Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201557566 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Люлин, бл. 303, вх. А, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВРАЦА BG161PO002-3.3.02-0025-C0001
Въвеждане на електронен пазар за нуждите на Централния орган за обществени поръчки BG051PO002-1.4.03-0001-C0001
"Създаване на социално предприятие "Обществена пералня"" BG051PO001-5.1.02-0031-C0001
Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление BG051PO002-3.1.06-0009-C0001
„Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” BG051PO002-3.1.06-0007-C0001
„Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели” BG161PO001-3.1.02-0091-C0001
Модерна и ефективна администрация BG051PO002-1.1.04-0036-C0001
По-добро управление в община Банско BG051PO002-1.1.04-0060-C0001
Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инжинерно педагогически кадри BG051PO001-4.3.04-0040-C0001
Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки" BG051PO001-4.3.04-0044-C0001
Иновативен двигател за електромобили-стъкла към екологичен градски транспорт BG161PO003-1.1.05-0209-C0001
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” BG051PO001-5.2.12-0001-C0001
Долината на Струма BG161PO001-3.2.03-0023-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на Национален военен университет "Васил Левски" BG051PO001-3.1.08-0024-C0001
Обучение на служителите в Община Лесичово за по-добро административно обслужване BG051PO002-2.2.08-0186-C0001
По-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община Тутракан чрез обучение на служителите в общинската администрация BG051PO002-2.2.08-0171-C0001
Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Червен Бряг BG051PO002-2.2.08-0200-C0001
Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово BG051PO001-4.1.05-0179-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Болярово BG051PO002-2.2.08-0059-C0001
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс BG051PO002-2.2.08-0151-C0001
Заедно за "зелено" бъдеще BG051PO001-7.0.07-0198-C0001
Развитие и укрепване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Петрич чрез обучение - за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения. BG051PO002-2.2.08-0095-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай BG051PO002-2.2.08-0063-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Върбица BG051PO002-2.2.08-0090-C0001
"СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ” (СиКРАС-ТУС) BG051PO001-3.1.09-0006-C0001
Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение BG051PO001-3.1.10-0001-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Разград за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0148-C0001
Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса BG051PO001-3.1.07-0063-C0001
„Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация – Кърджали” BG051PO002-2.2.08-0128-C0001
„Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие” BG161PO001-1.4.09-0015-C0001
„Враца – привлекателно място за живеене” BG161PO001-1.4.09-0016-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК „АРПЕЗОС- СЕВЕР” - ІІІ ЕТАП И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ В ГР. КЪРДЖАЛИ” BG161PO001-1.4.09-0020-C0001
Общинска администрация Провадия – компетентна и ефективна BG051PO002-2.2.08-0053-C0001
Актуалицюзация на учебните програми в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново в съответствие с изискванята на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0011-C0001
Инвестиции в бъдещето на Община Благоевград BG161PO001-5.3.02-0001-C0001
Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” BG051PO002-2.2.09-0032-C0001
Общинската администрация - генератор на устойчивото развитие в Община Етрополе BG051PO002-2.2.08-0183-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД" BG051PO001-2.3.03-0670-C0001
ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО BG051PO001-3.1.07-0028-C0001
Засилване на административния капацитет на Комисията за регулиране на съобщенията BG051PO002-2.2.09-0059-C0001
Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в районната администрация на община Пловдив, район „Южен“ BG051PO002-2.2.08-0111-C0001
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" BG051PO001-3.3.06-0056-C0001
Велинград-интегриран град на бъдещето BG161PO001-5.3.02-0006-C0001
„Оптимизиране на структурата, повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Община Петрич” BG051PO002-1.1.07-0044-C0001
Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0012-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление BG051PO002-2.2.09-0067-C0001
„Повишаване капацитета за работа с представители на медиите и подобряване на комуникационните умения на служителите в Министерството на правосъдието” BG051PO002-2.2.09-0066-C0001
Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието (МП) и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение BG051PO002-2.2.09-0064-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от института по психология – мвр чрез усъвършенстване на специфични за дейността им компетенции BG051PO002-2.2.09-0043-C0001
По-ефективна администрация в община Созопол BG051PO002-1.1.07-0065-C0001
"Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период" BG161PO001-5.3.02-0022-C0001
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.05-0001-C0001
Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020 BG161PO001-5.3.02-0028-C0001
Оптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев BG051PO002-1.1.07-0036-C0001
"Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014 - 2020 г." BG161PO001-5.3.02-0026-C0001
Подобряване работата на общинска администрация Нови пазар за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост BG051PO002-1.3.07-0122-C0001
Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процесите на разработване на стратегически документи и прилагане на политики в Община Симеоновград BG051PO002-1.3.07-0018-C0001
Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г. BG051PO002-1.3.07-0173-C0001
Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай BG051PO002-1.3.07-0016-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Рудозем BG051PO002-1.3.07-0013-C0001
Ефективно прилагане на политики в Община Дупница BG051PO002-1.3.07-0179-C0001
Местни политики за устойчиво развитие и добро управление в Община Върбица BG051PO002-1.3.07-0070-C0001
Предоставяне на социална услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания BG051PO001-5.2.12-0027-C0001
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич” BG051PO001-5.2.12-0034-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Средец BG051PO002-2.2.12-0076-C0001
Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт BG051PO002-3.3.07-0002-C0001
Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция “Архиви” BG051PO002-2.2.12-0061-C0001
"Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти" BG161PO003-1.1.07-0579-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Айсиджен ” ООД чрез въвеждането на иновационен производствен процес, опосредстващ предлагането на иновативни услуги” BG161PO003-1.1.07-0547-C0001
„Увеличаване на производствената ефективност на „Айсиджен Корпорейшън“ ООД чрез внедряване на иновативен управленски процес“ BG161PO003-1.1.07-0546-C0001
"Подкрепа за внедряване на иновативна технология за рециклиране на калаени и оловно-калаени дроси" BG161PO003-1.1.07-0090-C0001
Общинската районна администрация - достъпна, прозрачна и компетентна BG051PO002-2.2.12-0100-C0001
Повишаване ефективността на работа на служителите чрез обучения за развитие на ключови компетентности и подобряване на взаимодействието между отделните служители, отделните звена и администрацията като цяло с цел постигане на стратегическите цели на Минис BG051PO002-2.2.12-0109-C0001
Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули BG051PO002-3.2.04-0008-C0001
Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри BG051PO002-3.2.04-0003-C0001
Квалифицирани служители-качествено обслужени граждани в район Връбница BG051PO002-2.2.08-0212-C0001
Повишаване компетентността на служителите от Агенция „Митници” в областта на развитие на информационни системи, пряко свързани с електронното управление и предоставянето на електронни услуги, както и придобиване на професионални знания и умения в сферата BG051PO002-2.2.12-0125-C0001
Подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на МО и изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство, чрез ъпгрейд на АИС „Документооборот” към АИС „е -Документооборот” - уеб-базирана версия. BG051PO002-3.2.04-0012-C0001
Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България BG051PO002-3.2.04-0028-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ BG051PO002-3.2.04-0007-C0001
Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на данни за подземни богатства, издадени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив BG051PO002-3.2.04-0018-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии BG051PO002-2.2.13-0001-C0001
Администрацията и гражданите – една цел BG051PO002-2.2.08-0120-C0001
„Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво” BG051PO002-3.1.08-0002-C0001
„е-консулски услуги” BG051PO002-3.1.08-0031-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане BG051PO002-2.2.14-0023-C0001
Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура) BG051PO002-3.1.09-0001-C0001
Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения. BG051PO002-2.2.14-0063-C0001
Организиране и провеждане на публични събития по ОПАК BG051PO002-4.1.01-0018-C0001
Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община BG051PO002-2.2.08-0021-C0001
Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит BG051PO001-7.0.07-0163-C0001
„Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и три „Защитени жилища“ в Столична община“ BG051PO001-5.2.12-0056-C0001
Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип. BG051PO001-5.2.12-0061-C0001
„Разкриване на социални услуги –ново начало за децата и младежите с увреждания ” BG051PO001-5.2.12-0059-C0001
Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Български институт по метрология /БИМ/ BG051PO002-2.2.14-0045-C0001
Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.15-0013-C0001
Повишаване компетенциите на администрацията на община Земен за подобряване на нейната ефективност. BG051PO002-2.2.15-0034-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО BG051PO002-2.4.14-0002-C0001
Надграждане компетенциите на администрацията на община Радомир за повишаване на нейната ефективност. BG051PO002-2.2.15-0038-C0001
«Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса» BG051PO002-2.2.15-0122-C0001
Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на Община Болярово за по-добро административно обслужване BG051PO002-2.2.15-0080-C0001
„Повишаване на професионалната квалификация на служителите в Община Родопи“ BG051PO002-2.2.15-0123-C0001
Развиване на ключови компетенции и подобряване на компютърните умения на служителите на Столичен инспекторат към Столична община. BG051PO002-2.2.15-0011-C0001
Подобряване квалификация на служителите на община Ябланица-инвестиция в бъдещето BG051PO002-2.2.15-0006-C0001
„Общинска администрация Брацигово-ефективна и компетентна» BG051PO002-2.2.15-0126-C0001
Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна BG051PO002-2.2.15-0111-C0001
„Агенция за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация“ BG051PO002-1.1.08-0005-C0001
Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО BG051PO002-3.2.06-0006-C0001
Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС BG051PO002-1.1.08-0003-C0001
Повишаване компетенциите на служителите на Агенция по заетостта BG051PO002-2.2.17-0018-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ” BG051PO002-2.2.15-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз