Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/009
Наименование: Долината на Струма
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да подкрепи, популяризира и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Благоевград, Симитли и Кочериново, които ще допринесат ефективно за диверсификация на интегриран регионален туристически продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на специфичната цел на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг”. Специфични цели на насточщия проект - Нарастване на приходи от международен туризъм; Увеличаване дела на вътрешния пазар Нарастване на посещенията като общ брой и в неактивния сезон Разши
Дейности: Дейност 1: УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Дейност 3: РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ПАКЕТИ
Дейност 4: ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, РЕКЛАМА В МЕДИИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
Дейност 5: УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ПАНАИРИ)
Дейност 6: ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФОТУР С ТУРОПЕРАТОРИ НА ВОДЕЩИ АГЕНЦИИ
Дейност 7: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ
Дейност 8: ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 9 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 496 220 BGN
Общ бюджет: 436 761 BGN
БФП: 436 761 BGN
Общо изплатени средства: 414 923 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 436 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 183 953 BGN
2014 117 063 BGN
2015 113 907 BGN
414 923 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 371 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 590 BGN
2014 104 740 BGN
2015 101 917 BGN
371 247 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 363 BGN
2014 12 322 BGN
2015 11 990 BGN
43 676 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Нетни годишни приходи от вътрешен/ международен туризъм
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз