Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/047-03
Наименование: Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 08.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложението съответства на целта на операция 1.1. „Социална инфраструктура” да се осигури подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.
Дейности: дейност 9 Организация и управление на проекта.
дейност 8 Одит.
дейност 1 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедура с предмет „Изграждане на 13 ЦНСТ и 3 ЗЖ”.
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедура с предмет „Извършване на строителен надзор по изграждането на 13 ЦНСТ и 3 ЗЖ”.
дейност 3 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедура с предмет „Доставка на специализирано оборудване за 13 ЦНСТ и 3 ЗЖ”.
дейност 4 Изпълнение на предвидените строително-монтажни работи и осъществяване на независим строителен надзор по изграждането на 13 ЦНСТ и 3 ЗЖ”.
Дейност 5 Приемане и въвеждане в експлоатация на изградените 13 бр. ЦНСТ и 3 бр. Защитени жилища.
дейност 7 Визуализация и публичност на проекта.
дейност 6 Доставка и монтаж на специализирано оборудване за 13 ЦНСТ и 3 ЗЖ”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 758 867 BGN
Общ бюджет: 7 168 067 BGN
БФП: 7 168 067 BGN
Общо изплатени средства: 7 033 018 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 168 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 993 686 BGN
2014 2 890 601 BGN
2015 1 148 732 BGN
7 033 018 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 092 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 544 633 BGN
2014 2 457 011 BGN
2015 976 422 BGN
5 978 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 075 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 449 053 BGN
2014 433 590 BGN
2015 172 310 BGN
1 054 953 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз