Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0002-C0003
Номер на проект: 3/05.06.2012
Наименование: „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ”
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
Описание
Описание на проекта: • Да се повиши капацитета на общинските администрации при усвояване на средствата предоставени от ЕС. • Да се повиши степента на информираност на обществото, бизнеса и неправителствения сектор за ролята на подкрепата на ЕС и целите на политиката на сближаването. • Да има добра осведоменост относно структурните инструменти за финансиране от ЕС. • Да се осигури специализирана и конкретна информация за възможностите, които предоставя ЕС с цел постигане по-висока усвояемост на предоставените финансови средства.
Дейности: Дейнсот2- Функциониране на ОИЦ Дейността включва изготвяне на график за работа и обслужване в информационния център след неговото откриване, изготвяне на план и ред за функциониране на информационния офис. Ще бъдат предоставяни всички всички услуги, изброени в т. 3.6 от Насоките за кандидатстване: Поддейност 2.1. Информационни услуги: Ще бъде осигурявана разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, и-мейл и на място, ще се разпространява информация и документи за открити процедури по оперативните програми, информация за добри практики, безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ. Ще се предоставя обща информация за политиките на ЕС, както и на информация, брошури и материали за област Търговище. Ще бъде направен абонамент за електронни и печатни списания свързани с дейността на информационния център, посочени в Таблица 5 от бюджета. Поддейност 2.2. Комуникационни дейности: Ще се работи с целевите групи, ще се сътрудничи с УО и МЗ на оперативните програми, както и с националните и регионални медии, с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата Ще се разработи план за публичност за целия период на проекта. В него ще се конкретизират датите за представяне на комуникационните дейности по проекта, срещите в отделните общини и комуникацията с тях. Успоредно с това ще се организират и пресконференциите. Те ще бъдат 6 на брой – по една на всяко шестмесечие, чрез които ще се информира обществото за хода на реализация на проекта и отчитане на неговия напредък- Таблица 7 от бюджета. Ще бъдат организирани и 10 презентационни срещи -Таблица 7 от бюджета, на които подробно и с нагледни материали ще бъдат запознати представители на различните местни общности с възможностите за получаване на финансиране по конкретните програми актуални към момента. Ще се използват нагледни средства за презентация, съобразени с изискванията за визуална идентификация на Европейския съюз. Ще бъдат отпечатани информационни материали – брошури - 4500 броя и дипляни - 4500 броя, ще се изработи Уеб сайт -1 брой, филм и мултимедиен диск - 1000 броя, информационна табела - 2 броя -Таблица 6 от бюджета. Ще се изработят 1200 рекламни текстилни торби,с визуализация,съответстваща на изискванията за брандинг и визия.Същите, заедно с информационните и рекламни материали,ще се раздават на участниците в информационните срещи и на посетителите в офиса на Областния информационен център. Поддейност 2.3. Експертни дейности: Ще се предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми, ще бъдат давани отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация. Ще бъде подготвяна и предоставяна информация до местни и областни медии. Поддейност 2.4. Логистични услуги: Ще бъде дадена възможност за ползване на място в информационния център на специфична литература и информационни ресурси. Ще се организират специални събития за популяризиране на оперативните програми на територията на област Търговище- 30 информационни срещи-семинари в населените места от петте общини в област Търговище - на 6 месеца - Таблица 8 от бюджета. На тях чрез 1000 покани- Таблица 6 от бюджета, ще бъдат поканени средно по 50 лица- представители на бизнеса, граждани, общинските администрации, земеделски производители, неправителствения сектор, училищни и читалищни настоятелства. Те ще бъдат организирани по определената тематика, като ще се осигури правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в населените места на област Търговище. Ще бъдат проведени и 15 лекции-беседи в по-големите населени места на област Търговище -Таблица 8 от бюджета, на които сред заинтересовани лица (средно по 20 души)- представители на бизнеса, граждани, общинските администрации, земеделски производители, неправителствения сектор, училищни и читалищни настоятелства, ще се популяризират възможностите за различните видове финансирания от ЕС, като потенциалните бенефициенти ще получат компетентни отговори на интересуващите ги въпроси. През периода 7-12 октомври 2013 год. ще се проведат «Дни на Европа в Търговище».Различни събития и форуми ще популяризират и информират възможностите за финансиране със средства от ЕС.Чрез познавателни игри,изложби, състезания и дискусионен форум ,участниците ще получат информация и знания за политиките на ЕС. Ще бъде оказвана подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, централния информационен офис, Управляващите органи и междинните звена на оперативните програми, както и активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно. За посетителите на центъра ще бъде осигурен достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника. На видеоекран ще бъдат излъчвани филми за популяризиране на Кохезионната политика За нормалното функциониране на центъра в Таблица 3 от бюджета са предвидени разходи за ел. енергия, вода, телефон, факс и интернет, както и разходи за СОТ и наемане на персонал за почистване на офиса.
Дейност 1 Създаване на ОИЦ Поддейност 1.1. Организация и управление: Екипът на проекта - ръководител, счетоводител и технически сътрудник, ще се запознае с документацията за управление на проекта и наредбите и правилниците на Оперативната програма, ще провежда месечни заседания, на които ще изготвя месечни планове за действие. Екипът ще получава възнаграждения за периода на изпълнение на проекта- 36 месеца, Таблица 11 от бюджета. Ще се направи график за разработване на тръжни процедури по доставките, услугите и СМР по проекта. Ще се определи състава на комисията за провеждане на търговете. Тръжните процедури ще бъдат съобразени с действащата нормативна уредба в страната и изискванията на УО. Ще се определят изпълнители на ремонтните дейности и доставката на материали и услуги. Предвидените консумативи и материали за информационния център ще бъдат доставени- Таблица 4 от бюджета. Ще се извършва отчитане на дейностите по проекта, което включва изготвяне на междинни отчети и финален отчет до Управляващия орган; месечни отчети от отделните членове на екипа за спазването на разработените план-графици; водене на счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство за изразходваните средства, начисляване и изплащане на възнагражденията, превеждане на дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасяне на дължимите данъци и следене за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, както и за законосъобразността и целесъобразността на изразходваните средства. За подготовката на отчетните документи са необходими канцеларски материали и консумативи- Таблица 11 от бюджета. Тук се включва и мониторинг на реализацията на отделните етапи на дейностите по проекта и изготвяне на месечни планове за мониторинг. Ще се следи за спазване на разработените планове за действие и изпълнение на заложените дейности от екипа по проекта. Това е непрекъснат процес през целия период на проекта. Поддейност 1.2. Строително-монтажни работи: След провеждане на тръжната процедура избраният изпълнител ще извърши ремонт на помещенията в съответствие с приложеното КСС- Таблица 9 от бюджета. Техническите параметри на ремонтните дейности са определени от естеството на дадения вид ремонт. Предварително ще се подготви техническата документация и задължителните в последствие на изпълнение на СМР разходи, като строителен надзор и въвеждане в експлоатация отразени в Таблица 10 от бюджета. Тук се включват дейностите, отразени в количествено-стойностната план-сметка. Ще се оформи информационен център, който ще включва: • Основен офис с площ от 45 кв. м. В него ще се разположи основния консултантски офис. Към него ще има и фоайе / предверие/ с площ от 12,25 кв. м. • Санитарни помещения – 2 броя, като едното ще бъде обособено според наредбата за достъпна среда и ще може да се ползва от инвалиди. Към санитарните помещения също ще има предверие. • Кабинет за индивидуални консултации с площ от 13,26 кв. м. В този кабинет консултантите ще могат да предоставят индивидуални консултации на потенциалните бенефициенти. Поддейност 1.3. Подбор и наемане на служители в Областния информационен център: Подборът на служителите ще се извърши при публично обявен конкурс с ясни и прозрачни правила. Конкурсът се оповестява чрез публикаване на обява в местен вестник, електронната страница на общината и , електронната страница eufunds.bg и сайта на общината.. Служителите задължително ще отговарят на изискванията приложени към Процедурния наръчник за работата на 27-те областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Тяхното назначаване ще бъде задължително съгласувано с Централния информационен офис. Предвижда се по проекта да се подберат качествени специалисти с необходимите познания, като ще се спазва утвърдената „Процедура за подбор на персонал в областните информационни центрове”. Съгласно тази процедура за ОИЦ- Търговище ще бъдат подбрани и назначени управител на ОИЦ, експерт „информационно обслужване и услуги” и експерт „комуникация, информация и логистика”, които ще получават възнаграждения за периода от приключване на СМР до края на проекта- 33 месеца- Таблица 1 от бюджета. Лицата ще бъдат командировани при провеждане на 30 информационни срещи в населените места в област Търговище- Таблица 2 от бюджета. Поддейност 1.4 Обзавеждане на областен информационен център Дейността включва провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване и монтаж на офис обзавеждане по приложена техническа спецификация в приложение 22 към Насоките за кандидатстване, включваща вид, максимален брой артикули и максимална стойност на разходите. Поддейност 1.5 Оборудване на ОИЦ с офис- техника с Мultitouch surface устройство Дейността включва провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на офис- техника, включваща вид брой Мultitouch surface устройство и максимална стойност на разходите, съгласно приложение 23 към Насоките за кандидатстване. Поддейност 1.4 Обзавеждане на областен информационен център Дейността включва провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване и монтаж на офис обзавеждане по приложена техническа спецификация в приложение 22 към Насоките за кандидатстване, включваща вид, максимален брой артикули и максимална стойност на разходите. Поддейност 1.5 Оборудване на ОИЦ с офис- техника с Мultitouch surface устройство Дейността включва провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на офис- техника, включваща вид брой Мultitouch surface устройство и максимална стойност на разходите, съгласно приложение 23 към Насоките за кандидатстване. Поддейност 1.6. Брандиране на врати и прозорци на ОИЦ Поддейност 1.7. Изработване, доставка и монтаж на обемно лого
Дейност 3- Общи инициативи на мрежата Общи инициативи на мрежата
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 528 185 BGN
Общ бюджет: 513 938 BGN
БФП: 513 938 BGN
Общо изплатени средства: 422 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 513 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 988 BGN
2012 134 580 BGN
2013 92 876 BGN
2014 95 568 BGN
2015 19 537 BGN
422 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 436 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 67 989 BGN
2012 114 393 BGN
2013 78 945 BGN
2014 81 233 BGN
2015 16 606 BGN
359 166 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 998 BGN
2012 20 187 BGN
2013 13 931 BGN
2014 14 335 BGN
2015 2 930 BGN
63 382 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз