Допълнителна квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда С учителите, които ще работят с целевата група в началото, ще се проведе специализирана подготовка за повишаване на интеркултурната компетентност и овладяване на иновативни и интерактивни технологии, а в края ще се проведе обсъждане на добри практики, реализирани по време на проекта. Дейността ще се реализира в четири модула: ПЪРВИ МОДУЛ – 32 учебни часа Европейската стратегия за „Учене през целия живот” и парадигмата за социокултурната компетентност на педагогическия специалист /учител, директор, пед.съветник и други/. ВТОРИ МОДУЛ – 16 учебни часа Етнопедагогически и етнопсихологически модели за образование в интеркултурна среда. ТРЕТИ МОДУЛ – 16 учебни часа Педагогически и частнодидактически технологии на форми на взаимодействие с детето и ученика в интеркултурна среда. ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ –24 учебни часа за родители Етнопедагогически модели на субект - субектното взаимодействие: „семейство – образователна институция”. ПЕТИ МОДУЛ - 24 учебни часа за директори За повишаване на итеркултурната сензитивност на директорите от партньорските учебни заведения ще се организира тридневен тренинг на тема: Овладяване на мениджърски умения за работа в мултикултурна среда.
5. Изпълнение Допълнителна квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда С учителите, които ще работят с целевата група в началото, ще се проведе специализирана подготовка за повишаване на интеркултурната компетентност и овладяване на иновативни и интерактивни технологии, а в края ще се проведе обсъждане на добри практики, реализирани по време на проекта. Дейността ще се реализира в четири модула: ПЪРВИ МОДУЛ – 32 учебни часа Европейската стратегия за „Учене през целия живот” и парадигмата за социокултурната компетентност на педагогическия специалист /учител, директор, пед.съветник и други/. ВТОРИ МОДУЛ – 16 учебни часа Етнопедагогически и етнопсихологически модели за образование в интеркултурна среда. ТРЕТИ МОДУЛ – 16 учебни часа Педагогически и частнодидактически технологии на форми на взаимодействие с детето и ученика в интеркултурна среда. ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ –24 учебни часа за родители Етнопедагогически модели на субект - субектното взаимодействие: „семейство – образователна институция”. ПЕТИ МОДУЛ - 24 учебни часа за директори За повишаване на итеркултурната сензитивност на директорите от партньорските учебни заведения ще се организира тридневен тренинг на тема: Овладяване на мениджърски умения за работа в мултикултурна среда.
6. Подготовка и изпълнение Информиране и публичност. Целта е популяризиране на проекта и на финансовата подкрепа на ЕСФ. - 2 пресконференции – едната при стартирането на проекта и втората при неговото приключване за популяризиране на постиженията и резултатите по проекта. - 3 публикации в местните вестници и 3 репортажа по местни електронни медии, - 2 публикации на сайта на Община Казанлък: www.kazanlak.bg - Информационна дипляна за проекта – пълноцветен печат, А4, 2000 броя - 50 информационни материали – папка, химикал и бележник, за пресконференциите - Изработване на календар с детски рисунки на участници в проекта -100 бр. - във всяка една от институциите-партньори, ще се оформи „Кът на дейностите по проекта”, чрез изработване на информационни табла. Ще се проведат срещи с родители за разясняване на целите, хода и очакваните резултати от проекта. За изпълнението на дейността е необходимо закупуване на 8 бр. коркови табла.
7. Подготовка и изпълнение Организация и управление на проекта 7.1.Организация на екипа Ръководителят на проекта ще разработи писмено ясни функции и делегирани отговорности на всеки член на екипа, със срокове, общи графици, правила за отчетност, основни и допълнителни задължения, очаквани резултати от работата – със съответни индикатори. Ръководителят на проекта ще изработи и план за редовни срещи на екипа, заедно с привлечените външни експерти, най-малко веднъж месечно. 7.2.Избор на изпълнители За услуги и доставки, необходими за осъществяването на проекта, осъществявани от външни изпълнители, ще бъде проведен избор по изискванията на ЗОП, с цел спазване принципите на конкурентостта и прозрачността, на следните изпълнители: Доставка на оборудване, Доставка на консумативи и материали, Транспортна услуга, Наем зали,допълнителна квалификация, Мерки информация и публичност. 7.3.Отчетност Отчети за вътрешния напредък на проекта ще бъдат изготвяни и внасяни в - педагогическия съвет – най-малко три пъти по време на проекта - родителски срещи – най-малко два пъти по време на проекта - отдел «Хуманитарна политика» в Община Казанлък– най-малко два пъти по време на проекта Отчетите ще се изготвят писмено от ръководителя и счетоводителя на проекта и ще съдържат минимум: описание на извършените дейности, предстоящи дейности, резултати до момента, очаквани резултати, изразходвани средства, проблеми (ако съществуват). Всички други отчети ще се изработват по изискванията и сроковете на ОПРЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 126 BGN
Общ бюджет: 107 075 BGN
БФП: 107 075 BGN
Общо изплатени средства: 107 063 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 025 BGN
2014 43 298 BGN
2015 33 740 BGN
107 063 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 521 BGN
2014 36 803 BGN
2015 28 679 BGN
91 004 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 504 BGN
2014 6 495 BGN
2015 5 061 BGN
16 059 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз