Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0078-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижим се за Вас”
Бенефициент: Община Полски Тръмбеш
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Полски Тръмбеш
Описание
Описание на проекта: По настоящия проект ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към съществуващия Домашен социален патронаж, чиято дейност ще бъде предоставяне на широк кръг от социални услуги за лична помощ, социална подкрепа и комунално – битови дейности за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, хора с увреждания, възрастни и самотно живеещи от наети безработни лица на длъжност „Домашен санитар”.
Дейности: 1. Подбор на екип за управление на проекта Конкретната дейност е необходима за разпределения на задълженията между екипа за управление на проекта. С всички членове на екипа ще се сключат допълнителни споразумения към трудовите договори или заповедта за назначаване на държавен служител, в които ще са отразени конкретните задължения и отговорности на всеки един.
2. Подбор на персонал, предоставящ услуги в домашна среда; Дейността включва подбор на два вида персонал: 1.Персонал за управление на звеното включващ -Технически организатор; Технически изпълнител . За подбор на персонала за управление на звеното ще се проведат процедури, съгласно Кодекса на труда с кандидатите. С лицата ще бъдат сключени трудови договори. 1. 2. Персонал за предоставяне на услуги в домашна среда включва 20 броя лица предоставящи услуги в домашна среда на длъжност „Домашен санитар”. Дейността предвижда разгласа и обявяване на свободни работни места за длъжността, достатъчен период, в който всички желаещи да подадат заявления за заемане на длъжността. Екипът по управление на проекта разглежда подадените заявления, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на лицата, които ще предоставят услуги в домашна среда. При равни други условия с предимство се назначават такива, които имат опит в сферата на предлаганите в проекта социални услуги. Сключват се трудови договори с кандидатите.
3. Подбор на желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда, разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват почасовите услуги в домашна среда. На всяко лице подало молба за ползване на социалната услуга се разработва индивидуална оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане”, която включва Оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Сформира се комисия от екипа за управление на проекта, която извърша окончателния подбор на лицата, съгласно индивидуалните им оценки.
4. Актуализация на индивидуални оценки на потребностите на социалните услуги. Периодична актуализация на оценка на потребностите на социални услуги на реалните потребности във връзка с настъпили промени в компонентите формиращи оценката за физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Дейността ще се извърши от техническия организатор, който е включен в Персонал за управление на звеното.
5. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата. Техническия изпълнител от звеното за управление на проекта подготвя договори за сключване с потребителите и разяснява правата и отговорностите на страните по договора-права и отговорности на потребителя и неговите близки.
6. Изработване и актуализиране на графици за разпределение на конкретните задължения на предоставящите и ползвателите на услугите, според потребностите на получателите на социалната услуга. Индивидуалният график се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Графикът е почасово измерим и се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният график на ползвателя се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от услуги, предоставени в домашна среда и оценка на риска. Индивидуалният график съдържа описание на конкретните дейности, които ще бъдат извършвани за задоволяване на индивидуалните потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният график на ползвателя включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към (авто)агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции. Графикът се актуализира от техническия изпълнител на звеното ежемесечно или при настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в графика.
7. Разработване на методологии, процедури и инструкции за цялостния процес на реализиране на предоставяните по проекта услуги. За нуждите на изпълнение на проекта е необходимо за се изработят: „Правила за предоставяне на услугите предоставяни в домашна среда”, „Правилник за вътрешният ред”; „Правила за подбор на предоставящите услугите в домашна среда”; „Правила за подбор на потребители на услугите, предоставяни в домашна среда”; Настоящите методологии, процедури и инструкции са необходими за прилагане през цялостния процес на реализиране на предоставяните по проекта социални услуги и чрез тях се определя действията на всички ангажирани по проекта страни. Същите се изработват от екипа за управление на проекта.
8. Провеждане на обществени поръчки. Изготвяне на документация по провеждане на обществени поръчки с предмет: 1.Доставка на оборудване; 2.Доставка на обзавеждане; 3.Доставка на материали; 4.Доставка на канцеларски материали и консумативи; 5.Изработване на информационни материали; 6.Организиране на кафе - паузи по време на информационни кръгли маси; 7.Избор на изпълнител за предоставяне на обслужване по трудoва медицина; съобразно Закон за обществените поръчки или Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и по проекти и програми финансирани от ЕС на Община Полски Тръмбеш, в зависимост от стойността на конкретния разход за дейностите. Счетоводителят, съвместно с ръководителя на проекта, назначени към екипът за управление на проекта, ще подготвят документацията по провеждане на обществени поръчки.
9. Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на нуждаещите се лица. Предоставяне на комплекс от социални услуги, предоставяни в домашна среда, включващи: - Оказване на подкрепа и съдействие за социално включване - създаване и поддържане на социални контакти на лицата, придружаване до обществени и културни институции и мероприятия, свързани с дейности за социално включване и др.; - Извършване на дейности за лична помощ – лична хигиена, хранене, вземане на лекарства, помощ при обличане, подстригване, козметични дейности и други; - Извършване на комунално – битови услуги – пазаруване, хигиенизиране на жилищата и личните вещи на ползвателя на услугата,приготвяне на храна с продукти на потребителя, извършване на дребни ремонти с материали на клиента. Заплащане на дължими данъци и такси, попълване на молби, жалби и други формуляри, декларации,
10. Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта. Информиране на широката общественост за финансовото подпомагане от ЕСФ чрез конкретния проект на Общината и възможностите, които той предоставя чрез: 1. Провеждане на информационно събитие – кръгла маса за старта на проекта – запознаване обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на предоставяните услуги в домашна среда, застъпени в проекта. 2. Провеждане на информационно събитие – кръгла маса за отчитане на постигнатите резултати, ефективността от предоставените услуги в домашна среда и оценка на изпълнението на проекта. 3. Изготвяне на печатни информационни материали – брошури с информация за целта на проекта и видовете услуги предоставяни в домашна среда. 4. Поставяне на 2 броя информационни табели, от които една в сградата на Общината и една за офиса/звеното където ще се изпълнява проекта. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност. Екипът за управление на проекта е пряко отговорен за изпълнението на конкретната дейност.
11. Координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта. Цялостното администриране на проекта ще включва: - Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. -Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение, начините и формулярите за отчетност. -Ежемесечни работни срещи на ръководния екип със звеното за услуги в домашна среда за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. -Изграждане на ефективна система за комуникации между екипа за управление на проекта, звеното за услуги в домашна среда и ползвателите на услугите. -Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторингът - ще се осъществява от ръководителя за управление на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текущата отчетност - ще се състои от: -отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта. -месечни отчети от членовете на екипа за управление на проекта и членовете на Звеното за услуги в домашна среда. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителят на проекта. Ръководителят на проекта е пряко отговорен за изпълнението на дейността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 165 963 BGN
Общ бюджет: 159 520 BGN
БФП: 159 520 BGN
Общо изплатени средства: 150 956 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 771 BGN
2014 61 185 BGN
2015 0 BGN
150 956 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 305 BGN
2014 52 007 BGN
2015 0 BGN
128 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 466 BGN
2014 9 178 BGN
2015 0 BGN
22 643 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз