Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0066-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-68
Наименование: „Повишаване капацитета за работа с представители на медиите и подобряване на комуникационните умения на служителите в Министерството на правосъдието”
Бенефициент: Министерство на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 03.09.2013
Дата на приключване: 03.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Повишаване на капацитета на представителите на администрацията на Министерство на правосъдието за ефективно използване на участията си в медийни събития и публични изяви и създаване на високо ниво на подготвеност за реакция при комуникационни кризи
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността включва: - изграждане на организационна структура на проекта; - текущо провеждане на работни срещи на екипа на проекта за разпределяне на задачи и обсъждане на проблеми; - текущо наблюдение и координация на изпълнението на дейностите: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта; - подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнител за дейности по проекта Дейността ще бъде реализирана на два етапа: Етап на подготовка: Подготовка на документация за избор на изпълнители на външните услуги. В рамките на този етап от изпълнение на дейността се предвижда да се извърши разработване на документацията за провеждане на процедура за избор на изпълнител за реализиране на дейностите по проекта, които ще се изпълняват от външен за бенефициента изпълнител. Етап на изпълнение: Провеждане на процедура за избор на изпълнител. Провеждането на процедурата за избор на външен изпълнител ще бъде извършено съгласно действащото законодателство (ЗОП) и методическите указания на Агенцията за обществени поръчки и насоките за ОПАК. Провеждането на процедурата се реализира след одобрение на УО на документациите и съгласно графика за провеждане.
Дейност 3: Специализирано обучение на тема „Презентационни умения” В рамките на двудневно обучение служители от дирекция ВОП и директори на дирекции в МП ще придобият задълбочени знания и практически опит за успешно презентиране при различни комуникационни поводи. Обучението ще бъде проведено на два етапа: Теоретична част: в рамките на специализирани лекции участниците ще научат какво и как да презентират; особености на езика на тялото; как да ангажират аудиторията и да се справят с „трудни” слушатели. Практическа част: видео симулация на презентация и презентация пред жива аудитория по предварително избрана тема. Участниците в обучението ще бъдат разделени на групи като всяка ще направи 20 минутна презентация по предварително зададена тема, след което ще бъде направен видео анализ на представянето. Освен това, всяка група ще подготви и презентация по предварително подбрана тема и ще я представя пред жива аудитория.
Дейност 4: Обучения от ИПА При изпълнението на тази дейност е предвидено провеждането на два семинара от каталога на Института за публична адмнистрация /ИПА/. - По семинар „Държавен протокол и церемониал” (2 дни, 16 часа) целевите групи по проекта ще бъдат запознати с нормативната база и основните насоки при подготовката и провеждането на обществени прояви, делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина. Освен това ще бъдат представени общоприетите норми и правила, протоколните изисквания и междукултурните различия. - В рамките на семинар “Специфика на междукултурните комуникации” (2 дни, 16 часа) целевите групи по проекта ще придобият знания и умения за ефективно общуване в междукултурна среда, културните особености на делевото поведение на българина, норми и правила за ефективно общуване с представители на европейски култури и т.н. Семинарите ще се ръководят от утвърдени експерти на ИПА Семинарите са предназначени за служители на дирекция ВОП, директори на дирекции и служители от дирекции с ресор международни дейности в МП
Дейност 5: Специализирано обучение на тема „Комуникация с национални медии” В рамките на двудневно обучение служители на дирекция ВОП и директорите на дирекции в МП ще придобият задълбочени знания относно спецификата при работата с национални и електронни медии. Чрез споделянето на примери от практиката и на утвърдени модели ще бъде обърнато особено внимание на често допусканите грешки, на особеностите при работата с различните типове медии и на новите подходи в тази област. Курсът ще бъде воден от утвърдени ПР специалисти и журналисти от водещи медии.
Дейност 6: Специализирано обучение на тема „Работа с дигитални медии” В рамките на двудневно обучение служители на дирекция ВОП и директори на дирекции в МП ще придобият задълбочени знания относно спецификата при работата с дигитални медии. Ще бъдат разгледани темите: • Предпоставки за възникването на он лайн медиите • Новатори и последователи • Индивидуалните он лайн медии. Какво са blog и vlog. • Практически примери и модели при работата с он лайн медиите • Разлика между он лайн медии и социални мрежи. • Социалните мрежи и институциите • Често допускани грешки и как да се предпазим от тях • как дигиталните медии окупираха обществото • Социалното недоволство в дигиталните медии Курсът ще бъде воден от утвърдени експерти и университетски преподаватели в областта на работата с дигитални медии.
Дейност 7: Специализирано обучение на тема „Работа с регионални и международни медии” В рамките на двудневно обучение служители на дирекция ВОП и директори на дирекции в МП ще придобият задълбочени знания относно спецификата при работата с международни и регионални медии. Ще бъде разгледана ролята на международните и регионални медии в обществения и политически живот на страната; какви са подходите за успешна работа с тях и често допусканите грешки. Курсът ще бъде воден от журналисти с дългогодишен опит в международни медии
Дейност 8: Специализирано обучение на тема „Управление на медийни кризи”. В рамките на двудневно обучение служителит на дирекция ВОП и директори на дирекции в МП ще придобият задълбочени теоретични знания и практически опит за идентифицирането и управлението на ситуации, изискващи кризисна комуникация. Ще бъдат запознати с основните понятия и теория и практика при управлението на медийни кризи. В периода на провеждане на обучението ще бъде проведено и практическо занятие. Участниците в курса ще бъдат разделени на групи като всяка от тях ще трябва да предложи комуникационна стратегия за решаване на зададена от организационния екип кризисна ситуация. След приключване на занятието ще бъдат направени анализ и оценка на предложените стратегии.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще бъде извършена с цел осигуряване на публичност и популяризиране на дейностите по проекта, с финансовата подкрепа от ЕСФ чрез ОПАК, ще бъдат използвани следните информационни и комуникационни механизми: • Подготовка и публикуване на 3 електронни банери в 3 информационни сайтове за изпълнението на проекта. • Публикуване на новини за проекта на интернет страницата на бенефициента • Пресконференция (организирана от МП) за популяризиране на постигнатите резултати • Изготвяне на рекламни материали (химикалки, падове и папки)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 334 BGN
Общ бюджет: 64 000 BGN
БФП: 64 000 BGN
Общо изплатени средства: 64 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 733 BGN
2015 51 267 BGN
64 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 823 BGN
2015 43 577 BGN
54 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 910 BGN
2015 7 690 BGN
9 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1: Изготвен подробен план за действие
Индикатор 5 Дейност 1: Проведени срещи и разпределени задачи и отговорности между отделните членове на проектния екип
Индикатор 6 Дейност 1: Изготвени технически отчети за напредъка на изпълнението
Индикатор 7 Дейност 1: Изготвени финансови отчети за разходването на средства по проекта
Индикатор 8 Дейност 1: Изготвен Финален отчет
Индикатор 9 Дейност 2: Разработен пакет документи за избор на изпълнител
Индикатор 10 Дейност 2: Проведена процедура за избор на изпълнител
Индикатор 11 Дейност 2: Подписан договор с изпълнител
Индикатор 12 Дейност 2: Качествено подготвена документация за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 13 Дейност 3: Проведено обучение
Индикатор 14 Дейност 3: Обучени до 15 представители на МП
Индикатор 15 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 4: Обучени представители на МП
Индикатор 17 Дейност 5: Проведено обучение
Индикатор 18 Дейност 5: Обучени до 15 представители на МП
Индикатор 19 Дейност 6: Проведено обучение
Индикатор 20 Дейност 6: Обучени до 15 представители на МП
Индикатор 21 Дейност 7: Проведено обучение
Индикатор 22 Дейност 7: Обучени до 15 представители на МП
Индикатор 23 Дейност 8: Проведено обучение
Индикатор 24 Дейност 8: Обучени до 15 представители на МП
Индикатор 25 Дейност 9: Електронни банери популяризиращи изпълнението на проекта
Индикатор 26 Дейност 9: Изготвени рекламни материали (пад, химикалки, папки)
Индикатор 27 Дейност 9: Проведена пресконференция за популяризиране на резултатите от проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз