Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0275-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-07003
Наименование: "Създаване на нови работни места и възможности за професионална реализация за безработни младежи в "НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ" ООД"
Бенефициент: "НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се осигурят възможности за квалификация, заетост и професионална реализация на безработни младежи до 29-годишна възраст в областта на бизнес консултирането.
Дейности: Управлениe, координация и вътрешен контрол на проекта и планираните дейности. Чрез тази дейност ще се сформира 3-членен екип за организация и управление на дейностите по проекта. Екипът е избран на база квалификация и опит на лица работещи в Ню Айдиас Консулт ООД. За целите на проекта към екипа е привлечен счетоводител с необходимата квалификация и опит. Изборът е направен след предварителен подбор на база опит и квалификация. Опита и квалификацията на избрания счетоводител по проекта, може да се види от приложената автобиография. Екипът по управление на проекта ще организира, контролира и отчита цялостното изпълнение на проекта. Ще изготвя и реализира ежемесечни планове за реализация на дейностите по проекта и ще създаде система за отчитане и вътрешен контрол на изпълнението месечни отчети. Членовете ще имат редовни оперативни срещи, на които ще се разпределят организационни задачи и ще се следи напредъка по проекта. Всеки от членовете на екипа ще има собствени отговорности, но също така ще има взаимен контрол и взаимопомощ между членовете на екипа по проекта. Екипната работа ще гарантира успешното управление на проекта. Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа.
1 Реализиране на дейности по публичност и визуализация на проекта Тази дейност ще се реализира в две насоки. От една страна ще се визуализира и популяризира програмата и безвъзмездната помощ, а от друга страна посредством това популяризиране ще се стимулират представители на целевата група да участват в проекта. По този начин, освен , че обществеността ще се запознае с проекта, повече безработни младежи до 29 години, ще бъдат мотивирани да кандидатстват за обучение и осигуряване на заетост по настоящия проект. Дейностите по публичност и визуализация ще бъдат реализирани на територията на гр. София, Пловдив и Благоевград. Те ще бъдат реализирани чрез три групи методи за визуализация и публичност: 1) визуализация на приноса на ЕСФ и ОП РЧР, чрез изготвяне и поставяне на информационни табели, банери и стикери на работните места и ново закупено оборудване и обзавеждане; 2) разпространение на рекламно-информационни материали – плакати, брошури, рекламни химикали сред представители на целевата група и заинтересовани страни; 3) публично информиране на обществеността – чрез публични презентации в трите града, където ще се извършват дейности; чрез пресконференции, публикации в интернет информационни страници и регионални всекидневници, както и чрез публикуване на текуща информация за развитието на проекта на интернет страницата на фирмата.
2. Провеждане на подбор и избор на 8 безработни младежи за обучение и професионална реализация в Ню Айдиас Консулт ООД. Ню Айдиас Консулт ООД е фирма високо ценяща ентусиазма на младежите успоредно с професионалните им компетенции и обучение. Именно чрез тази дейност по подбор ще се предостави възможност да се изберат младежи, отговарящи на профила и нуждите на фирмата. Общо ще бъдат подбрани 8 на брой младежи от три населени места както следва: гр. София – 4, гр. Пловдив – 2, гр. Благоевград -2. Ще се организира процедура за подбор със съдействието на Бюрата по труда в населените места, където ще се откриват нови работни места на фирмата. Ще се сформира комисия със задължителното участие на поне двама от членове на екипа по управление и координация на проекта, които ще изготвят длъжностни характеристики, критерии и профил на кандидатите. Тези критерии ще бъдат предоставени на бюрата по труда и от там ще бъде направена връзка с подбраните по първоначалните критерии младежи, които ще преминат през интервю за избиране за участие в проекта и наемане в Ню Айдиас Консулт ООД. Въз основа на тези критерии ще се реализира избора на кандидатите, които да бъдат включени в проекта. За осигуряване а прозрачност на избора по време интервютата за подбор ще бъдат поканени и представители на БТ. При формиране на критериите за подбор, ще се изисква кандидатите да имат завършено висше образование - бакалавър, като предимство е това в сферата на помагащите професии. Придобитото образование в тази сфера е добра база за надграждане и допълнително профилиране процеса на професионална реализация като бизнес консултанти. Младежите, завършили подобно образование, даващо им право да провеждат консултации, имат вече изградена ценностна система и основни познания в сферата на отношенията между хората, начина на комуникация и ефективно поведение. Освен образованието при подбора ще бъдат взети внимание мотивацията за учене и професионална реализация, комуникативни умения, уменията за самоконтрол и самоорганизация, както и мотивацията им за професионално развитие и стремежа за самоусъвършенстване и учене през целия живот. За две от работните места за длъжността бизнес – консултант – информационни технологии, ще бъдат с предимство младежи с интерес и познания в областта на ИКТ, без задължително да са с техническо образование. С подбраните младежи ще бъдат сключени договори за обучение и след успешното завършване на обучението по ключови компетенции – срочни трудови договори за 12 месеца.
3. Провеждане на обучение по Ключова компетентност 5 „Умения за учене“ на подбраните младежи. Тази дейност е свързана с подготовка на младежите по ключови компетенции свързани с развиването на умения за учене. Обучението ще бъде реализирано от външен изпълнител, обучаваща организация с минимум 3 години опит в такъв тип дейности. Избрания изпълнител ще трябва да предостави подробна учебна програма и учебен график за 30 учебни часа. Учебната програма трябва да е съобразена с изискванията Европейската референтна рамка за ключови компетенции и по-конкретни с изискванията за ключова компетентност 5 от тази програма – Умения за учене. Минималното съдържание, което трябва да бъде включено в учебните програми на избраната обучителна организация включва следните примерни теми: - Базисни умения и техники за учене и самообучение - Съвременни методи на учене, събиране и обработка на информация – свързани с интернет и ИКТ. - Планиране и управление на ученето в работния процес и извън него, вкл. Организация и управление на времето. - Самооценка и самоконтрол в учебния и трудовия процес. Вкл. управление на стреса. - Умения за учене и работа в екип. Разбира се тази примерна програма, може да бъде адаптирана според предложения на фирмите кандидат за изпълнител на тази дейност. Обучението по ключови компетенции ще бъде с практическа насоченост и ще бъдат използвани най-нови интерактивни методи на обучение. Обучението ще се реализира в рамките на 4 учебни дни х 8 учебни часа. Обучението ще се проведе в зала позволяваща ефективно работа в група и интерактивни методи на обучение. Избраната Обучителната организация ще трябва да организира и осигури мястото за провеждане на обучението, както и всички необходими материали и консумативи за неговото ефективно провеждане. Обучението ще се реализира блоково в 4 последователни дни за да може да се формира екипност между участниците, които ще бъдат колеги в Ню Айдиас Консулт ООД.
4. Създаване, оборудване и обзавеждане на нови работни места в Ню Айдиас Консулт ООД за подбраните безработни младежи. Дейността се изразява в създаване, оборудване и обзавеждане на нови работни места за извършване на трудова дейност на успешно преминалите обученията безработни младежи към Ню Айдиас Консулт ООД. Това ще се осъществи чрез търсене на оферти, закупуване и доставка на офис оборудване и обзавеждане. При реализирането на тази дейност, за част от оборудването ще се следва принципа на гъвкавост на работното място, който позволява използването на повече от един човек на конкретната вещ – например по един преносим компютър на офис. За реализирането на тази дейност освен офиса в София,който разполага с достатъчно празно пространство за нови работни места ще бъдат наети и още два офиса в Благоевград и Пловдив, позволяващи работата на минимум 2-ма служители. Наема на офисите и режийните разходи свързани с тях, ще бъдат за сметка на фирмата. Тази дейност е необходима, тъй като фирмата не разполага с нужното оборудване и обзавеждане за тези работни места. Консултантските услуги в съвременните условия изискват добри условия на труд и използване на най-нови технологии – компютърна и мултимедийна техника, таблети, смартфони, които да позволяват бърз достъп и обработка на информация и бързо, гъвкаво и ефективно обслужване на клиентите. Доброто качество на обзавеждането и оборудването в консултантските офиси е от съществено значение и за имиджа на новонаетите бизнес консултанти пред клиентите. За това инвестициите в модерни технически средства и обзавеждане е изключително важно. Обзавеждането и оборудването в офиса в София е недостатъчно за използване на повече служители, а на за планираните нови офиси - неналично. За обзавеждане на работните места ще бъдат закупени бюра, контейнери, офис столове, шкафове, коркови информационни табла, работни маси, телефони, принтери. За техническо оборудване на тези работни места ще бъдат закупени персонални компютърни конфигурации и смартфони (мобилни телефони с възможност за качествен мобилен достъп до интернет) за всеки служител. Ще бъдат закупени и технически средства, които ще се използват колективно от новонаетите работещи – мултифункционални устройства – по 1 за офис (в София ще бъде от по-голям клас, поради по големия брой клиенти и нужен капацитет и по-големия брой новоназначени), подвързващи машини (по 1 за всеки офис – за подвързване на проекти, бизнес проспекти и др.). За бизнес презентации, групови консултации и обучения ще бъде закупен мобилен компютър, мултимедиен проектор и екран, които ще се използват гъвкаво от всеки от ново наетите консултанти. За ефективната работа на бизнес консултантите по информационни технологии , ще бъде закупен таблет от висок клас (с прикачаща се клавиатура), за да се гарантира високо технологично ниво на обслужване на клиентите. Закупуването на всички тези технически средства и обзавеждане е от пряка необходимост за индивидуалната работа на служителите. При необходимост със собствени средства фирмата ще осигури и допълнително оборудване и обзавеждане, които са недопустими като разход по настоящата програма – софтуер, обзавеждане не пряко свързано с работните места и т.н.
5. Осигуряване на заетост на обучените безработни младежи на новите работни места в Ню Айдиас Консулт ООД. Тази дейност е свързана със сключването на Трудов договори от страна на Ню Айдиас Консулт ООД на подбраните преминалите обучение по ключови компетенции младежи. Ще бъдат наети общо 8 младежи за 3те офиса на фирмата, както следва: на длъжността Бизнес консултант – по 2ма служители в София, Пловдив и Благоевград. За длъжността Бизнес консултант – информационни технологии – 2ма в офиса в София. Договорите ще бъдат срочни за 12 месеца, но с опция за преминаването им на безсрочен трудов договор след изтичането на този срок, при договорка с работодателя. По време на изпълнението на тази дейност ще се гарантира редовно заплащане на възнаграждение и осигуровки на наетите 8 младежи. През периода на изпълнение на срочния договор те ще получат и допълнителна квалификация свързана с дейностите на фирмата и ще формират професионални знания и умения в областта на бизнес консултирането чрез обучение на работно място и обучение чрез опит. По конкретно обученията, които ще им се осигурят по време на заетостта са свързани с: консултантски умения, умения за разработване и управление на европейски проекти, разработване на бизнес планове и бизнес стратегии и др. Така за 12 месечни период освен , че ще имат устойчива заетост, младежите ще имат шанс да се превърнат в успешни бизнес консултанти, да повишат своята конкурентоспособност на пазара н труда и да имат шанс за дългосрочна професионална реализация в тази перспективна област.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
„АНИМАКС” ООД
ванина 2013
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 360 BGN
Общ бюджет: 99 082 BGN
БФП: 99 082 BGN
Общо изплатени средства: 99 080 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 072 BGN
2014 42 606 BGN
2015 35 402 BGN
99 080 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 911 BGN
2014 36 215 BGN
2015 30 092 BGN
84 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 161 BGN
2014 6 391 BGN
2015 5 310 BGN
14 862 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз