Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0132-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат”
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж и предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности на лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат.
Дейности: Дейност 1: Оборудване и обзавеждане на Звено за услуги в домашна среда и сформиране на екип Дейността включва: 1.1 Оборудване и обзавеждане на Звено за услуги в домашна среда. Помещението, предвидено за устройване на Звеното е предоставено от Община Карнобат и се намира в сградата на ул. „Граф Игнатиоев” 2, където е Домашен социален патронаж – гр. Карнобат Необходимо е помещението да бъде оборудвано с бюра, столове, стелажи, метални шкафове за архивиране на документи, както и да бъдат поставени щори и климатик. Закупуването на компютри и качествена принтер/ копир/скенер машина, която да се справя с големия обем документи е от съществена важност за доброто координиране на проектните дейности и за създаването на подходящи условия за работа по предоставянето на услугите. 1.2 Сформиране на екипа за управление на проекта и екипа за работа в Звено за услуги в домашна среда. 1.2.1 Екипът за управление и администриране на проекта ще се състои от ръководител проект, координатор и технически сътрудник . Сформираният екип ще отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на дейностите, включени в настоящото проектно предложение, както и за подготовката на индивидуалните задания и длъжностни характеристики в зависимост от спецификата на трудово-правните отношения; организиране на срещи с потребителите или техни представители за подписване на договорите, създаване на условия за информационно обезпечаване и прозрачност на проекта. 1.2.2 Екипът за работа в звено за услуги в домашна среда ще се състои от социален работник и счетоводител. Така структурираният екип ще участва в подбора на крайни бенефициенти и изготвяне на съпътстващата документация, ще участва съвместно с екипа за управление на проекта в подготовката на личните досиета на потребителите и ще осъществява контакт със семействата на потребителите, ще подпомага комуникацията с местните институции и заинтересовани страни. 1.3 Изготвяне на времеви график за изпълнението на проекта. 1.4 Провеждане на регулярни екипни срещи. 1.5 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. 1.6 Подготовка на необходимите документи за реализацията на проекта.
Дейност 2: Провеждане на информационна кампания по проекта Дейността включва: 2.1 Изработване и разпространение на информационни материали по проекта. • брошура (500 копия) и плакат (50 копия), предназначени за бъдещите бенефициенти и за популяризиране целите на проекта и Оперативната програма и финансовия принос на ЕС; • информационна табела за Звено за услуги в домашна среда (1 брой) за визуализация на приноса на ЕСФ. 2.2 Провеждане на пресконференция с цел представяне на проекта пред местната общност, потенциалните потребители на социални услуги и кандидатите за извършители на социални услуги в домашна среда. 2.3 Провеждане на кръгла маса с цел оценка на проекта и обобщаване на проектните резултати. 2.4 Публикуване на 2 бр. публикации в местен вестник и излъчване на репортаж за дейностите по проекта в местна телевизия. 2.5 Периодично публикуване на информация за напредъка на проекта и постигане на критериите за резултат на страницата на Община Карнобат.
Дейност 3: Подбор и оценка на потребностите на потребители, желаещи да ползват услуги в домашна среда Дейността включва: 3.1 Извършване на оценка на нуждите от социални услуги на потребителите. Оценката на нуждите от социални услуги ще се извърши, отчитайки социалния статус и потребностите на бенефициентите, включително и възможностите за социално включване и работа с близкото семейно обкръжение. За всеки потребител ще се попълни социална анкета, която представлява неразделна част от Методиката по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги, които ще се ползват в рамките на проекта. Първоначалната оценка на потребностите ще се извърши от Дирекция „Социално подпомагане” . В нея ще бъдат предложени броя на часовете и вида на услугата / видовете услуги, предоставяни в домашна среда. 3.2 Актуализиране на оценката на нуждите от социални услуги на потребителите. Оценката ще бъде актуализирана на шестия месец от предоставянето на услугата, както и при промени в здравословното състояние и социалния статус на потребителите. Актуалзирането на оценките ще бъде възложено на външен изпълнител. Екипът по проекта и екипът за работа в звеното ще събира и обработва данните, заявленията и декларациите за доходите на потребителите. Ще се изчислява месечната такса съгласно тарифата за таксите.
Дейност 4: Подбор и наемане на персонал на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда Дейността включва: 4.1 Провеждане на процедура по подбор на кандидати за персонал, предоставящ услуги в домашна среда. Първоначалният подбор ще се осъществи по документи, след което ще бъде проведено интервю с цел определяне мотивацията на кандидатите за работа, нагласите към предоставянето на грижи в домашни условия за различните целеви групи и потребностите от обучение и квалификация. 4.2 Изготвяне и подписване на договори с 25 одобрени кандидати за предоставяне на услуги в домашна среда. Договорите ще бъдат трудови с ясно разписани права и задължения на двете страни. Договорите ще бъдат придружени от длъжностна характеристика с ясно разписани задължения и отговорности на предоставящите услугите. Всички назначени лица задължително ще преминат начално обучение, ако липсва такова или надграждащо обучение, актуализиращо знанията им.
Дейност 5: Обучение и консултиране на персонала на Звено за услуги в домашна среда Дейността включва: 5.1 Провеждане на въвеждащо обучение за кандидати, непреминали въвеждащо обучение по този момент. Обучението ще се проведе в рамките на пет дни и включва общи познания за грижите в домашна среда, умения и задължения на предоставящите услугите, спецификата на работа с различните целеви групи; здравословни и безопасни условия на труд; етични стандарти при предоставяне на социални услуги в домашна среда и др., съгласно Методики за предоставяне на услугите в общността “Социален асистент”, „Личен асистент” и “Домашен помощник”. 5.2 Провеждане на надграждащо обучение на тази част от персонала, преминала въвеждащо обучение по Схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”” – Фаза 2 или Фаза 3. Обучението ще се проведе в рамките на пет дни съгласно Методики за предоставяне на услугите в общността “Социален асистент”, „Личен асистент” и “Домашен помощник”. 5.3 Провеждане на две еднодневни надграждащи обучения през приблизително три месеца, съобразени с потребностите на персонала за предоставяне на услуги в домовете на потребителите и спецификата на работата им с конкретните бенефициенти. Допълнителна цел на тези обучения е създаване на нагласа за общностна подкрепа сред предоставящите услугата. 5.4 Провеждане на индивидуални и групови консултации на персонала, предоставящ услуги в домашна среда, периодична супервизия и психологическа подкрепа в кризисни ситуации. Предвижда се извършването на индивидуални консултации за всеки от персонала, потребителите и техните семейства; ежемесечно провеждане на групови консултации. 5.5 Провеждане на ежемесечна супервизия над работата на персонала. Община Карнобат ще предостави подходящи помещения за осъществяване на предвидените обучения на персонала, предоставящ услуги в домашна среда
Дейност 6: Предоставяне на почасови услуги в домашна среда: за лична помощ , за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности Дейността включва: 6.1 Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, съобразно индивидуалните им потребности от 15 души, назначени на пълен работен ден. Услугите включват: помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. 6.2 Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на на нуждаещи се лица, съобразно индивидуалните им потребности от 3 души, назначени на пълен работен ден. Услугите включват: помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност, изразена в социална работа с представителите на целевата група. 6.3 Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности на нуждаещи се лица, съобразно индивидуалните им потребности от 7 души, назначени на пълен работен ден. Услугите включват: поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, пазаруване, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. 6.4 Осигуряване на консултации на потребителите и техните семейства. Предоставяне на консултации както в дома на потребителите, така и в звеното, в зависимост от желанието и нуждите на бенефициентите. 6.5 Извършване на оценка и актуализиране на индивидуалните планове за предоставяне на услуги веднъж на 6 месеца и по-често, ако са настъпили изменения. 6.6 Разписване на ясна процедура за приемане на жалби, свързани с предоставянето на услугите. 6.7 Извършване на мониторинг на предоставянето на услугите. Мониторинговите дейности включват: посещения в дома на потребителя, проследяване на качеството на предоставените услуги, спазване на работното време и график, акуратното попълване на водената документация от изпълнителите на услугата, както и разработване и попълване на формуляри за обратна връзка за качеството на услугите и степента на удовлетвореност на потребителите.
Дейност 7: Мониторинг и отчетност на проекта Дейността включва: 7.1 Вътрешен мониторинг Осъществяване на мониторинг и контрол на проекта, изработване на подробен времеви график за изпълнение, извършване оценка на удовлетвореността на представителите на целевата група, ползвали или предоставяли социални услуги в домашна среда; провеждане на работни срещи между екипа по проекта, обучителния екип и целевите групи с цел осъществяване на вътрешен мониторинг, консултации и обратна връзка за удовлетвореността на целевите групи от постигнатите ефекти. 7.2 Отчитане изпълнението на проекта Изготвяне на текущи отчети, съгласно изискванията на Програма ОП РЧР, контрол върху дейностите, анализ на реализацията на проекта, изготвяне на финален технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 222 297 BGN
Общ бюджет: 194 704 BGN
БФП: 194 704 BGN
Общо изплатени средства: 188 722 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 194 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 863 BGN
2014 118 859 BGN
2015 0 BGN
188 722 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 165 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 383 BGN
2014 101 030 BGN
2015 0 BGN
160 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 479 BGN
2014 17 829 BGN
2015 0 BGN
28 308 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз