Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0043-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-23
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите от института по психология – мвр чрез усъвършенстване на специфични за дейността им компетенции
Бенефициент: Министерство на вътрешните работи - САД "ПУБ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 09.09.2013
Дата на приключване: 31.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите от Института по психология - МВР чрез интерактивни обучения в специфични за дейността им области, съответстващи на съвременните изисквания за модерна и иновативна администрация.
Дейности: Дейност 4. Специализирано интерактивно обучение за служителите на Института, внедряващо съвременни методи за специализирана психологична подготовка за служители от МВР. Подобно на Дейност 3, и тази дейност ще се осъществява от експерти от Института по психология – МВР. Предвижда се и в тази дейност да бъдат включени дейности, свързани с: 3.1. Изготвяне на обучителна програма и материали за обучението; 3.2. Провеждане на тридневно интерактивно обучение на служители от Института от цялата страна; 3.4. Последваща супервизия на обучените служители.
Дейност 2. Обучение в презентационни умения от Каталог 2013 на ИПА – “Презентационни умения. MS Power Point” (базов курс и за напреднали). В каталога на ИПА
Дейност 3. Специализирано обучение за служителите от Института по психология – МВР за прилагане на специфични методи за психодиагностика, използвани в сектора за сигурност. Дейността ще се извършва от настоящи обучители, служители на ИП-МВР с необходимата квалификация и доказан практически опит в провеждането на интерактивни обучения. Тя включва следните поддейности: 3.1. Изготвяне на обучителна програма и материали за обучението; 3.2. Провеждане на тридневно обучение на служители от Института от цялата страна; 3.4. Последваща супервизия на обучените служители.
Дейност 1. Обучение за изграждане и усъвършенстване на умения за работа с електронни таблици (използване на MS Excel) – 3 курса от Каталог 2013 на ИПА (“Електронни таблици с MS Excel” (базов курс и курс за напреднали) и “Функции в MS Excel”). В каталога на ИПА
Дейност 5. Информация и публичност Тази дейност включва провеждане на информационни срещи и изработване на материали, популяризиращи целите на проекта. Конкретно тя ще се реализира чрез следните поддейности: 1. Изготвяне на информационни материали, като флаери, плакати, банер; 2. Провеждане на информационни срещи със служители на МВР и представители на организации, сходни на ИП-МВР; 3. Създаване на рубрика в сайта на Института по психология с актуална информация за целите и резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ламбаджиев Стандарт" ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 595 BGN
Общ бюджет: 75 352 BGN
БФП: 75 352 BGN
Общо изплатени средства: 75 352 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 919 BGN
2014 0 BGN
2015 57 433 BGN
75 352 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 231 BGN
2014 0 BGN
2015 48 818 BGN
64 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 688 BGN
2014 0 BGN
2015 8 615 BGN
11 303 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 7 Дейност 1: Обучени служители базов курс
Индикатор 8 Дейност 1: Обучени служители курс за напреднали
Индикатор 9 Дейност 1: Обучени служители курс " Функции в MS Excel"
Индикатор 10 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 11 Дейност 2: Обучени служители базов курс
Индикатор 12 Дейност 2: Обучени служители за напреднали
Индикатор 13 Дейност 3: Изготвена програма
Индикатор 14 Дейност 3: Разработени материали
Индикатор 15 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 17 Дейност 3: Проведени супервизии
Индикатор 18 Дейност 3: Изготвени оценки
Индикатор 19 Дейност 4: Изготвена програма
Индикатор 20 Дейност 4: Разработени материали
Индикатор 21 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 22 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 23 Дейност 4: Проведени супервизии
Индикатор 24 Дейност 4: Изготвени оценки
Индикатор 25 Дейност 5: Информационни срещи
Индикатор 26 Дейност 5: Плакат
Индикатор 27 Дейност 5: Флаери
Индикатор 28 Дейност 5: Рубрика в сайта на ИП-МВР
Индикатор 29 Дейност 5: Информационни съобщения в ел. медии
Индикатор 30 Дейност 5: Промоционални материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз