Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0055-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-55-139
Наименование: Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 19.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Свиленград. В подкрепа на тази обща цел са формулирани и следните специфични цели: • Осигуряване на качествена инфраструктура за отпадъчните води от цялата територия на гр. Свиленград • Разширяване обхвата на водопроводните и канализационни мрежи за по-пълно обхващане на населението на агломерацията • Осигуряване на екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от територията на агломерацията
Дейности: Техническа помощ
Надзор по време на строителството
Публичност
Закупуване на земи / недвижими имоти
Строителство
проучвания и проектиране
одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 463 012 BGN
Общ бюджет: 37 114 326 BGN
БФП: 35 921 978 BGN
Общо изплатени средства: 35 921 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 921 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 006 239 BGN
2014 24 399 018 BGN
2015 516 718 BGN
35 921 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 737 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 804 992 BGN
2014 19 519 215 BGN
2015 413 374 BGN
28 737 580 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 184 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 201 248 BGN
2014 4 879 804 BGN
2015 103 344 BGN
7 184 395 BGN
Финансиране от бенефициента 9 268 314 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз