Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Партньорство за равни възможности
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 17.05.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Изграждане на платформа за социално включване на уязвимите етнически групи, с фокус върху ромите в община Аксаково чрез обмяна на опит с други държави членки на ЕС.
Дейности: 1.Организация и изпълнение на проекта
2. Проучване състоянието на уязвимите етнически общности в община Аксаково
3. Социален експеримент –предоставяне на общинска социална услуга „Консултиране и помощ за социално включване”
4. Обучение на социалните медиатори
5.Работно посещение за обмяна на опит в община Черна вода, Румъния.
6. Работно посещение за обмяна на опит в европейска община /Испания/
7. Международна конференция
8. Разработване на „Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства”
9.Създаване на партньорска мрежа на Европейските общини „Равни възможности”
10. Дейности по информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 247 801 BGN
Общ бюджет: 235 500 BGN
БФП: 235 500 BGN
Общо изплатени средства: 235 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 235 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 560 BGN
2014 0 BGN
2015 185 940 BGN
235 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 200 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 126 BGN
2014 0 BGN
2015 158 049 BGN
200 175 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 434 BGN
2014 0 BGN
2015 27 891 BGN
35 325 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 (Д) брой проведени работни срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) брой проведени проучвания 0049
Индикатор 6 (Д) брой проведени работни срещи 0049
Индикатор 7 (Д) брой проведени тръжни процедури 0049
Индикатор 8 (Д) брой изготвени доклади относно равнището на задоволяване на потребностите в 4-те приоритетни области на интеграция на ромите
Индикатор 9 (Д) публикации в меустни и регионални издания
Индикатор 10 (Д) брой изработена и отпечатана брошура с резултати от изследването
Индикатор 11 (Д) брой доклади с резултати от социалния експеримент
Индикатор 12 (Д) брой проведени обучения на социалните медиатори
Индикатор 13 (Д) брой отпечатани брошури "Различни и равни"
Индикатор 14 (Д) брой на работните посещения за обмяна на опит
Индикатор 15 (Д) брой проведени международни конференции 0049
Индикатор 16 (Д) брой проведени анкетни проучвания 0049
Индикатор 17 (Д) брой отпечатани наръчници"Добри общински практики за интеграция на уязвимите етнически групи"
Индикатор 18 (Д) бр. разработен местен стратегически документ за социално включване
Индикатор 19 (Д) брой разработен сайт - платформа на партньорската мрежа
Индикатор 20 (Д) брой организирани пресконференции 0049
Индикатор 21 (Д) брой проведен социален експеримент - предоставена социална услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз