Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0011-C0001
Номер на проект: 0065-ОЯЛ-3.3
Наименование: Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол” цели осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на кохезионната политика на ЕС и НСРР, повишаване на информираността на потенциалните бенефициенти, както и повишаване на ефективността при усвояване на средствата по оперативните програми. Планираните дейности по проекта включват: подготовка на документация и избор на изпълнители; осъществяване на строително-ремонтни дейности и обзавеждане на Информационния център; подбор, назначаване и обучение на персонала и стартиране дейността на ИЦ. Дейността на информационния център ще включва следните основни групи услуги: • Информационни - осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми; разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ- финанс
Дейности: Дейност 5: Функциониране на областния информационен център. Тази дейност ще включва изпълнението на няколко под дейности: 5.1 Информационни услуги: 5.1.1 Ежедневни информационни дейности: Ежедневно служителите от центъра ще предоставят информационни услуги на гражданите, които ще посещават центъра. Обосновка: Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място – тези услуги ще се предоставят с наличната база от данни и информация под формата на брошури, листовки и др. информационни материали, както и с възможността за достъп до специализирани интернет сайтове; Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; Информация за добри практики –информацията ще бъде предоставяна посредством брошури, разработени и отпечатани при изпълнението на проекти – наръчници, брошури; Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ- финансирани от СКФ. За успешното популяризиране и разпространение на материалите ще бъдат закупени и монтирани 5 щендера в 5 ключови населени места в региона – различни от областния център. Освен ежедневната работа в рамките на извършваните информационни услуги, служителите в информационния център ще организират и администрират и подготовката и провеждането на събития и конференция, подготовката и отпечатването на информационни издания, извън тези предоставяни от централния офис. 5.1.2. Подготовка и провеждане на събития: Организиране на 3 събития – по едно за всяка година от времето за изпълнение на проекта - съвместно с областните съвети за регионално развитие, Областна управа Ямбол и регионалните структури на министерствата за представяне на политиките на ЕС и Структурните и Кохезионния фонд. Обосновка: Дейността на областния информационен център съвпада с края на първия програмен период 2007-2013 г. и програмирането на втория 2014 – 2020 г. ОИЦ ще бъде връзка между работата на Областните управи, областните съвети за регионално развитие и регионалните структури на министерствата, свързани с популяризиране на Кохезионната политика и качественото планиране на новия програмен период от една страна и конкретните бенефициенти по оперативните програми от друга страна. Организираните събития ще представят политиките на ЕС, отворени процедури за кандидатстване по оперативните програми. Ще бъдат съобразени с индикативните годишни работни програми, както и с работата на гореспоменатите местни структури. Бенефициентите в област Ямбол поради различните условия на живот и специфика на населените места се нуждаят от специфично индивидуално и целенасочено информиране, съобразено с техните потребности, които чрез тези срещи ще бъдат задоволени, както и чрез възможността за споделяне на опит, обсъждане на актуални въпроси - разискване на реалната ситуация на областно ниво, проблеми при изпълнението на договорите и разработване на конкретни предложения към управляващите органи. В тези събития като участници ще бъдат поканени представители на петте общини, които са разположени на територията на област Ямбол, представители на УО на оперативните програми, експерти на ЕС. 5.1.3. Подготовка и отпечатване на информационно издание: Подготовка, отпечатване на издание с цел популяризиране на добри практики по отношение на ефективността и изпълнение на целите на Кохезионната политика на ЕС в област Ямбол през първия програмен период. Обосновка: Реализацията на тази дейност ще спомогне да се обобщи и разпространи подходяща по обем и съдържание информация сред широк кръг публични, социални и икономически субекти, експерти и граждани на територията на общините, областта, страната и чужбина проявяващи интерес и активност да получат информация за добри практики по отношение на ефективността и изпълнение на целите на Кохезионната политика на ЕС в област Ямбол през първия програмен период – 2007-2013 г. Посредством споделените добри практики потенциалните бенефициенти ще имат възможност да ги прилагат при изпълнението на други проекти по оперативните програми през втория програмен период. Чрез споделените добри практики целевите групи ще имат възможност да осъществят контакти с успешни екипи за управление на проекти, което представлява потенциална възможност за осъществяване на бъдещи партньорства. Изданието ще бъде предоставяно и разпространявано в Областния информационен център по време на информационни събития, при изнесени информационни дейности, по време на локални, национални и международни семинари и конференции посветени на СКФ. В този смисъл тази дейност ще допринесе за мултиплициране на добрите практики и възможността споделеният опит да подпомогне изпълнението на бъдещи проекти. В този смисъл предложената дейност е в съответствие с общата с специфичната цел на Оперативна програма «Техническа помощ» за укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на централната и местните администрации участващи в усвояване на средствата от СКФ на ЕС и подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективно и ефикасно използване на СКФ в България. Реализацията на тази дейност е също и в пълно съответствие с изискването на насоките за кандидатстване, проектите да допринасят за лесен и справедлив достъп до информация за възможностите за финансиране по Структурните и Кохезиония фонд за всички социални, етнически и възрастови групи на територията на областта и страната. 5.1.4 Организиране и провеждане на една Годишна среща за представяне на Кохезионната политика и възможностите и обхвата на оперативните програми. Предвижда се Годишната среща да се проведе в началото на третата година от функционирането на офиса и да бъде ключово събитие. За участие ще бъдат поканени представители на централната власт, европейската комисия, местната власт, граждани и неправителствени организации, бенефициенти и заинтересовани страни, както и екипи на офиси от други региони в България. Обосновка: Целта на Годишната среща е да се обмени опит между идентифицираните добри практики в другите региони и тези в област Ямбол. Едновременно с това ще се предизвика дискусия, свързана с възможностите за по-успешно и ефективно усвояване на средствата през програмния период 2014-2020г. Ще се популяризират успешни практики за кохезионната политика на други европейски региони и държави. 5.1.5 Организиране на 5 събития – конференции с участието на външни лектори. За провеждане на конференциите ще се поканят по двама ключови експерти, които ще подготвят презентации, доклади и материали, ще споделят добри практики, свързани с изпълнението на целите на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Обосновка: Провеждането на тези конференции с участие на доказани експерти в управлението на фондовете на ЕС ще допринесе за получаване на знание в различните области на прилагане на европейските политики: за общата социално – икономическа политика на ЕС в контекстта на нейното прилагане в Р България; териториалното изменение на политиките на ЕС и въздействието им върху регионите в Р България; общата политика на ЕС за развитие на регионите; Приоритетите и целите на Структурните и Кохезионния фондове; НСРР и Националния план за развитие на Р България; за ролята на общността в гарантирането на прозрачността на помощта от фондовете, както и за други важни аспекти с оглед осъществяване на основната роля на областния информационен център. 5.1.6 Други информационни събития Ще бъдат подготвени и излъчени 6 телевизионни и радиопредавания за разпространение на информацията свързана с кохезионната политика. Чрез 10 публикации в пресата за отразяване на информационните срещи и събития, дейността на офиса и възможностите свързани с оперативните програми, Структурните и Кохезионния фонд ще достигнат до максимален брой заинтересовани лица. Дейността е свързана със закупуване на телевизионно време и място в печатните издания. Изготвянето, предоставянето и представянето на информацията ще се извършва от служителите в офиса. 5.2 Комуникационни дейности: Комуникационните дейности, осъществявани от служителите на центъра ще са свързани с конкретната работа с целевата група – организиране на информационни кампании и събития, пресконференции, представяния за медиите - организиране на две събития на година във всяка една от петте общини на територията на областта – общо 30 събития, на които служителите в офиса ще представят презентации свързани с политиките на Европейския съюз и Структурните и Кохезионния фонд през призмата на конкретната област и възможностите на Оперативните програми. Предвижда се организиране и провеждане на 20 събития в офиса, чрез които да се развие и задълбочи сътрудничеството с националните и регионални медии за по-добра информираност на гражданите и потенциалните бенефициенти. Имайки предвид възможността в централното помещение на офиса, да се експонират художествени произведения, ще се използват и всички арт събития организирани от общината за популяризиране на целите и дейността на ОИЦ. Периодично, служителите от офиса ще подготвят и предоставят информация за работата на центъра и европейските политики на медиите. В рамките на дейността ще се осъществява сътрудничество и комуникация с управляващите органи на различните оперативни програми, междинните звена и централния координационен офис; областния съвет за регионално развитие, регионалните структури на министерствата както и ще се осъществяват връзки с други мрежи за информация на Европейската комисия. 5.3 Експертни дейности: Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми – консултации на място в офиса и/или насочване към местни специалисти – експерти; Осигуряване на отговори на въпроси на място, по телефон и по електронна поща, включително препращане към други специализирани източници на информация, и спазване на сроковете за отговор Подготовка и предоставяне на информация до местни/ областни медии – информационни съобщения; 5.4 Логистични услуги: Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси; Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия - семинари, посещения, лекции и др. - съобразени със специфичните нужди на областта – организиране на минимум по две събития на година във всяка една от петте общини на територията на областта като изборът на конкретното място за провеждане ще бъде уточнено в зависимост от обявените процедури по оперативните програми и от изявените потребности на целевата група, както и в зависимост от спецификата на региона – Ямбол, Тунджа, Болярово, Елхово, Стралджа; Организиране на срещи с регионални и/или национални медии - на всеки два месеца - с цел запознаването им и разпространяването на информация за новооткрити процедури и възможности за кандидатстване по оперативните програми свързани със Структурните и Кохезионния фонд и политиките на ЕС; Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; Активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно; Осигуряване на достъп до компютър с интернет и съответната периферна техника (принтер и др.) на място в информационния офис; Осигуряване на видео екрани, излъчващи филми, популяризиращи Кохезионната политика.
Дейност 4: Конкурс, назначаване и обучение на екипа на информационния център. Тази дейност включва провеждане на конкурси за избор на служители в информационния център - ръководител и двама експерти – координатор „Комуникация и логистични услуги” и „Координатор информационно обслужване и услуги”, обслужващи информационния център. Служителите, подбрани с конкурс, ще отговарят на определени изисквания, съгласно длъжностните характеристики, които са приложения на „ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК за работата на 27-те областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България”. Изборът на експертен персонал за работа в информационния център ще бъде обявен на интернет страницата на Община Ямбол, в бюрото по труда Ямбол и на редовните срещи на кмета на общината с медиите. След избора на служителите и назначаването им на трудов договор те ще преминат обучение, организирано от централния информационен офис и съобразено с техните задължения. Освен първоначалното обучение екипът работещ в информационния офис ще преминава и периодични обучения към ЦИО.
Дейност 3: Строително – ремонтни работи, авторски, независим строителен и инвеститорски надзор, и обзавеждане на информационния център. Строително – ремонтни работи, авторски, независим строителен и инвеститорски надзор, и обзавеждане на информационния център. Описание на дейността: Строително - ремонтните работи (СРР) - изпълнени в съответствие с актуализирания календарен график веднага след избора на изпълнител. Те водят до привеждане на помещението във вид удобен да съвместява функциите на информационния център и галерия и да удовлетворява нуждите им. Изпълнението на СМР започва с: • премахване на вътрешната преградна стена между съществуваща зала и складово помещение; • премахване на съществуващ санитарен възел в източната част на помещението; • премахване на 2 броя стени от гипсокартон и замяната им със коректно оразмерени, пожароустойчиви и топлоизолирани гипсокартонни конструкции; • премахване на съществуващия рабицов таван в основната зала; • премахване изцяло на мраморните плочи, покриващи двете нива на залата; • премахване на съществуващите стоманобетонни полици с вградените в тях метални решетки, както и на тръбите и радиаторите под тях; • премахване на втория чифт дървени врати в предверието; • След приключване на дейностите по подготовка на помещението се пристъпва към: • подмяна на металната дограма на северната фасада с алуминиева; • подмяна на метални входни врати с алуминиеви; • подмяна на 3-те метални прозореца в склада с PVC; • монтиране на окачен таван от гипсокартон в новосформираните помещения в бившия склад и полагане на латекс; • полагане настилка гранитогрес при входната част и основната зала; • полагане на настилка от ламинат в офиса и коридора; • полагане на настилка от гранитогрес в новоизградения санитарен възел; • полагане на настилка линолеум в склада; • облицоване на всички стени с обшивка от минерална вата и гипсокартон; • изграждане на нова гипсокартонена конструкция от вътрешната страна на металната дограма на южната фасада на галерията и боядисване; • подмяна на кабели, ключове и контакти; • демонтаж на старо и монтаж на ново санитарно оборудване; • изграждане на рампа за хора с увреждания; Едновременно с изпълнението на строително – ремонтните работи се извършва авторски, инвеститорски и строителен надзор. По време на изпълнението независимият строителен и инвеститорски надзор представлява и защитава интересите на Възложителя (община Ямбол) и контролира: - Законосъобразното започване на строителството; - Спазване на изпълнението на видовете работи съобразно изискванията на ПИПСМР; - Изпълнението на СМР, съобразно одобрените инвестиционни проекти и спазване на инженерните нормативи - Спазване на правилата по осигуряване безопасност и здраве; - Стриктно спазване на Наредба № 2 от 22 03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи - Повишена сигурност при обезопасяване на строителната площадка в предвид вида и характеристиката на обектите. - Влагане на материали и други продукти с доказано съответствие и качество; - Съставяне на необходимата строителна документация; - Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството; - Достоверност на данните в изготвените протоколи и актове. - Оценка на достъпност на строежа за хора с увреждания; - Контрол по изпълнение на графиците за изпълнение на СМР, междинните срокове и актовете за междинни плащания - Следи за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Дейността за осъществяване на авторски надзор включва следното: - Проверка на съответствието на изпълняваните строителните дейности с параметрите и характеристиките на работния проект - Оформяне на необходимата техническа документация съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни документи към него; - Подготовка на писмени становища и участие в приемателни комисии. Авторския надзор се осъществява от проектантския екип, изготвил проектната документация. С изпълнението на СРР, в съответствие с издадените строителни книжа, заверената екзекутивна документация, всички изисквания към строежите съгласно ЗУТ и поднормативната база към него, както и с условията на сключения договор за строителство, се пристъпва към издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. След приключване на СРР информационният офис се обзавежда при спазване изискванията за брандинг на областните информационни центрове. Обзавеждането на информационния офис се осъществява след провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на необходимото обзавеждане и Multitouch surface устройство, съгласно Приложение 22 и 23 от Насоките за кандидатстване. Обзавеждането ще включва следните артикули: o бюра o модули за заседателна маса o контейнери o работни и посетителски столове o шкафове o стелажи o столове за Multitouch surface устройството o закачалка за дрехи o Multitouch surface устройство
Дейност 2: Подготовка на документация и избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи В рамките на тази дейност бенефициентът ще изготви тръжна документация съгласно процедурите на Закона за обществените поръчки и НВМОП и ще бъдат проведени конкурсите за избор на изпълнители на строително-ремонтните работи. Ще бъдат проведени три тръжни процедури, като всяка участваща фирма ще може да представи оферта една за тръжна процедура. Процедурите ще бъдат както следва: • СМР на обекта – съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП; • Независим строителен и инвеститорски надзор - съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП; • Авторски надзор - съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП; Досиетата за всички предвидени процедури по реда на ЗОП и НВМОП ще бъдат изготвени и съгласувани с ръководителя на проекта и представени за съгласуване с управляващия орган на ОПТП. След това, в съответствие с времевия график и технологичната последователност на дейностите ще бъдат избрани фирми за изпълнение на горепосочените дейности. Ще бъде назначена комисия за оценка на офертите и ще бъдат избрани изпълнители при спазване на принципите за максимална равнопоставеност на кандидатите и прозрачност на взетите решения; писмено ще бъдат уведомени кандидатите за резултатите от процедурата. В комисиите за избор на изпълнител, където е приложимо, ще участват и представители от списъка с експерти на Агенцията за обществени поръчки.
Дейност 6 Информация и публичност Тази дейност ще бъде извършвана по време на цялата продължителност на проекта. С цел осигуряване на широка публичност и популяризация на дейностите по проекта ще бъдат осъществени: Провеждане на две пресконференции. На първата обществеността ще получи информация за новооткрития областен информационен център, за дейностите с които ще извършва, възможността гражданите да получат информация за Европейския съюз, Структурните и Кохезионния фонд, възможностите за кандидатстване по оперативните програми и др. Финалната пресконференция ще даде информация на медиите и обществеността за резултатите от работата на ИЦ. Предвидени са три платени публикации в пресата за всяка една година от съществуването на ИЦ. Изработване и монтаж на 2 информационни табели.
Дейност 1: Изготвяне на работен проект за преустройство на помещение в областен информационен център В рамките на тази дейност е избран изпълнител чрез възлагане по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП. Изпълнителят изработи инвестиционен проект за преустройство на съществуващото помещение, в помещение, което да изпълнява функция на информационен център. Преустройството, съответно проектирането се налага, тъй като към момента на възлагане, обектът е в недобро състояние, не отговаря на изискванията за достъпна среда, пожарна безопасност и нормативните изисквания към сгради и помещения за обществена полза. Компрометирани са дограмата, електрическата и водопроводна инсталации. Подовото покритие е износено и в много лошо състояние. Съществуващия санитарен възел е изграден без да отговаря на хигиенните норми и изисквания, без строителни книжа и следва да бъде премахнат. Част от помещението е без възможност за достъп. В момента едната зала се използва за периодично експониране на художествени произведения. Обектът е общинска собственост и се стопанисва от община Ямбол, чрез художествената галерия, която е общинско звено на бюджетна издръжка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 496 384 BGN
Общ бюджет: 454 750 BGN
БФП: 454 750 BGN
Общо изплатени средства: 396 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 454 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 704 BGN
2012 141 413 BGN
2013 62 527 BGN
2014 73 993 BGN
2015 39 282 BGN
396 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 386 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 67 749 BGN
2012 120 201 BGN
2013 53 148 BGN
2014 62 894 BGN
2015 33 390 BGN
337 382 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 956 BGN
2012 21 212 BGN
2013 9 379 BGN
2014 11 099 BGN
2015 5 892 BGN
59 538 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз