Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0198-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома”
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Към Общинско предприятие „Социален патронаж” се създава едно звено за предоставяне на услуги в домашна среда „Помощ в дома” с дейност наемане на безработни лица в трудоспособна възраст за обгрижване на лица с трайни увреждания и възрастни хора с намалени възможности за самообслужване.
Дейности: 1. Дейност № 1 Организация и управление на проекта Сформиране на екип, логистика, координация и управление на дейностите по проекта, финансова и техническа отчетност. Вътрешен контрол и взимане на решения. 1. Сформиране на екип за Управление на проекта, чиято основна функция е координиране и контрол на дейностите, логистика и вземане на решения, свързани с промените в средата. 2. Управлението се осъществява от Ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. 3. Дейности спрямо изисквания на Оперативната програма: • Техническа и финансова отчетност
2. Дейност № 2 Информационна кампания С цел популяризиране на услугите предоставяни от Звеното за услуги в домашна среда „Помощ в дома” проекта ще се представи на обществеността чрез разгласяване в медиите. - Интернет публикация в сайта на Столична община и на ОП „Социален патронаж”.
3.Дейност № 3 Подбор и наемане на персонал на трудов договор в звеното за предоставяне на услуги в домашна среда „Помощ в дома” За добрата организация на проекта ще бъде наето на трудов договор на пълно работно време едно безработно лице на длъжност организатор в звеното за предоставяне на услуги в домашна среда „Помощ в дома”. За целите на проекта се предвижда кандидатите за работа да подават заявление в звеното, придружено от следните документи: свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, копие от дипломата за завършено образование (оригинал за справка), автобиография и други документи при необходимост. Кандидатите за социални асистенти задължително ще се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Интервюто ще се осъществява от комисия, която включва експерти работещи в ОП „Социален патронаж” при Столична община. Подборът ще се извършва в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще осигурява защита на потребителите. За осъществяване на дейностите, заложени по проекта ще се наемат безработни лица в трудоспособна възраст. Одобрените асистенти ще подписват трудов договор с директора на ОП „Социален патронаж”, декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията, ще получават длъжностна характеристика, след провеждане на обучение. Ще се наемат само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, не са осъждани и се намират в добро физическо и психическо здраве. Социалните асистенти ще обслужват двама или повече потребители. Предвид големите разстояния в града се предвижда да се предоставят на социалните асистенти карти за градския транспорт в столицата. С цел спазване на разпоредбите на трудовото законодателство и ЗЗБУТ на организатора и социалните асистенти ще се осигури работно и предпазно облекло, обслужване от СТМ и ще се изготви оценка на риска.
Дейност № 4 Обучение на социални асистенти за предоставяне на качествени услуги в домашна среда. На всички одобрени за работа по проекта социални асистенти, преди да започнат да предлагат услугата в дома на потребителя ще се осигури въвеждащо обучение, за хората, които не са преминали през идентично обучение по други програми или по друг ред. Обучението ще бъде проведено от избрани външени експерти. Обучението ще подготви социалните асистенти да предоставят грижи в дома с уважение и достойнство спрямо потребителите (хора с увреждания и деца с намалена възможност за социална адаптация). Обучението ще ги подготви и ще им даде основни умения и знания за подкрепа на потребителите за независим живот. След приключване на обучението на социалните асистенти ще бъде издаден документ за завършен курс.
Дейност № 5 Информиране, консултиране и прием на документи на кандидат потребители Потребителите, които желаят да ползват услугите предоставяни от звеното и имат постоянен или настоящ адрес на територията на град София ще могат да подават заявление за включване по проекта в звеното за предоставяне на услуги в домашна среда „Помощ в дома” при ОП „Социален патронаж”, след извършване на етапа по информиране и консултиране. Към заявлението ще се прилагат следните необходими документи: документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител (за справка); експертно решение на ТЕЛК (копие и оригинал за справка), когато е приложимо; документ за актуален доход и декларация за доход (по образец). Когато потенциалният потребител е дете, заявлението ще се подава от неговия родител, настойник или попечител На всяко подадено заявление ще се входява с пореден входящ номер в конкретно за целта създаден регистър.
Дейност № 6 Оценка на потребностите от социални услуги на нуждаещите се лица и подбор на потребителите Формираното досие на всеки един кандидат ще се изпраща по служебен път до дирекциите „Социално подпомагане” по постоянен адрес на кандидат потребителя за изготвяне на първоначална оценка на потребностите. Изготвените оценки на потребностите ще послужат на специално назначена комисия към ОП „Социален патронаж” с цел подбор и включването на потребителите в проекта. В хода на реализацията на проекта и при необходимост от преоценка на потребностите, както и веднъж на шест месеца ще се извърши преоценка на потребностите на потребителите на услугата.
Дейност № 7 Сключване на тристранен договор За целите на проекта се предвижда договорът да се сключва писмено от началото на предоставяне на услугата и да се издава в три еднообразни екземпляра, по един за потребителя, за социалния асистент и за доставчика. Договорът трябва да съдържа подробна информация за доставчика на социалните услуги - име, адрес и телефон, подробни данни на социалния асистент, видовете дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване. Обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява или преустановява, процедури за преоценка и актуализация на специфичните потребности от страна на потребителя. Задълженията за осигуряване на качеството на услугата, отговорности на потребителя и на доставчика по опазване на здравето и взаимната им безопасност. Формиране на размера на потребителската такса и начина за нейното заплащане, отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора, както и срока на договора и начините за неговото прекратяване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 613 BGN
Общ бюджет: 225 460 BGN
БФП: 225 460 BGN
Общо изплатени средства: 209 587 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 169 144 BGN
2014 40 443 BGN
2015 0 BGN
209 587 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 143 772 BGN
2014 34 377 BGN
2015 0 BGN
178 149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 372 BGN
2014 6 066 BGN
2015 0 BGN
31 438 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз