Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0048-C0001
Номер на проект: Д01-419/ 26.10.2012
Наименование: Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ - София
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 26.10.2012
Дата на приключване: 26.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да допринесе за прилагане на принципите за учене през целия живот, да усъвършенства и модернизира методите и дидактическите инструменти за придобиване и усъвършенстване на компетентности и умения на чужд език и да улесни достъпа до чуждоезикова квалификация за студенти и специалисти далеч от центъра за обучение - в т.ч. и на лица с увреждания.
Дейности: Дейност 3 Разработване на програми и учебно съдържание на модули за езикови компетенции и умения в електронни форми на дистанционно обучение
Дейност 4 Провеждане на електронно обучение на студенти и възрастни по на-малко един от разработените курсове по чужд език в рамките на най-подходящата за тях програма и език
Дейност 1 Създаване на Център за електронно дистанционно обучение по езикови умения и компетентности към ДЧЕОПЛна ТУ-София, предлагащ електронни форми на дистанционно обучение и услуги за чужд език за специфични цели, с екип от квалифицирани преподаватели и експерти, обезпечен с необходимото оборудване и софтуер.
Дейност 2 Обучение на личния състав на ДЧЕОПЛ за прилагане на избраната уеб-базирана платформа за създаване, използване, обновяване, разширяване и поддържане на електронни продукти и услуги в областта на езиковото обучение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 372 670 BGN
Общ бюджет: 335 610 BGN
БФП: 335 610 BGN
Общо изплатени средства: 335 610 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 335 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 000 BGN
2013 19 914 BGN
2014 142 461 BGN
2015 99 234 BGN
335 610 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 285 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 900 BGN
2013 16 927 BGN
2014 121 092 BGN
2015 84 349 BGN
285 268 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 100 BGN
2013 2 987 BGN
2014 21 369 BGN
2015 14 885 BGN
50 341 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз