Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0209-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативен двигател за електромобили-стъкла към екологичен градски транспорт
Бенефициент: ЕУРО ЕЛ ЕМ АВТО ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подпомогне устойчивото развитие и се повишат конкурентните предимства на националния, европейския и световен пазар на ЕУРО ЕЛ ЕМ АВТО ООД, чрез разработването и реализирането на иновативен на световно ниво продукт-електродвигател за електромобили с градско предназначение.
Дейности: Дейност 12. Визуализация
Дейност 5. създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и тяхното извършване за целите на разработване на иновативен продукт
Дейност 9. Наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
Дейност 4. Разработване на маркетингов планов за пазарна реализация на иновативния продукт
Дейност 7. Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ
Дейност 8. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Дейност 2. Такси за регистрация на патент и промишлен дизайн
Дейност 3. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга
Дейност 10. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 1. Сформиране на екип възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на един експерт;гурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите, включени в проектното предложение (допустими са разходите за 5-ма експерти, наети на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден) - моля, уточнете експертите и тяхната заетост; командировки в страната и чужбина
Дейност 13. Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Дейност 6. Създаване или финализиране на опитен образец
Дейност 11. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 471 BGN
Общ бюджет: 213 576 BGN
БФП: 192 219 BGN
Общо изплатени средства: 329 537 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 192 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 445 BGN
2015 268 091 BGN
329 537 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 229 BGN
2015 227 877 BGN
280 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 217 BGN
2015 40 214 BGN
49 430 BGN
Финансиране от бенефициента 40 756 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Рарзаботен иновативен продукт
Индикатор 9 Индикатор 2: Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация.
Индикатор 10 Индикатор 3:Увеличаване приходите от продажба
Индикатор 11 Индикатор 4: Увеличаване приходите от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз