Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/016-02
Наименование: „Враца – привлекателно място за живеене”
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта, както и представените методи за осъществяване й, са избрани в пълно съответствие с целта на Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” – „... да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване.” и целта на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „... да се подобри физическата и жизнената среда на градските центрове и агломерации като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие”.
Дейности: Дейност 2 за основен обект Изпълнение - Избор на изпълнители на проектните дейности
Дейност 1 за основен обект Управление на проекта от екип
Дейност 5 за основен обект Мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 3 за основен обект Изпълнение - СМР по обектите
Дейност 4 за основен обект Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор
Дейност 6 за основен обект Одит
Дейност 7 за основен обект Дейности за осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 874 000 BGN
Общ бюджет: 5 286 318 BGN
БФП: 4 564 312 BGN
Общо изплатени средства: 4 239 973 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 564 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 93 083 BGN
2014 3 808 439 BGN
2015 338 451 BGN
4 239 973 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 879 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 121 BGN
2014 3 237 173 BGN
2015 287 683 BGN
3 603 977 BGN
В т.ч. Национално финансиране 684 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 962 BGN
2014 571 266 BGN
2015 50 768 BGN
635 996 BGN
Финансиране от бенефициента 780 816 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 (Д) !индикаторСъздадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз