Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.13-0001-C0001
Номер на проект: k13-22-1
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии
Бенефициент: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2014
Начална дата: 05.03.2014
Дата на приключване: 05.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на администрациите при изпълнение на дейности по разработване, управление, координиране и мониторинг на програми и софтуерни проекти в областта на информационните технологии.
Дейности: Дейност 12 Информация и публичност
Дейност 11 Управление на проектните дейности
Дейност 9 Издаване на информационни материали - 350 бр. наръчници на хартиен носител и CD
Дейност 10. Извършване на анализ на ефективността на обученията, с цел идентифициране на добри практики и инкорпорирането им в последващи обучения и разработване на механизъм за гарантиране устойчивостта на резултатите по отношение на задържането на
Дейности 1 -8 Провеждане на обучения за определен брой служители на централната администрация и за 21 бр. обучители. Извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и/или координирани по проекта. Разработване на наръчници за всек
Дейност 13 Одит на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 913 372 BGN
Общ бюджет: 1 623 738 BGN
БФП: 1 623 738 BGN
Общо изплатени средства: 1 530 698 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 623 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 382 674 BGN
2015 1 148 023 BGN
1 530 698 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 380 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 325 273 BGN
2015 975 820 BGN
1 301 093 BGN
В т.ч. Национално финансиране 243 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 401 BGN
2015 172 203 BGN
229 605 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Проведени обучения за целевите групи
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Обучени служители в администрацията
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Обучени служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Проведени обучения за целевите групи
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители в администрацията
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени обучения за целевите групи
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители в администрацията
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Обучени служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Проведени обучения за целевите групи
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Обучени служители в администрацията
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Обучени служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Проведени обучения за целевите групи
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Обучени служители в администрацията
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Обучени служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Проведени обучения за целевите групи
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Обучени служители в администрацията
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: Обучени служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 26 (Д) По дейност 6: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 27 (Д) По дейност 7: Проведени обучения за целевите групи
Индикатор 28 (Д) По дейност 7: Обучени служители в администрацията
Индикатор 29 (Д) По дейност 7: Обучени служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 30 (Д) По дейност 7: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 31 (Д) По дейност 8: Проведени обучения за обучители
Индикатор 32 (Д) По дейност 8: Обучени служители в администрацията
Индикатор 33 (Д) По дейност 8: Обучени обучители в администрацията – обучени жени от общия брой обучители
Индикатор 34 (Д) По дейност 8: Обучители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 35 (Д) По дейности 1-8: Изготвени тестове за оценка
Индикатор 36 (Д) По дейности 1-8: Изготвен обобщаващ доклад с оценка
Индикатор 37 (Д) По дейности 1-8: Разработени наръчници
Индикатор 38 (Д) По дейност 9: Изготвени и разпространени наръчници
Индикатор 39 (Д) По дейност 9: Министерства, запознати с целите и резултатите от проекта
Индикатор 40 (Д) По дейност 10: Изготвен доклад с анализ на ефективността на проведените обучения, съдържащ и изследване на нуждите на администрациите на ВРБК, областно и местно ниво от обучение на служители, отговорни за разработването и реализирането на ИТ проекти
Индикатор 41 (Д) По дейност 10: Идентифицирани слаби страни и добри практики
Индикатор 42 (Д) По дейност 10: Разработен механизъм за гарантиране устойчивостта на резултатите
Индикатор 43 (Д) По дейност 10: Изготвена методика за подбор на обучаеми в бъдещи подобни курсове
Индикатор 44 (Д) По дейност 11: структура и правила за управление на проекта
Индикатор 45 (Д) По дейност 11: технически задания по ЗОП
Индикатор 46 (Д) По дейност 11: открити процедури по ЗОП
Индикатор 47 (Д) По дейност 11: сключени договори
Индикатор 48 (Д) По дейност 11: методика за мониторинг на Дейности 1-8
Индикатор 49 (Д) По дейност 11: методика и график за мониторинг и месечно отчитане
Индикатор 50 (Д) По дейнот 11: вътрешен мониторинг на проекта (ежемесечно)
Индикатор 51 (Д) По дейност 11: месечни отчети
Индикатор 52 (Д) По дейност 12: стратегия за кампанията
Индикатор 53 (Д) По дейност 12: прессъобщения
Индикатор 54 (Д) По дейност 12: заключителна пресконференция за отчитане на резултатите от проекта за 60 участника
Индикатор 55 (Д) По дейност 12: Изработени и разпространени рекламни материали: флаш памети
Индикатор 56 (Д) По дейност 12: Изработени и разпространени рекламни материали: метални химикалки
Индикатор 57 (Д) По дейност 12: Изработени и разпространени рекламни материали: тефтери
Индикатор 58 (Д) По дейност 12: Изработени и разпространени рекламни материали: папки
Индикатор 59 (Д) По дейност 12: Изработени и разпространени рекламни материали: банер
Индикатор 60 (Д) По дейност 12: Изработени и разпространени рекламни материали: банер дисплей
Индикатор 61 (Д) По дейност 12: изготвен доклад
Индикатор 62 (Д) По дейност 13: Междинен одитен доклад
Индикатор 63 (Д) По дейност 13: Окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз