Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.10-0001-C0001
Номер на проект: Д01-3995/08.05.2013
Наименование: Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение
Бенефициент: Национална агенция за професионално образование и обучение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2013
Начална дата: 08.05.2013
Дата на приключване: 08.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на услугите по професионално обучение за възрастни, свързани с придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетентности на заети и безработни лица в контекста на учене през целия живот.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта.
Дейност 4 Разработване на специализирани наръчници за управление в обучаващия персонал в ЦПО, насочени към подобряване на методологическата и методическата база за планиране, организация и провеждане на различните целеви групи.
Дейност 7 Подготовка, организиране и провеждане на обучения на управленския и обучаващия състав в ЦПО в подкрепа на внедряването на включените в наръчниците подходи, методи, инструменти и техники в практиката на центровете
Дейност 8 Осигуряване на информация и публичност
Дейност 5 Провеждане на работни срещи и заседания на фокус-групи с представители на управленския и обучаващия състав на ЦПО за обсъждане на разработеното съдържание с представители на две целеви групи и окончателно оформяне на съдържанието на наръчниците, съобразно резултатите от проведените обсъждания.
Дейност 3 Анализ на актуалното състояние и идентифициране на потребностите от развитие на компетентностите на персонала в ЦПО във връзка с осигуряването на качество и ефективност на професионалното обучение за възрастни, от гледна точка на изискванията на пазара на труда и съвременните тенденции в теорията и практиката.
Дейност 6 Издаване и разпространение на наръчниците
Дейност 2 Подготовка на тръжни документи и избор на изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 499 998 BGN
Общ бюджет: 1 708 608 BGN
БФП: 1 708 608 BGN
Общо изплатени средства: 1 708 607 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 708 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 500 000 BGN
2014 135 939 BGN
2015 1 072 668 BGN
1 708 607 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 452 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 425 000 BGN
2014 115 548 BGN
2015 911 768 BGN
1 452 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 256 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 000 BGN
2014 20 391 BGN
2015 160 900 BGN
256 291 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 % от ЦПО, въвели наръчниците, насочени към усъвършенстване на организацията и управлението на учебния процес, в т.ч. разработване на нови учебни планове и програми (резултатите се отчитат посредством попълване на анкетна карта) – най-малко
Индикатор 3 Брой служители в ЦПО, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 4 Брой служители в ЦПО, завършили програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз