Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0100-C0001
Номер на проект: 13-22-103
Наименование: Общинската районна администрация - достъпна, прозрачна и компетентна
Бенефициент: Община Пловдив,Район "Централен"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на районната администрация – Пловдив, район „Централен“ за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Подготовка и провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности; • Изготвяне на отчетни междинни и окончателен доклади към ОПАК за изпълнение на проекта; • Наблюдение и контрол на изпълнението на проектните дейности.
Дейност 2: Обучение по „Ефективно лидерство“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Бизнес среда на лидера – фактори, оказващи влияние върху лидерската среда; фактори, които въздействат върху оперативната среда (на организацията); външни фактори, въздействащи върху организацията и ефектът на всички изброени върху задачите на лидера/мениджъра; 2. Лидерът и ролите, които изпълнява като мениджър – какво се очаква от мениджъра, задачи на мениджъра, задачи на лидера; промени след като „колегата“ стане „началник“, йерархично зависими и йерархично независими задачи на мениджъра 3. Теории за лидерството – лидерство, основано на качеството на личността; управленски стилове (авторитарен, демократичен, либерален§; ситуационно лидерство; поведение на лидера според променливите „задача, отношение, власт“; управленска решетка на стиловете на мениджъра; мениджмънт чрез цели и мениджмънт чрез подход. 4. Визия и мисия – смисъл на визията и мисията; принципи на лидерството. Етичен мениджмънт, корпоративна социална отговорност; 5. Цели – стратегически цели; финансови цели; цели на персонала; цели на клиентите; конфликтни, допълващи се, неутрални цели; цели на заинтересуваните лица; 6. Подходящи тестове, бизнес казуси и ролеви игри.
Дейност 3: Обучение по „Лична ефективност“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Необходимост от самоанализ, принцип на Парето, основни предпоставки и приложения на АВС анализа; принципи и умения за ефективно управление на времето 2. Ефективно управление на времето 3. Процеси и правила на планиране 4. Процеси и правила на вземане на решение 5. Планиране и провеждане на успешни срещи 6. Комуникация 7. Тестове за проверка на знанията, бизнес казуси, ролеви игри
Дейност 4: Обучение по „Екипна ефективност“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Екип и група 2. Очаквания към членовете на екипа 3. Фази в развитието на екипа 4. Планиране и провеждане на успешни срещи 5. Работни инструкции и делегиране 6. Комуникация 7. Мотивация 8. Вземане на решения 9. Решаване на тестове за проверка на знанията, бизнес казуси и упражнения, ролеви игри.
Дейност 5: Обучение по „Планиране и управление на дейността на общината в условия на криза“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Криза, определения, видове кризи, магнитуд на кризите 2. Преглед на добри международни практики и стандарти за действие в кризисни ситуации 3. Създаване на организация за управление на кризи и инфраструктура 4. Идентифициране възможни кризи; заплахи и причини, които могат да доведат до проявата им; анализ на последствията 5. Избор на стратегии за действия при криза на различните организационни нива и структури 6. Разработване на кризисни планове 7. Тестване и упражняване на плановете за действия при криза. Видове тестове и упражнения. 8. Поддържане и развитие на мероприятията за действия при криза 9. Съгласуване на действията при криза със заинтересуваните лица – граждани, организации на територията, специализирани структури 10. Тестове, упражнения, разработване на кризисни планове и мероприятия, комуникационен план, разработване на сценарии за тестване и упражняване на кризисните планове.
Дейност 6: Обучение по „Административно обслужване“ (ИТО–4) от каталога на ИПА Обучението ще обхване следните теми: • Визия за организация на административното обслужване. • Комплексни административни услуги, принципи на изграждане, правна рамка. • Основни компоненти на хартата на клиента. • Системи за управление на качеството на административното обслужване. Блок схеми за анализ на процедурите. • Въвеждане на единни принципи за определяне на таксите за административно обслужване. • Механизми за обратна връзка и комуникация в процеса на административно обслужване. • Работа с трудни и проблемни клиенти. Разрешаване на конфликти. • Работа в екип и междуличностно взаимодействие.
Дейност 7 : Информация и публичност Отпечатване и разпространение на материали за популяризиране на предстоящия проект: - подготовка и изнасяне на презентация на проекта пред служителите на общинската администрация и обществеността; - изготвяне на информационна табела и на флаг на ЕС (2 броя); - изготвяне на плакати (10 броя) и стикери (70 броя); - платени публикации и реклами (общо 4 броя); - изготвяне на информационни брошури (1 000 броя). Презентация при стартиране на проекта и пресконференция при приключването му с медии и регионални телевизии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРО-АЛИАНС ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 567 BGN
Общ бюджет: 64 598 BGN
БФП: 64 598 BGN
Общо изплатени средства: 64 598 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 113 BGN
2015 49 485 BGN
64 598 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 846 BGN
2015 42 062 BGN
54 908 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 267 BGN
2015 7 423 BGN
9 690 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Обучени служители на общината и представители на изпълнителната власт (кмета)
Индикатор 6 (Д) По дейност 3 - Обучени служители на общината и представители на изпълнителната власт (кмета)
Индикатор 7 (Д) По дейност 4 - Обучени служители на общината и представители на изпълнителната власт (кмета)
Индикатор 8 (Д) По дейност 5 - Обучени служители на общината и представители на изпълнителната власт (кмета)
Индикатор 9 (Д) По дейност 6 - Обучени служители на общината и представители на изпълнителната власт (кмета)
Индикатор 10 (Д) По дейност 7 - Изнесена презентация при стартирана на проекта
Индикатор 11 (Д) По дейност 7 - Изготвена информационна табела
Индикатор 12 (Д) По дейност 7 - Изготвени плакати
Индикатор 13 (Д) По дейност 7 - Изготвени стикери
Индикатор 14 (Д) По дейност 7 - Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 15 (Д) По дейност 7 - Публикувани реклами и публикации
Индикатор 16 (Д) По дейност 7 - Организирана и проведена пресконференция за отчитане резултатите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз