Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.10-0001-C0001
Номер на проект: Рег.номер МИКСИ: 04-239/ 07.02.2012 г.
Наименование: "ПОСОКА:семейство"
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.10.2011
Начална дата: 26.10.2011
Дата на приключване: 25.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подготовка за преструктуриране на ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище, чрез аналитичен подход и синергична интервенция.
Дейности: ПЛАНИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В ПИЛОТНИТЕ ОБЛАСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ДМСГД И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ТЯХ. РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ КОНКРЕТНИ ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ. На база направените основни анализи в Дейност 3, като се следват принципите за регионалното планиране на услугите и при отчитането на добрите практики в света както за самите услуги, така и за модели за взаимодействие на местно равнище, и в отговор на индивидуалните нужди на децата от целевите групи и техните семейства ще се разработят актуални регионални планове за деинституционализация на децата от целевата група от пилотните институции. В тях ще бъдат планирани за създаване конкретни нови и иновативни услуги, нужни за осигуряване на най-добрия интерес на всяко дете и правото му за живот в семейна среда, в следните групи: - Услуги за превенция на изоставянето на деца и подкрепа на техните семейства, в т.ч. услуги за ранна интервенция - Услуги за спешна закрила - Заместваща семейна грижа - Специализирана резидентна грижа - Интегрирани здравно-социални услуги В актуалните регионални планове ще се определи начинът на използване на материалните и човешки ресурси на целевите ДМСГД: - алтернативно използване на сградите за предоставяне на новите услуги - идентифициране на варианти за пренасочването на членовете на персонала в новите услуги, напр. в дневна грижа или да работят като приемни родители
СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ В ЦЕЛЕВИТЕ ОБЩИНИ И НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДМСГД В съответствие с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ на национално ниво ще бъде създадено Експертно звено за деинституционализация на ДМСГД (ЕЗД), в което ще участват представители на МЗ и партньорите по проекта – ДАЗД и АСП. В звеното ще бъде поканен за участие и представител на Министерство на труда и социалната политика, с оглед ролята на министерството при реализиране на националните мерки за социална закрила и социално включване в дългосрочен план. За обезпечаване изпълнението на проекта на местно ниво ще се сформират мултидисциплинарни екипи от професионалисти с необходимата квалификация и опит, представители на различни институции и заинтересованите страни, във всяка една от целевите общини. А) На първо място за участие в тези екипи ще бъдат избрани 8 местни координатори по проекта, по един във всяка пилотна община, които ще имат ключова роля за успеха на проекта.Б) Съгласно сключено партньорско споразумение АСП ще определи за участие в екипите по места най-малко по 2 представители от териториалните си структури – отделите „Закрила на детето” (ОЗД) в дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП), които ще имат ангажимент да съдействат при пряката работа с целевите групи. В) По 3 представители на всяко ДМСГД се определят със заповед според вътрешните правила на МЗ и структурите му. Г) По 1 представител на съответната Регионална здравна инспекция, определен със заповед според вътрешните правила на МЗ и структурите му. Д) По 2 представители от общинската администрация – здравен медиатор (познаващ особеностите на съответната община) и служител от отдела, в чиито ресор са социалните услуги за деца и семейства
ОСНОВНИ АНАЛИЗИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ДМСГД. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ За да бъде създаден успешен модел на преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да бъде въведен в национален мащаб, е необходимо всички стратегически действия да са основани на задълбочен и комплексен анализ и да бъдат надлежно координирани от един човек във всеки пилотен регион. Подробно трябва да се изследват както конкретните причини за настаняване на всяко от децата в 8-те ДМСГД, така и да се направи цялостна оценка на детските нужди и актуално състояние; да се идентифицират наличните здравни и социални услуги в областта; да се оценят ресурсите на ДМСГД – (персонал, инфраструктура, материална база). Сформираните мултидисциплинарни екипи, под ръководството на местния координатор по проекта, ще извършат група анализи в рамките на тази Дейност, в резултат на което ще могат: - да се идентифицират основните фактори, довели до настаняването на конкретните деца в 8-те ДМСГД; - да се актуализират индивидуалните оценки на всяко едно от децата на възраст до 3 години в ДМСГД, с цел определяне на най-подходящата форма на семейна грижа за всяко конкретно дете; - да се актуализират плановете за действие и грижа на всяко дете в съответствие с направената конкретна оценка и да се планира пакет услуги, необходим за подкрепа на детето след връщането му в семейна или най-близка до семейната среда; - да се инвентаризират съществуващите в областта услуги за целевата група (социални, здравни, образователни), за да се избегне дублирането при планирането на новите.
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДМСГД И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ. ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ Провеждането на целенасочена и последователна комуникационна кампания е от изключителна важност за създаване на подкрепяща среда в общността в пилотните региони за необходимостта от заместване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години и отглеждането им в семейна среда. Гарантирането на най-добрия интерес на децата от целевата група при всички решения, взимани по време на процеса на деинституционализацията на ДМСГД, предполага дейности за повишаване на обществената чувствителност. Комуникационната кампания ще достигне до основните заинтересовани страни, както и специфични групи хора, които могат да бъдат потенциални участници в и да подпомагат процеса на превенция на изоставянето. Задължителните елементи ще са: • Избрани подходящи медии, канали на информация и методи за въздействие; • Адекватна логика на подреждане на посланията спрямо групите, на който се въздейства. Комуникационната кампания ще се проведе на две нива – национално и регионално, като екипът за управление на проекта ще гарантира последователност и синхронност на регионалните кампании с националната чрез интегриране в обща концепция за комуникация с общността. Изготвените анализи в Дейност 2 ще бъдат основа за определяне на конкретни параметри на национална комуникационна кампания, в т.ч. да бъдат идентифицирани групи в обществото с различни възгледи, да се планират най-подходящите послания към тях, така че да се получи търсения ефект – промяна на нагласите на широката общественост към деинстутицонализацията на децата от ДМСГД. За реализирането на комуникационата кампания с прозрачна процедура ще бъде избран изпълнител по реда на ЗОП/ НВМОП, който ще трябва да разработи и представи подробна стратегия за провеждането й; да формулира основни теми и тези за комуникация; да гарантира производство на аудио-визуални продукти; на информационни и рекламни материали. Текущо ще бъде публикувана информация на интернет страниците на партньорите по проекта и общините, на чиято територия се реализират проектните дейности. Мярката ще отразява събития по проекта, напредъка на проекта, резултати и предизвикателства и се осъществява от партньорите по проекта и общините, със съдействието на Екипа за управление на проекта. Мярката ще допринесе за повишаване информираността на обществото за проект „ПОСОКА: семейство”. А) За запознаване на заинтересованите страни по места с положителните ефекти от процеса на деинституционализацията и мотивирането им за развитие на социални услуги за нуждите на децата от целевата група ще се проведат първоначално 8 встъпителни срещи с кметовете и с персонала на ДМСГД
ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ПИЛОТНИТЕ ДМСГД И НА ПЕРСОНАЛА В НОВОРАЗКРИТИТЕ УСЛУГИ На базата на събраната и анализирана информация за професионалния опит на служителите в 8-те ДМСГД, както и отчетените техни нагласи към процеса на деинституционализация (в рамките на Дейност 2), ще е възможно да се определят конкретно необходимите теми, които да се включат в програмата за обучение и супервизия на този персонал, точната продължителност на това обучение, обхвата и формата на неговото провеждане. Тези изводи ще послужат за основа при подготовката на процедурата за избор на изпълнител на настоящата дейност, по реда на ЗОП/ НВМОП 1. Обучения за персонала на ДМСГД Ще бъдат проведени два типа обучения, насочени към персонала на ДМСГД - въвеждащо и надграждащо. 2. Супервизия за персонала на ДМСГД Супервизията съчетава елементи от специализираното консултиране и от психотерапията, тъй като тълкуването на проблемите се извършва на тези две равнища. ЕТАП 6.2. На базата на изготвените актуални регионални планове и разработените методологии в Дейност 4, ще е възможно да се определят конкретно необходимите теми, които да се включат в програмата за обучение и супервизия на новия персонал, продължителността на това обучение и формата на неговото провеждане. Тези изводи ще послужат за основа при подготовката на процедурата за избор на изпълнител на настоящата дейност. 3. Обучения за персонала на новите услуги Преди стартирането на всяка от планираните социални услуги, съответните общини ще проведат подбор на необходимия персонал4. Супервизия за персонала на новите услуги
ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА Министерство на здравеопазването, подпомагано от неговите партньори АСП и ДАЗД, ще изпълнява проекта с надлежна грижа, ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в световния опит в деинституционализацията на деца от 0 до 3 годишна възраст. Бенефициентът ще мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на проекта, ведно с приноса и съдействието на своите партньори. За нуждите на проекта е сформиран екип за управление на проекта (ЕУП), който се състои от ръководител, координатор, финансист, правен експерт, административен сътрудник
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 972 504 BGN
Общ бюджет: 771 435 BGN
БФП: 771 435 BGN
Общо изплатени средства: 1 017 601 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 771 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 394 501 BGN
2013 82 586 BGN
2014 402 598 BGN
2015 137 916 BGN
1 017 601 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 655 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 335 326 BGN
2013 66 069 BGN
2014 342 208 BGN
2015 117 229 BGN
860 831 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 175 BGN
2013 16 517 BGN
2014 60 390 BGN
2015 20 687 BGN
156 769 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработен/и анализ/и относно: причините за настаняване на децата в ДМСГД; оценка на състоянието на децата (преглед и актуализиране на оценката на децата и плана за действие с оглед идентифициране на подходящите услуги за конкретните деца, настанени в ДМ
Индикатор 2 Планирани конкретни услуги, в които да се преструктурират пилотните ДМСГД
Индикатор 3 Обучен персонал в пилотните ДМСГД
Индикатор 4 Обучен персонал в новоразкритите услуги
Индикатор 5 Сформирани екипи в целевите общини
Индикатор 6 Проведени събития в ромската общност
Индикатор 7 Проведени обучения на персонала в пилотните ДМСГД и в новоразкритите услуги
Индикатор 8 (Д) Брой лекари от РЗИ, участвали в семинари
Индикатор 9 (Д) Брой проведени посещения в семейства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз