Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.14-0002-C0001
Номер на проект: K14-24-2
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
Бенефициент: Национален институт на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.07.2014
Начална дата: 24.07.2014
Дата на приключване: 24.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на правоприлагането в областта на гражданските и търговските дела чрез повишаване на текущата квалификация на магистратите, съдебните и прокурорските помощници, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията , както и на административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт.
Дейности: Дейност 11. Независим финансов одит Избор на одитор; Сключване на договор с одитор;
Дейност 8. Провеждане на дистанционни (on-line) обучения за магистратите, съдебните помощници, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, в областта на гражданското и търговското право Въз основа на разработените и актуализирани обучителни модули в рамките на дейност 3 ще бъдат разработени програмите и проведени следните дистанционни обучения: - 8.1. провеждане на 4 обучения за магистратите, съдебните помощници, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията - 8.2. провеждане на 2 присъствени срещи При подготовката и провеждането на обученията ще бъдат привлечени служители на НИП, които да подпомагат екипа за организация и управление при осъществяването на дейността. Всяко от обученията ще бъде предвидено за 20 обучаеми. В рамките на поддейност 3.3. ще бъдат определени конкретните заглавия, формат и лекторски състав на обученията. както и предвиждането на присъствени срещи с обучаемите. Българските лектори в обученията – магистрати и/или експерти ще се определят съгласно Правилата за реда и организацията на дистанционното обучение в НИП, приети на заседание на УС на НИП на 14.07.2011 г. и Приложение към Раздел III, чл.6, т.2 към тях относно възнагражденията на преподавателите в дистанционното обучение. В бюджета на проекта е предвиден ресурс за провеждането на две еднодневни присъствени срещи, които да се организират в края на дистанционните обучения с общо 40 от заявилите се в обученията обучаеми. Въз основа на решенията на работната група по поддейност 3.3. и срещите по дейност 4 екипът за организация и управление на проекта ще прецени включването на европейски експерти в присъствените срещи на обученията. При необходимост следва да се предвиди в присъствените срещи към общата бройка участници включването на екип от двама преводачи (при участие на международни експерти), един лектор и по един служител на НИП – за всяка от присъствените срещи (общо 48 участници на двете срещи). Продължителността на дейност 9 е 12 месеца.
Дейност 3. Разработване и осъвременяване на обучителни модули за съдебната система В рамките на Дейност 3 ще бъдат разработени и осъвременени съществуващите обучителни модули на НИП в областта на гражданското, търговското право и интердисциплинарните обучения. За целта ще бъдат сформирани работни групи по тематики, които ще идентифицират конкретните заглавия, формат и минимално съдържание на обучителните модули. Предвид спецификата на дистанционното обучение като формат, методика на преподаване и взаимодействие с участниците, е предвидено и сформирането на обособена работна група по проекта за определянето на минималното съдържание на обучителните модули на он-лайн обучението. В дейността си работните групи ще вземат предвид резултатите от анализа на нуждите от обучение, изготвен в рамките на приключилия проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправно членство в Европейския съюз”, обобщените анкетни карти към проведените обучения по проекта, докладните записки от проведените регионалните срещи по места с магистрати и съдебни служители от различни нива на съдебната система, както и актуалните промени в законодателството и съдебната практика в областта на гражданското, търговското право и интердисциплинарната тематика. Предварителните проучвания, изготвени в хода на подготовка на проектното предложение, показаха следните примерни области на обучение: - В рамките на гражданското право - примерни области на обучение са вещно право, облигационно право, семейно право, наследствено право, авторско право и патентно право, въпроси на трудовото и осигурителното право. - В рамките на търговското право - примерни области на обучение са търговски сделки; търговски спорове, недействителност на търговските сделки; несъстоятелност; търговски дружества. - В рамките на интердисциплинарните обучения – примерни области на обучение са различните видове съдебни експертизи, както и обучения по управленски умения на административните ръководители и техните заместници в съдебната система. Ключов момент в дейност 3 представлява анализът и оценката на ефективността на проведените обучения, проведени въз основа на разработените и осъвременени обучителни модули. Всяка от сформираните работни групи ще изготви такъв анализ по отношение на проведените обученията, включени в обхвата на тяхната тематична област. Анализите ще бъдат изготвени на базата на попълнените анкетни карти на участниците в обученията и изготвените междинни отчети по проекта. Извършването на оценка на ефективността на обученията, организирани и координирани по проекта е дейност, която има изключително важен ефект както върху устойчивостта на проекта, така и върху укрепване на институционалния капацитет на НИП. Тъй като обученията са предвидени да бъдат проведени след приключване на процедурите за избор на изпълнители за логистика и преводачески услуги (от 6 месец до 14 месец на проекта), тогава на практика ще се осъществи тази част от дейността на работните групи. Продължителността на дейност 3 е 14 месеца.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на дейност 2 е предвидено провеждането на 7 процедури по реда на ЗОП. С оглед подготовката на процедурите за избор на изпълнители ще бъде сформирана работна група, съставена от служители на НИП и външни експерти. Разпределението на дейността на служителите на НИП и външните експерти ще се осъществи на базата на натрупания опит до момента – служителите на НИП подготвят техническата спецификация и методиките за оценка на офертите, останалата част на документацията (решение за откриване на обществената поръчка, обявление, описание на обекта на обществената поръчка, изисквания към участниците, изисквания за информация и публичност, проект на договор и приложения) се изготвя от външните експерти. Допълнителните изисквания към лицата, които изготвят техническите спецификации, както и недопускането на тези лица в комисиите за провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка, заложени с последните изменения на ЗОП, ще бъдат спазени при подбора на участието на лицата в работната група. При подготовката на документацията на обществените поръчки с предмет дейности по информация и публичност и техническо оборудване ще бъдат ангажирани служители на НИП с познания и опит в тези области за подготовката на техническите спецификации за провеждането на такъв вид дейности. Ръководителят на проекта ще осъществява пряк контрол и непрекъснат мониторинг върху работата на служителите на НИП и външните експерти посредством периодични срещи и приемането на месечни доклади във връзка с изпълнението на дейността. Периодично ще бъдат провеждани и координационни срещи с представители на екипа за организация и управление по проекта на НИП „Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници” с цел постигане на ефективно взаимодействие и контрол при подготовката на общите процедури по ЗОП, засягащи и двата проекта. С оглед срочното и качествено изпълнение на дейността са заложени конкретно измерими индикатори (с приложими целеви стойности към всеки индикатор), които ще бъдат обсъждани и идентифицирани на редовните заседания на екипа за организация и управление на проекта. Планираната продължителност на дейността е 6 месеца
Дейност 6. Провеждане на интердисциплинарни обучения за магистратите, съдебните помощници, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, както и за административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт 6.1. Въз основа на новоразработените и актуализирани обучителни модули по дейност 3 ще бъдат разработени програмите и проведени 5 обучения (примерни области са съдебните експертизи, както и обученията по управленски умения на административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт). 6.2. В рамките на дейност 6, освен тези обучения, ще бъде проведена и годишна среща на преподавателите на НИП с цел обсъждане и оценка на реализираните обучения по проекта. Всяко от предвидените 5 обучения ще има продължителност 3 работни дни, с 35 обучаеми (съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни/прокурорски помощници, административни ръководители в органите на съдебната власт, заместници на административните ръководители в органите на съдебната власт). Към бройката на обучаемите, следва да се добавят лектори, преводачи и служители на НИП, присъстващи на всяко от обученията. Така общият брой на участниците на обучение е 42 (35 обучаеми, лектори, 2 преводачи и служители на НИП). Българските лектори в обученията – магистрати и/или експерти ще бъдат подбрани от екипа за организация и управление на проекта, въз основа на тяхната професионална компетентност и опит в обучението на магистрати, като се приложат Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в НИП, приети на заседание на УС на НИП от 2.05.2012г. Въз основа на решенията на работната група по поддейност 3.4., екипът за организация и управление на проекта ще прецени включването на европейски експерти в обученията. Използването на преводачи ще бъде предвидено само за тези обучения, в които е предвидено участието на международни експерти. С оглед междинна оценка на провежданите обучения по проекта в рамките на дейност 6 ще се проведе годишна среща на преподавателите на НИП, на която ще бъдат обсъдени проведените обучения по проекта от гледна точка на стратегическите цели и приоритети на Института. Срещата ще има продължителност три работни дни, с участието на 35 преподаватели, 1 лектор и 6 служители на НИП. Продължителността на дейност 7 е 8 месеца.
Дейност 9. Осигуряване на адекватна техническа подкрепа за подготовка и провеждане на обучения В рамките на тази дейност се предвижда осигуряването на техническа подкрепа за обученията, която се изразява във закупуването на модерна техника за обезпечаване и оптимизиране на технологичния процес по подготовка на учебните материали за обученията, както и тяхното мултимедийно презентиране. Въз основа на предварителен анализ на нуждите от техническо оборудване на НИП и адекватността на техниката за провеждане на обучения, ще се състави техническа спецификация за необходимото оборудване въз основа на която ще бъде изготвена процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП. Към настоящия момент всички мултимедийни и печатни устройства, с които Институтът разполага са остарели и износени (закупувани са в периода 2004 – 2008 г.) и поради това са с ограничен капацитет, което предполага ежегодното осигуряване на съществен финансов и човешки ресурс на Института за поддръжка на наличните устройства. Обновяването на техническата база в рамките на проекта ще подобри качеството на провежданите обучения и от друга страна – ще оптимизира технологичния процес по подготовка и провеждане на обученията. За целите на предвидените по проекта обучения е предвидено е осигуряването на: 1. Подвижен мултимедиен проектор – 1 брой 2. Статичен мултимедиен проектор – 2 броя 3. Лазерен цветен принтер – 5 броя 4. Мултифункционално устройство копир/скенер – 2 броя Експерт - служител на НИП ще извърши предварителен анализ на печатния процес на учебните материали в НИП и тяхното мултимедийно презентиране, на базата на който ще бъде изготвена техническата спецификация за провеждането на обществена поръчка по реда на ЗОП. Продължителността на дейност 10 е 6 месеца.
Дейност 1. Управление на проекта В рамките на дейност 1 ще се формира екипът за управление на проекта и ще бъдат определени и разпределени конкретните задачи, осигуряващи цялостното изпълнение на проекта. Екипът ще се състои от 6 души: 1 ръководител, 2 координатори, 1 счетоводител, 1 финансов експерт и 1 технически сътрудник. Координаторът на проекта ще подпомага и координира цялостната дейност на проекта, а координаторът-обучения ще участва в подготовката и реализирането на обучителните дейности по проекта. Ще бъде проведена първа обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа в съответствие с графика на дейностите. Изпълнението на проекта ще се отчита на редовни срещи на екипа за организация и управление. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол на всяка от дейностите по проекта.
Дейност 4. Провеждане на обучения в областта на гражданското право Въз основа на новоразработените и актуализирани обучителни модули в рамките на дейност 3 ще бъдат разработени програмите и проведени следните обучения: 4.1. 2 централизирани обучения за съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни/прокурорски помощници в областта на гражданското правораздаване 4.2. 2 изнесени обучения (извън София) за съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни/прокурорски помощници в областта на гражданското правораздаване 4.3. 1 тематична среща в областта на гражданското право (по отделения между водещи съдилища или в рамките на апелативен район) Всяко от тези 5 обучения ще има продължителност 3 работни дни, с 35 обучаеми (съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни/прокурорски помощници). Към бройката на обучаемите, следва да се добавят лектори, преводачи и служители на НИП, присъстващи на всяко от обученията. Така общият брой на участниците на обучение е 42 (35 обучаеми, лектори, 2 преводачи и служители на НИП). Въз основа на решенията на работната група по поддейност 3.1., екипът за организация и управление на проекта ще прецени включването на европейски експерти в обученията. Българските лектори в обученията – магистрати и/или експерти ще бъдат подбрани от екипа за организация и управление на проекта, въз основа на тяхната професионална компетентност и опит в обучението на магистрати, като се приложат Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в НИП, приети на заседание на УС на НИП от 2.05.2012г. Продължителността на дейност 5 е 9 месеца.
Дейност 5. Провеждане на обучения по търговско право Въз основа на новоразработените и актуализирани обучителни модули в рамките на дейност 3 ще бъдат разработени програмите и проведени следните обучения: 5.1. 2 централизирани обучения за съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни/прокурорски помощници по конкретни теми на търговското правораздаване 5.2. 2 изнесени обучения (извън София) за съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни/прокурорски помощници по конкретни теми на търговското правораздаване 5.3. 1 тематична среща в областта на търговското право (по отделения между водещи съдилища или в рамките на апелативен район). Всяко от тези 5 обучения ще има продължителност 3 работни дни, с 35 обучаеми (съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни/прокурорски помощници). Към бройката на обучаемите, следва да се добавят лектори, преводачи и служители на НИП, присъстващи на всяко от обученията. Така общият брой на участниците на обучание е 42 (35 обучаеми, лектори, 2 преводачи и служители на НИП). Въз основа на решенията на работната група по поддейност 3.2., екипът за организация и управление на проекта ще прецени включването на европейски експерти в обученията. Използването на преводачи ще бъде предвидено само за тези обучения, в които е предвидено участието на международни експерти. Българските лектори в обученията – магистрати и/или експерти ще бъдат подбрани от екипа за организация и управление на проекта, въз основа на тяхната професионална компетентност и опит в обучението на магистрати, като се приложат Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в НИП, приети на заседание на УС на НИП от 2.05.2012г. Продължителността на дейност 6 е 9 месеца.
Дейност 7. Издателска дейност Дейност 7 предвижда провеждането на разнообразна издателска дейност, пряко свързана с целите на проекта, която ще се реализира в рамките на две поддейности: Дейност 7.1. Изготвяне и издаване на сборник със статии и изследвания в областта на търговското право Дейност 7.2. Преиздаване на учебните помагала по проект „Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучениe”, КБ 11-24-1/07.06.2012 С оглед изпълнението на дейност 7.1. в рамките на проекта ще бъде оповестена покана към магистрати, университетски преподаватели и специалисти за представяне на авторски материали и изследвания в областта на търговското право. Възнагражденията на авторите на подбраните материали са определени съгласно Правилата за реда и организацията на дистанционните обучение в НИП, приети на заседание на УС на НИП на 14.07.2011 г. и Приложение 3 към тях относно възнагражденията на преподавателите в дистанционното обучение. Екипът на проекта ще направи подбор на изпратените текстове с оглед тяхното издаване в Сборник със статии и изследвания по търговско право. Цялостната дейност по предпечатната подготовка и отпечатването на сборника ще се осъществи от изпълнител, избран по реда на ЗОП. В изпълнение на поддейност 7.2 по проекта ще бъдат преиздадени тематичните помагала, разработени в рамките на проекта по ОПАК „Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучение”. Първоначално предназначени за кандидатите за младши съдии и прокурори, учебните помагала, изготвени по проекта се посрещнаха с изключително сериозен интерес и внимание от страна на действащите магистрати, които изрично в проведените предварителни срещи за подготовка на проектното предложение отправиха препоръка за включването на така разработените помагала към учебните материали за разпространение по проекта и сред магистратите с по-продължителен стаж. Това предполага преиздаването на учебните помагала с оглед постигането на целите на проекта. Продължителността на дейност 8 е 12 месеца.
Дейност 10. Дейности по информация и публичност на проекта Тази дейност включва организиране на стартова и заключителна пресконференция за популяризиране на проекта. Първата пресконференция ще бъде организирана в началото на проекта с цел представяне на идеята, целите и начина на изпълнение на проекта, а заключителната ще представи резултатите от проекта. Съответно ще бъдат подготвени материали, които да бъдат раздадени на участниците. За конференциите се предвижда да бъдат поканени за участие освен представители на съдебната власт, на медиите, неправителствени организации, натрупали опит в изследване и анализ на съдебното обучение и други. Ще бъдат изработени рекламни материали, банери и плакати за обученията. Освен редовни прессъобщения на сайта на НИП относно изпълнението на дейностите по проекта, ще се организират публикации в националните печатни медии и в онлайн медии. Ще се проведат две интервюта, представящи целите на проекта, както и резултатите от изпълнението. За изпълнението на дейността ще се проведе обществена поръчка в рамките на ЗОП. При изработването на всички материали ще се спазват изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. Служител на НИП с познания и опит в областта на връзките с обществеността, ще подготви техническата спецификация за провеждане на обществената поръчка и ще осъществява контрол за спазване на изискванията за информация и публичност от страна на избрания изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 907 210 BGN
Общ бюджет: 752 091 BGN
БФП: 752 091 BGN
Общо изплатени средства: 725 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 752 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 181 442 BGN
2015 544 326 BGN
725 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 639 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 154 226 BGN
2015 462 677 BGN
616 903 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 216 BGN
2015 81 649 BGN
108 865 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 2 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Новоразработени (и осъвременени) обучителни модули - за съдебната система
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой проведени срещи на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Утвърден работен план
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени технически и финансови доклади по проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изготвен окончателен доклад по проекта
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой разработени документи за провеждане на процедури за обществени поръчки
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Брой избрани изпълнители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Брой подписани договори с изпълнители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Изготвен каталог с обучителни молули по гражданско право
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Изготвен каталог с обучителни молули по търговско право
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Изготвен каталог с обучителни молули в дистанционното обучение
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Изготвен каталог с обучителни модули в интердисциплинарните обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 3 - Изготвен доклад с анализ и оценка на ефективността на проведените обучения по гражданско право
Индикатор 18 (Д) По дейност 3 - Изготвен доклад с анализ и оценка на ефективността на проведените обучения по търговско право
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Изготвен доклад с анализ и оценка на ефективността на проведените обучения в областта на интердисциплинарната тематика
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Проведени 5 обучения за 210 участника, от които обучени 175 души
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Проведени 5 обучения за 210 участника, от които обучени 175 души
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Проведени 5 обучения за общо 210 участника, от които 175 обучаеми
Индикатор 23 (Д) По дейност 6 - Проведена годишна среща на преподавателите на НИП, с общо 42 участика, от които 35 – преподаватели на НИП
Индикатор 24 (Д) По Дейност 7 - Издаден сборник със статии и изследвания в областта на търговското право
Индикатор 25 (Д) По Дейност 8 - Проведени дистанционни обучения и присъствени срещи и обучен брой участници
Индикатор 26 (Д) По Дейност 8 - Проведени 2 присъствени срещи за общо 40 заявили се в обученията участници
Индикатор 27 (Д) По дейност 9 - Закупени 2 бр. статични мултимедийни проектори
Индикатор 28 (Д) По Дейност 9 - Закупени 5 бр. лазерни цветни принтери
Индикатор 29 (Д) По Дейност 9 - Закупени 2 бр. мултифункционални устройства копир/скенер
Индикатор 30 (Д) По Дейност 10 - Проведени пресконференции
Индикатор 31 (Д) По Дейност 10 - Публикувани публикации
Индикатор 32 (Д) По Дейност 10 - Брой прессъобщения
Индикатор 33 (Д) По Дейност 10 - Брой интервюта
Индикатор 34 (Д) По Дейност 10 - Брой рекламни и материали
Индикатор 35 (Д) По Дейност 11 - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз