Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0012-C0001
Номер на проект: 13-32-12
Наименование: Подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на МО и изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство, чрез ъпгрейд на АИС „Документооборот” към АИС „е -Документооборот” - уеб-базирана версия.
Бенефициент: Министерство на отбраната
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 28.01.2014
Дата на приключване: 28.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване административното обслужването на администрацията на МО, оптимизиране на работните процеси в министерството, подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез осъвременяване и разширяване на АИС „Документооборот“.
Дейности: Дейност 4: Доставка и инсталация на хардуер и базов софтуер, необходими за работата на обновената АИС „е-Документооборот” Архитектурата на хардуерната система, която да поеме пълната функционалност на новия софтуер и нарасналия брой на потребителите се предвижда да се състои от 3 сървъра – два съществуващи и един нов. Съществуващите ще продължат да поддържат досегашната документооборотна система, за периода на утвърждаване на новата система, а след нейното цялостно влизане в употреба ще покриват времето, в което централния (новия) сървър е в планиран или авариен престой: За да се покрият нуждите на системата, новия сървър трябва да е с поне следните характеристики: - С поддръжка на две ЦПУ. Да бъде доставен с едно ЦПУ с производителност от порядъка на 280 SPECint_rate2006 (примерно Intel Xeon E5-2450) - 32GB памет, максимално – поне 192 GB RAM - 4 x 1Gigabit Ethernet - 4 свободни - два по 1TB HDD NL-SAS, hot-swap, организирани в RAID1 с RAID контролер с поддръжка на RAID 0, 1 и 5. Свободно място за още поне 6бр. 3.5 inch диска. - Trusted Platform Module - резервирани захранвания поне 750W всяко - карта за отдалечено управление, включително графична конзола и виртуална медия - подготвен за инсталиране в съществуващ рак (НР Universal Rack 10642), с релси и ръка за подвеждане на кабелите. На всички сървъри трябва да се достави и инсталира софтуер за виртуализация с поддръжка MS Windows Server и Linux. Софтуерът за виртуализация трябва да бъде конфигуриран за поддръжка на High Availability и да позволява: - свободно местене на виртуалните машини между сървърите без спиране на тяхната работа; - автоматично запускане на виртуалните машини засегнати от спиране на физически сървъри върху сървъри, които продължават да функционират; - поддръжка на Windows и Linux операционни системи; - софтуер за централизирано управление и наблюдение на виртуалната среда. Първоначално той трябва да бъде инсталиран на новия сървър, а след влизането в експлоатация на новата система и на съществуващите сървъри. На новия сървър трябва да бъде инсталирана виртуална машина с лиценз за софтуер за бази данни с функционалността на Oracle Standard Edition за един процесор и допълнителна функционалност поне: - COTS - Поддръжка на клъстър в active-active режим - Поддръжка на всички ядра на предложения процесор - Поддръжка на максималната памет на предложената машина За осигуряване на общ дисков масив, за споделяне на данни между старите и новите сървъри е необходимо да се достави устройство със следните минимални характеристики: - Два резервирани контролера, всеки с по 2 GB кеш с поддръжка на RAID6 - SAS, 10 Gbps Ethernet или FC за връзка със сървърите - Два контролера за новия и по един двупортов за старите сървъри (Dell PowerEdge 2950) по избраната технология. Ако са необходими кабели, комутатори и други компоненти за резервирано включване на 3-те сървъра, то те да бъдат включени в доставката - 6 диска 3.5“ 1 TB NL-SAS hot-swap, свободно място за поне 6 диска - Резервирано захранване Цялото оборудване трябва да е с три години гаранция, а софтуерът с една година поддръжка. Да се заложи, че Възложителят няма да връща дефектирали дискове.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители за дейности по проекта Дейността ще бъде реализирана на два етапа: Етап на подготовка: Подготовка на документация за избор на външни изпълнители на дейности по проекта. В рамките на този етап от изпълнение на дейността се предвижда да се извърши разработване на документацията за провеждане на процедури за избор на изпълнители за реализиране на тези дейности по проекта, които ще се изпълняват от външни за бенефициента изпълнители. Планирани са процедури за възлагане както следва: - Дейности по осигуряване на публичност и информация по проекта – открита процедура по ЗОП; - Обновяване с надграждане на АИС „Документооборот“ – по чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП”; - Доставка и инсталация на хардуер и базов софтуер, необходими за работата на обновената АИС „е-Документооборот” – открита процедура по ЗОП; - Одит на проекта. Етап на изпълнение: Провеждане на процедури за избор на изпълнители. Провеждането на процедурите за избор на външни изпълнители ще бъде извършено съгласно действащото законодателство (ЗОП и ПП ЗОП) и насоките за ОПАК. Провеждането на процедурите се реализира след одобрение на УО на документациите и съгласно графика за провеждане.
Дейност 6: Одит Одит на изготвените междинни технически доклади и финансови отчети при представяне на искания за плащане към УО на ОПАК от бенефициента. Изготвяне на одитен доклад, придружаващ финалният технически доклад и финалният финансов отчет за верифициране и сертифициране на дейностите и извършените разходи по проекта. Одитът ще се възложи на външен изпълнител.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност • Разработване, предпечатна подготовка и печат на брошура за популяризирането на проекта; • Стартираща пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; • Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта; • Публикации в национални печатни и он-лайн медии; • Публикации в интернет-страницата на Министерство на отбраната; • Химикалки със ситопечат за участниците в пресконференциите и обученията; • Папки за участниците в пресконференциите и обученията.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители (експерти) на Министерство на отбраната. След подписването на договор за изпълнение на проекта ще се пристъпи към сключване на договори с членовете на екипа по проекта. Договорите ще бъдат сключени при съблюдаване на методическите указания на ОПАК за сключване на договорите с лицата, участващи в екипите по проектите. За всяка една длъжност ще бъдат изработени детайлни описания на задълженията и отговорностите (задания), които ще бъдат приложени към договорите. При стартирането на проекта, ще бъдат изготвени и утвърдени правила за работа и контрол на работата на проектния екип, ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки по проекта. Екипът по проекта ще осъществява текущ мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности през периода на реализиране на проекта. Той ще е отговорен за поддържането и съхраняването на проектното досие.
Дейност 3: Обновяване на Автоматизирана информационна система „Документооборот” и внедряване върху съществуващата информационна инфраструктура на МО; Провеждане на обучения на потребители и администратори за работа със системата Дейността по обновяване на АИС „Документооборот “ ще включва следните последователни поддейности: Поддейност 1: Разработка и внедряване – тази поддейност включва: ▪ Анализ на потребностите; ▪ Анализ на бизнес процесите и оптимизацията им в контекста на електронното управление; ▪ Анализ на изискванията; ▪ План за реализация на проекта; ▪ План по качеството; ▪ План за миграция на данните; ▪ План за тестване; ▪ План за внедряване; ▪ План и график за обучение. ▪ Изготвяне на функционален модел на системата; ▪ Описание на бизнес процесите; ▪ Разработване на модулната структура (модули и връзки между тях). Спецификация на съдържанието на модулите; ▪ Разработване на архитектура на системата; ▪ Разработка на програмното осигуряване; ▪ Разработка на програма за мигриране на данните; ▪ Разработка на тестовете,. Функционално тестване, Системно тестване, Интеграционно тестване; ▪ Мигриране на данните от базите данни на работещата система; ▪ Тестване на миграцията; ▪ Проверка за валидност; ▪ Провеждане на системни тестове; ▪ Удостоверяване на валидност; ▪ Ръководство за потребителя; ▪ Ръководство за администриране; ▪ Ръководство за системния администратор (указания за инсталиране на системата, процедури за резервиране на данните и възстановяване на системните функции след авария или срив, указания за администриране на СУБД, системни настройки и др.). ▪ Изготвяне на контролни примери за приемане на разработката; ▪ Провеждане на приемните изпитания; ▪ Подготовка на обекта за внедряване; ▪ Инсталация на софтуера; ▪ Наблюдение на работата на системата; ▪ Отстраняване на грешки и внасяне на изменения по искане на Възложителя; ▪ Оценка на работата на централизираната система. Гаранционната поддръжка ще обхване 12 месечен период от пускането на системата в експлоатация. Гаранционното поддържане ще включва: ▪ Отстраняване на всички открити програмни грешки (ако има такива); ▪ Висококвалифицирана помощ при администриране на системата; ▪ Съпровождане и текущо наблюдение на системата; ▪ Настройка на системата при необходимост от гледна точка на производителност и надеждност; ▪ Съдействие и помощ за поддържане на общосистемната информация – класификатори, номенклатури и други; ▪ Решаване на проблеми от различно естество извън приложния софтуер – например възстановяване (инсталация, преинсталация, настройка) работата на системата при проблеми в хардуера, проблеми в базовия софтуер и др.; ▪ Поддейност 2: Обучение на групите потребители Ще бъдат проведени 5 обучения за общо 150 потребители за работа със системата от администрацията на МО, както и обучение на общо 5 администратори на системата и системни администратори.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 368 876 BGN
Общ бюджет: 350 535 BGN
БФП: 350 535 BGN
Общо изплатени средства: 350 535 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 350 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 775 BGN
2015 276 760 BGN
350 535 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 297 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 709 BGN
2015 235 246 BGN
297 955 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 066 BGN
2015 41 514 BGN
52 580 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой внедрени нови модули
Индикатор 3 Брой разработени анализи, методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за управление на информационната сигурност
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 5 Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с експертите, включени в екипа по управление на проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Приета и спазвана процедура за добро управление на проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изготвен график на планираните обществени поръчки по проекта
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Изготвени междинни, годишен и окончателен технически доклади и финансови отчети
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Разработени 4 бр. пакети документи за избор на изпълнители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Проведени 4 бр. процедури за избор на изпълнители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Подписани 4 бр. договори с избраните изпълнители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Изготвен план по качеството
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Изготвен план за реализация на проекта
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Изготвен план за миграция на данните
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Изготвен план за тестване
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Изготвен план за внедряване
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Изготвени нефункционални спецификации
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Изготвен функционален модел на системата
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - Изготвен модел на дейностите
Индикатор 21 (Д) По Дейност 3 - Описание на бизнес процесите
Индикатор 22 (Д) По Дейност 3 - Разработена модулна структура (модули и връзки между тях). Спецификация на съдържанието на модулите
Индикатор 23 (Д) По Дейност 3 - Разработена архитектура на системата
Индикатор 24 (Д) По Дейност 3 - Изготвена спецификация на функционални и структурни тестове
Индикатор 25 (Д) По Дейност 3 - Изготвена спецификация на качествени изисквания към функционирането на модулите
Индикатор 26 (Д) По Дейност 3 - Резултати от извършени тестове на системата
Индикатор 27 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения за работа със системата
Индикатор 28 (Д) По Дейност 3 - Обучени потребители и администратори за работа със системата
Индикатор 29 (Д) По Дейност 3 - Разработено ръководство за потребителя
Индикатор 30 (Д) По Дейност 3 - Разработено ръководство за администриране
Индикатор 31 (Д) По Дейност 3 - Разработено ръководство за системния администратор (администриране на СУБД; възстановяване на АИС; настройки и др.)
Индикатор 32 (Д) По Дейност 4 - Сървър
Индикатор 33 (Д) По Дейност 4 - Дисков масив
Индикатор 34 (Д) По Дейност 4 - Доставка и инсталация на софтуер за виртуализация с поддръжка MS Windows Server и Linux
Индикатор 35 (Д) По Дейност 4 - Лиценз за софтуер за база данни
Индикатор 36 (Д) По Дейност 5 - Банери
Индикатор 37 (Д) По Дейност 5 - Брошура за популяризирането на проекта
Индикатор 38 (Д) По Дейност 5 - Две пресконференции – брой участници 50 човека
Индикатор 39 (Д) По Дейност 5 - Публикации в национални печатни и он-лайн медии
Индикатор 40 (Д) По Дейност 5 - Публикувана информация за проекта на Интернет-страницата на МО
Индикатор 41 (Д) По Дейност 5 - Химикалки със ситопечат
Индикатор 42 (Д) По Дейност 5 - Папки
Индикатор 43 (Д) По Дейност 6 - Изготвен одитен доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз