Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0052-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/022-02
Наименование: Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 31.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подобрена и рентабилна образователна инфраструктура в община Карнобат, като по този начин допринесе за устойчиво и интегрирано развитие на градския ареал, както и равен достъп и социална интеграция на населението от малцинствените групи.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за изпълнение по проекта
дейност 2 Оперативен и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол на възложените на подизпълнители дейности.
дейност 3 Информация и публичност
дейност 4 Подготовка на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, провеждане на процедура, сключване договори с определените изпълнители.
дейност 5 Извършване обследване за енергийна ефективност на ОДЗ “Вълшебство”.
дейност 6 Изготвяне работени/технически проекти част „Ел. Инсталация” за двете сгради (малка и голяма) на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий ” гр.Карнобат
дейност 7 ЛОТ 1 Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт на дворно пространство в ОДЗ “Вълшебство” гр. Карнобат
дейност 8 ЛОТ 2 Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ “Христо Ботев” гр.Карнобат, закупуване на обурудване за спорт и мултимедийна техника
дейност 9 ЛОТ 3 и ЛОТ 4 Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Карнобат, закупуване на обурудване за спорт и мултимедийна техника
дейност 10 ЛОТ 5 и ЛОТ 6 Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ “Хр. Смирненски” гр. Карнобат, закупуване на обурудване за спорт и мултимедийна техника.
Дейност 11 Въвеждане в експлоатация на ремонтираните обекти
Дейност 12 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 971 462 BGN
Общ бюджет: 4 332 376 BGN
БФП: 4 332 376 BGN
Общо изплатени средства: 4 312 557 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 332 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 834 908 BGN
2012 1 477 649 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 312 557 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 682 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 409 671 BGN
2012 1 256 002 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 665 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 649 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 425 236 BGN
2012 221 647 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
646 884 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Създадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз