Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0179-C0001
Номер на проект: Д01-4167/01.07.2013
Наименование: Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и равнопоставено включване в образователния процес, чрез мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение
Дейности: Дейност 1.1. Регламентиране работата на клубове и групи в ДГ и училищата При стартиране на проекта /индикативно - месец юли 2012 г./ ще се осъществи обща среща с директорите на детските градини и училищата, включени в проекта за представяне на програмата, проекта и Екипа за управление на проекта (ЕУ). На срещата ще се обсъдят предстоящите дейности и уточнят подробностите по реализацията им, ще се разпределят задълженията и конкретизират отговорностите на участниците в проекта; ще се разработят времеви схеми и работно планиране за осъществяване на отделните дейности. Директорите на включените в проекта институции ще имат задължението да представят проекта и дейностите на педагогическата колегия и съвместно с ЕУ да определят представители, които ще отговарят за осъществяване на дейностите по проекта.
Дейност 1.2 Информиране и публичност 1.2.1. Изработване на информационни материали за промотиране същността на проекта и за визуална идентификация:  отпечатване на брошури за популяризиране целите на проекта сред обществеността и на финасиращия и договарящия орган – 500 бр.;  плакати – 200 бр.;  изработване на пакет от отличителни материали (хартиена торбичка, химикалка, тефтер, тениска) – 150 бр. 1.2.2. Публично представяне на проекта Организиране и провеждане на начална конференция с представители на заинтересованите страни, институции, местни медии и др., която ще се проведе при стартиране на проекта за представяне на планираните цели, заложените дейности, включените целеви групи и очакваните резултати. 1.2.3. Материалите, изработени и ползвани по проекта, ще бъдат достъпни на сайт на Община Габрово. Гореописаните мерки ще доведат до провокиране на активност сред учащите, както и до прозрачност и информираност на общността относно заложените цели, постигнатите резултати и установените добри практики. Всички материали, продукти и дейности, свързани с осигуряване на публичност и визуализация, ще бъдат разработени в съответствие с изискванията на Договарящия орган, заложени в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Община Габрово, като бенефициент по проекта, ще отбелязва финансовия принос на Общността и логото на ЕС и на ОП РЧР винаги и неизменно на всеки продукт по проекта.
Дейност 1.3. Провеждане на тръжни процедури Дейността включва разработване на тръжна документация, провеждане на съответната процедура при стриктно спазване изискванията на законодателството, определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на проектни дейности. Тръжни процедури се предвиждат за определяне на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на учители, за доставка за консумативи и материали и за осигуряване на информиране, публичност и кетъринг за провеждане на колективни мероприятия и дейности. Дейността ще се осъществява при спазване на Закона за обществени поръчки и в съответствие със Системата за финансово управление и контрол на Община Габрово. По този начин ще се осигури целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проектните дейности, в условията на достъпност и прозрачност, при обективно определяне на най-подходящия изпълнител за оптимално реализиране на заложените проектни дейности.
Дейност 1.4. Мониторинг и отчитане За постигане на ефективно изпълнение на проектните дейности при изпълнението на настоящия проект ще бъдат стриктно спазвани изискванията на Оперативно ръководство за бенефициенти по изпълнение на проекти по процедури за конкурентен подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетнa ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. ЕУ ще изготви и следва всички, разработени от Договарящия орган, предоставени в приложенията към Ръководството и изисквани за изпълнение на дейностите, графици, планове, протоколи и др. Документи, необходими, както за ефективно изпълнение, така и за проследяването му. ЕУ ще извърши всички необходими дейности за мониторинг, контрол и отчитане, като:  осъществява мониторинг и контрол на изпълнението през целия проектен цикъл;  провежда регулярни работни срещи с ръководителите на групи (минимум 3) и клубове (минимум 3) с цел организация, регулиране и контрол на работния процес;  изготвя и представя технически доклади и финансови отчети (минимум 2 бр.), включващи междинен и заключителен технически доклад и междинен и окончателен финансов отчет към Договарящия орган. За нуждите на отчитането документалните доказателства се организират и съхраняват в два архива:  за оперативно изпълнение, свързани с техническото изпълнение на проекта,  за финансово изпълнение, в който ще бъдат подредени всички разходооправдателни документи и други, свързани с финансовото управление, доказателства (договори, банкови извлечения, платежни нареждания и др.). Ръководителят на проекта при констатиране на нередности/измами ще уведомява Договарящия орган; Ръководителите на училищните групи и клубове ще подават своевременно необходимата информация на ЕУ с данни за участниците и реализираните дейности; Осигуряването на отчетност и документираност е в съответствие с принципите на добро финансово управление и точно администриране на дейностите. Мониторингът гарантира добро изпълнение на дейностите по проекта, оптимална организация на изпълнение и ефективност на осъществената работа.
2.1 Обучение на учители Учителите, които ще бъдат ангажирани с дейности по проекта, ще бъдат избрани от ръководството на съответната детска градина/училище в сътрудничество с ЕУ, на база интерес и мотивация към придобиване и прилагане на умения за работа в мултикултурна среда, както и, организационни и комуникативни умения. След преминато специализирано обучение за работа в мултиетническа среда, с тях ще бъдат сключени граждански договори, регламентиращи правата и задълженията им, и заплащане на ангажиментите им по проекта, съобразно реално отработени часове. 2.2.1. Първоначално изнесено обучение Дейността включва организиране и провеждане на 3-дневно изнесено обучение на учители от детските градини и училища, включени в настоящия проект, което ще се проведе от институция/организация с опит в областта на интеграция и работа с етнически малцинства. От всяка, институция ще бъдат включени по 2 специалисти, които впоследствие ще бъдат ангажирани с реализиране на дейностите по проекта. От ЦДГ "Слънце" 1 и 2 и ЦДГ "Радост" 1 и 2 ще бъдат включени по двама представители от всяка база, т.е. по 4 лица от институция. Общият брой обучаеми ще бъде 20 лица, които после ще работят пряко по изпълнение на проектните дейности. Обучението ще се извърши от обучителна институция с опит, както в организирането на обучения на преподаватели, така и с капацитет по отношение на интеграция на етническите малцинства. В резултат от участието си в проведеното обучение, включените учители, които впоследствие ще бъдат ангажирани като ръководители на групи и клубове за интеркултурно обучение, ще изработят работни програми, в които ще приложат усвоените нови знания, работни методи и подходи. 2.2.2. Междинни работни срещи-дискусии Обучителят, който ще проведе първоначалното обучение ще се ангажира с организирането и провеждането на 2 междинни работни срещи-дискусии, на които ще се предостави професионална помощ и подкрепа на учителите, работещи в смесена етническа среда, като се объдят и решават конкретни казуси и пътищата за преодоляване на работни проблеми. По време на среите-дискусии ще се проселдят процесите на адаптация и интеграция на децата и учениците и ефекта от осъществяваната работа по проекта. В рамките на проекта се предвиждат 2 (две), 2- дневни, изнесени среши – дискусии – при приключване на учебната 2011/2012 година и преди започване на новата 2013/2014 година.
2.2. Работа с деца 2.2.1. Работа с деца в начална степен на обучение (1 – 4 клас) Дейността включва извършване на мотивационни дейности за застрашени от отпадане ученици от малцинствен произход и етнически българи. Посредством допълнителни занимания ще се изградят стимули за учене и ще се създадат условия за равнопоставено и пълноценно участие в училищната общност. Групите ще включват 4-10 ученика. Групите ще бъдат сформирани с възможност за проява на гъвкавост в състава и включване на нов/отпадане на включен ученик, съобразно нуждата. Преди започване на заниманията по мотивационната работа, преподавателите ще изработят работна програма, съобразно потребностите на конкретните ученици. Обученията ще се провеждат по 1 (един) учебен час, 32 учебни седмици, с възможност за включване на родители по преценка на ръководителя на групата, като се работи за мотивиране за образование и превенция на отпадането. Заниманията ще се осъществяват в часовете за отдих при целодневна организация на учебния процес. 2.2.2. Работа с деца в детските градини Дейността включва извършване на:  мотивационни дейности за постъпване в 1-ви клас;  дейности за осъществяване на подготовка за постъпване в първи клас и равнопоставено включване в образователния процес на деца от етническите малцинства;  работа с родители за мотивиране за пълноценно включване на децата в образователния процес и включване в образователната система на необхванатите деца. Преди започване на дейността педагозите ще изготвят работна програма, съобразно потребностите на децата в групите. Обученията ще се провеждат по 1 (един) учебен час, 31 учебни седмици. Заниманията ще се провеждат ежеседмично, по един учебен час, като преди провеждането им се осъществяват срещи с родителите. Освен регулярните срещи с родители, се предвижда в рамките на проекта, да се проведат 6 бр. срещи с родители на деца от етническите малцинства за пряка работа по мотивиране. Дейност 2.2.1. и Дейност 2.2.2. ще бъдат предшествани от предварителна работа за изследване на нагласите и нуждите, изготвяне на работна програма за всяка група, практическа подготовка, преди провеждането на всяко занятие. (20 часа)
3.1. Клубове за интеркултурно обучение в училищата Във всяко от четирите училища ще се сформира по един клуб за интеркултурно обучение. Всеки от клубовете ще се ръководи от 1 (един) учител, обучен при проведеното обучение. При стартиране на проекта, след провеждане на обучението, ръководителите на клубове ще изработят работна програма на клуба с включени дейности, необходими часове за подготовка и работа и очаквани резултати. Клубът ще включва ученици от всички класове в начален етап на обучение, от малцинствен произход и от български етнос, и ще се състои от 10-13 деца. Занятия ще се провеждат по 1 час седмично и ще включват занимания с културата на различните етноси, с акцент върху традиционните обичаи.
3.2. Клубове за интеркултурно обучение в детските градини Във всяка от детските градини ще се сформират клубове за интеркултурно обучение, като в градините с 2 бази, такъв ще се сформира във всяка база – общо 6 клуба. Всеки от клубовете ще се ръководи от 1 (един) учител, обучен при проведеното обучение за работа в мултиетническа среда. При стартиране на проекта, след провеждане на обучението, ръководителите на клубове ще изработят работна програма на клуба с включени дейности, необходими часове за подготовка и работа и очаквани резултати. В състава на всеки клуб ще има деца от цялата детска градина, като се включат всички деца от етнически малцинства и деца от български етнос, като групите ще се състоят от 10-13 деца. Занятия ще се провеждат по 1 час седмично и ще включват занимания с културата на различните етноси, с акцент върху традиционните обичаи.
3.3. Съвместни празници-гостувания При работата по проекта за постигане на по-добра ефективност, даване поле за изява, както на усвоеното при работата по групи, така и на творческите заложби и потенциал на участниците в групите, са планирани съвместни празници-гостувания. Децата от групите по интеркултурно обучение ще гостуват и празнуват съвместно с децата от училищата традиционни празници. Като допълнителен ефект и добавена стойност на дейността може да се разглежда запознаването с училищната среда, учениците, учителите и общата атмосфера, което ще създаде допълнителен мотивационен стимул за активно включване в системата на образование за децата от малцинствени етноси и приобщаваща атмосфера сред приемащата българска общност. Съвместните празници-гостувания ще се проведат както следва: ОУ "Неофит Рилски" ОДЗ "Ран Босилек" ОУ "Цанко Дюстабанов" ЦДГ "Слънце" 1 и 2 ОУ "Иван Вазов" ЦДГ "Първи юни" СОУ "Отец Паисий" ЦДГ "Радост" 1 и 2
4.1. Изработване на книжка-помагало Книжката-помагало ще бъде съставена от експерти на Община Габрово и представители на партньора, които ще обединят акумулираното като проучвания и опит в сферата на традиционната етническа култура. В книжката-помагало ще бъдат включени приказки, сказки, предания, песни и др. с елемент на приемане на различието и различните; ще се съдържат материали, информация и задачи, които биха могли да се ползват при работата както с ученици, застрашени от отпадане, така и за организиране и провеждане на дейности, свързани с изучаване на културните различия на различни етноси и приобщаване на учениците от етническите малцинства за постигане на включване и задържане в образователната система. В книжката ще бъдат представени материали, ползвани при реализацията на проекта, с практически характер за бъдещо използване при интеграционни дейности, както и такива продукт на детско и ученическо творчество, постигнати при работата на клубовете за интеркултурно обучение.
4.2. Общински Фестивал на толерантността При приключване на проекта, през месец октомври 2013 година, ще се проведе Общински Фестивал на толерантността, като продължение и надграждане на постигнатото и представеното при съвместните празници-гостувания. Общински Фестивал на толерантността ще представлява своеобразно заключение на работата по проекта, осъществявана през цялата предходна учебна година и демонстрация на усвоеното и постигнатото. Всички детски градини и училища, включени в проекта ще имат възможност за сценично представяне на традиционните етнически обичаи и празници, които са усвоили при работата си в клубовете за интеркултурно обучение. Всеки от 10-те клуба (4 детски градини и 4 училища/6 бази) ще има собствено представяне. При провеждането на фестивала ще има възможност и за родителско включване, не само като зрителско присъствие, а при проява на желание, при подготовка на костюмите и при сценичното представяне.
4.3. Заключителна конференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 360 BGN
Общ бюджет: 58 368 BGN
БФП: 58 368 BGN
Общо изплатени средства: 58 363 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 672 BGN
2014 40 691 BGN
2015 0 BGN
58 363 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 021 BGN
2014 34 588 BGN
2015 0 BGN
49 609 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 651 BGN
2014 6 104 BGN
2015 0 BGN
8 754 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз