Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0230-C0001
Номер на проект: ESF-2203-02-02021
Наименование: Осигуряване на транспорт и мобилност за работещите в "БУМЕРАНГ-ВТ" ООД
Бенефициент: "БУМЕРАНГ-ВТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 08.04.2014
Дата на приключване: 08.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд посредством осигуряване на социални придобивки за персонала под формата на организиран транспорт от и до работното място. Стимулиране на работодателя да запази заетостта на лицата
Дейности: 1.Сформиране на екип и реализацията на проекта. В изпълнение на заложения в ОП хоризонтален принцип за добро управление на програми и проекти, се сформира екип за управление на проекта със задача да организира и гарантира провеждането на всички заложени по проекта дейности; финансово и техническо отчитане, цялостната логистика на проекта, както и наблюдение, контрол и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. Екипът ще има задължението и отговорността, спазвайки всички задължителни изисквания за публичност и информиране, да положи максимални усилия за по-широкото популяризиране и разгласяване на целите на проекта, резултатите от него и не на последно място–източниците на финансиране.
2. Избор на доставчик на гориво за транспорта на служители. След определянето на лицата, които ще ползват организиран от работодателя транспорт, спирките по маршрутите на транспортните средства ще се пристъпи към подготовка и избор на доставчик на гориво за превоза на служители по реда на ПМС № 69/2013 г. Целта е да се осигури лицензиран доставчик, който да обезпечи нужните количества гориво необходими за реализирането на ежедневния превоз за две транспортни средства за 6 месеца.
3. Осигуряване превоз на служители от и до работното място. Дейността има за цел наемане на служители за сезон 2013г. и обезпечаване превоза им до работното място. От 2008г. туристическият бранш е засегнат от световната финансова криза, като това доведе до намаляването бр.туристи и цените на услугите. Тези фактори ограничават инвестиции в човешкия ресурс и настоящата програма е възможността за реализиране на организиран превоз на служители ни. От откриването на х-л ”Ивана палас” всички наемани на работа служители пътуват от района на гр.Бургас и малки населени места от Община Несебър, основно по маршрути: - Маршрут 1: от „гараж гр.Бургас-ж.к.”М.Рудник”-Бургас-гр.Поморие-с.Ахелой-х-л „Ивана палас”-КК „Сл.бряг-Несебър” и обратно веднъж на ден- Маршрут 2: „паркинг х-л Ивана палас-КК Сл.Бряг-с.Просеник-с.Горица-с. Гюльовца-с.Оризаре-с.Тънково-паркинг х-л Ивана палас-КК Сл.Бряг” и обратно веднъж на ден; - Маршрутите се изпълняват сутрин за идване на работа и вечер за прибиране от работа на служителите или два пъти на ден, като превозните средства пътуват ежедневно, тоест от Понеделник до Неделя.; - Така се обезпечават и по-добрите условия на труд и почивка и се мотивират дългосрочни отношения служител-работодател. -Ще се определят поименно пътуващите служители по транспортната схема за пътуване съобразена с работното време, времето за пътуване, местоживеенето на наетите лица; - Всички служители ще бъдат информирани за графика и маршрута на организирания транспорт; - Превозът ще се осъществява със собствени превозни средства и експерти, съгласно приложените документи: - 2 автобуса „Мерцедес 309 Д” с 20 места всеки с тахограф; -2 водача на МПС с над двегодишен опит в превоза на пътници и средно-техническо образование: Димчо Кръстев и Илия Желев;
4. Информационна кампания. Екипът по проекта ще бъде отговорен за информирането относно изпълнение на предвидените дейности, резултата от тяхната реализация, както и източниците за финансиране на проекта. При информирането ще се спазват изискванията за публичност и прозрачност на ОП РЧР и насоките за кандидатстване. Осъществените мерки за публичност и визуализация на проекта ще запознават широката общественост с проблемите и алтернативите за хора живеещи в райони с висока безработица и с политиката за насърчаване на териториалната мобилност.
5. Вътрешен мониторинг и оценка на проекта. Наблюдението, контролът и оценката на изпълнение на проекта са важна и неотменна част от реализацията на проекта. Те създават възможност за коригиране на подходите, тогава когато резултатите, които сме постигнали се разминават с предвижданията. Тези дейности дават информация за напредъка при изпълнението на проекта. Процесът на мониторинг ще бъде начин за оказване на постоянна техническа помощ в процеса на реализиране на проекта и при неговото отчитане. По своя характер оценката, която екипът по проекта ще извърши, ще бъде предварителна, междинна и последваща, в зависимост от периода, в който се прилага. При мониторинга и оценката ще се отчита: • Постигането на целите, ефикасността и ефективността на използваните ресурси в съответствие с планираните; • Получаването на обратна връзка от всеки участник-ефективност и оценка по изпълнението на дейностите, комуникацията и управлението на проекта; • Събраната количествена и качествена информация, ще послужи за цялостна оценка и изпълнение на проекта и програмата; Паралелно с това ще се проведе и вътрешната оценка-екипа на проекта съвместно с избраните доставчици на услуги ще координират реализацията му и ще следят неговото осъществяване;
6. Отчитане пред договарящия орган. Бенефециентът ще предоставя на договарящия орган /възложителя/ цялата изисквана информация относно изпълнението на настоящия проект. За тази цел нашата организация ще изготвя междинни доклади и финален доклад. Те ще се състоят от техническа и финансова част и ще бъдат изготвени съгласно предоставените за тази цел образци-формуляри. Ще се отнасят до проекта като цяло, без оглед на това каква част от него е финансирана чрез безвъзмездна помощ. Всеки доклад ще съдържа пълна информация на възложителя за всички аспекти на изпълнението на проекта за описвания период. към всеки от докладите /междинни или окончателни/ ще се прилага списък на разходите, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на оправдателния документ. Всякакви промени възникнали в хода на реализацията на проекта ще се уреждат в тясно сътрудничество с договарящият орган.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 368 BGN
Общ бюджет: 16 242 BGN
БФП: 16 242 BGN
Общо изплатени средства: 16 242 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 673 BGN
2015 10 569 BGN
16 242 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 822 BGN
2015 8 984 BGN
13 806 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 851 BGN
2015 1 585 BGN
2 436 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз