Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0007-C0001
Номер на проект: 13-32-7
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 10.02.2014
Дата на приключване: 10.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане и внедряване на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници“ и Българска агенция по безопасност на храните
Дейности: Дейност 1. Изграждане на единна информационно-комуникационна платформа за обмен на данни • Изграждане на Единен вход (web базиран) за предоставяне на електронни услуги на администрациите при обмен на данни с Агенция „Митници“ (Light клиент) - в рамките на тази дейност следва да се изгради единна входна точка за администрациите, които имат съвместни процеси с Агенция „Митници“. В обхвата на дейността следва да се изградят необходимите електронни услуги, в изпълнение на изискванията на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 136/2004 и чл. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 282/2004 и препоръките на Европейската комисия за обмен на данни в реално време, отнасящи се за стоки, внасяни от трети страни и подлежащи на ветеринарен контрол. Единният вход ще включва следните възможности:  Регистрация на администрациите, които ще ползват платформата;  Регистрация на потребителите от администрациите, включени в платформата - организирано чрез саморегистриране през уеб форма и процедура за одобрение от отговорните лица от администрацията и Агенция „Митници“;  Модул за управление на потребителите;  Следене на активност, на актуалност на данните и електронните подписи (КЕП), чрез които ще е организиран достъпа до единния вход и подписването на документите и изпълнението на задачите;  Модул за организиране на типовете задачи и дефиниране на уеб услугите за взаимодействие със системата. • Изграждане на SOA среда - в рамките на тази дейност ще се изгради среда базирана на принципите на Архитектура ориентирана към услугите. Средата ще включва системна шина за обмен на данни в синхронен и асинхронен режим (ESB) и UDDI регистър за уеб услугите. Средата ще е изградена въз основа на технологии базирани на отворени стандарти (препоръчително JEE). • Изграждане на услуги и регистриране в UDDI регистър – в рамките на обхвата на проекта ще се разработят необходимите уеб услуги в изпълнение на изискванията на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 136/2004 и чл. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 282/2004 и препоръките на Европейската комисия за обмен на данни в реално време, отнасящи се за стоки, внасяни от трети страни и подлежащи на ветеринарен контрол. Единният вход ще бъде свързан към системната шина за обмен на данни (ESB), а реализираните услуги ще се публикуват в UDDI регистъра, откъдето ще бъдат достъпни за вътрешните системи на Агенция „Митници” и за системите на администрациите, които ще изградят свързаност система - система. На администрациите, които нямат изградени информационни системи ще се предостави възможност да ползват функционалностите на изградения единен вход с реализирани базови функционалности за изпълнение на процесите (Light клиент); • Усъвършенстване на информационните системи на Агенция „Митници“ – в тази дейност ще се извършат необходимите промени в БИМИС и NCTS в изпълнение на изискванията на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 136/2004 и чл. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 282/2004 и препоръките на Европейската комисия за обмен на данни в реално време, отнасящи се за стоки, внасяни от трети страни и подлежащи на ветеринарен контрол и свързани с взаимодействието с Българската агенция по безопасност на храните. Процесите в двете системи ще бъдат променени, за да отговарят на мярката и да се интегрират със SOA средата и услугите на единния вход през UDDI регистъра.
Дейност 2. Обучение на администратори и потребители Провеждане на съпътстващи обучения за: • работа с единната информационно-комуникационна среда; • служителите, които ще поддържат системата. (администратори); • Обученията ще се извършват на групи, съгласно предварително изготвени учебни програми и график.
Дейност 3. Доставка на лицензи Доставка на лиценз за системна шина за обмен на данни в синхронен и асинхронен режим (ESB) и UDDI регистър за уеб услуги.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията на Агенция “Митници” и БАБХ, настоящите партньорите и потенциални бъдещите такива, обществеността и медиите. Тази цел ще бъде осъществена посредством: - Подготвяне на материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта; - Подготовка и отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който ще бъде разпространен до администрациите на централно ниво, потребителите на услуги - 100 броя; - Конференция (в края на проекта) с 100 участника за запознаване с постигнатите резултати от проекта и демонстрация на услугите; - Изготвяне и отпечатване на информационни и рекламни материали; - Популяризиране на дейностите по проекта чрез електронни медии и Интернет.
Дейност 5. Одит Одитът се извършва с цел да се провери дали декларираните разходи при изпълнение на проекта са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договорите, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на средства. Въз основа на извършените одитни процедури се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 383 440 BGN
Общ бюджет: 353 873 BGN
БФП: 353 873 BGN
Общо изплатени средства: 129 980 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 353 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 600 BGN
2015 53 380 BGN
129 980 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 300 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 110 BGN
2015 45 373 BGN
110 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 490 BGN
2015 8 007 BGN
19 497 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Работоспособна, тествана и внедрена в реална експлоатация единна информационно-комуникационна платформа за обмен на данни между Агенция „Митници“ и администрациите, които имат съвместни дейности по осъществяване на контрол на стоки, вкл
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Работоспособен, тестван и внедрен в реална експлоатация единен web базиран вход за всички администрации, които нямат изградени информационни системи
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Работоспособна, тествана и внедрена в реална експлоатация единна среда, базирана на принципите на Архитектура ориентирана към услугите (SOA), включваща системна шина за обмен данни в синхронен и асинхронен режим за обмен на данни между
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Работоспособен, тестван и внедрен в реална експлоатация регистър с web услуги (UDDI регистър) и публикувани в него разработени и предлагани web услуги за администрациите, осъществяващи съвместни дейности по контрола на стоки с Агенция „
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Работоспособни, тествани, публикувани в UDDI регистъра и реално ползвани web услуги изпълняващи изискванията на Регламент (ЕО) № 136/2004 и чл. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 282/2004 и препоръките на Европейската Комисия за обмен на данни
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Усъвършенствани, тествани и внедрени в реална експлоатация информационни системи на Агенция „Митници“ във връзка с изискванията на чл.6 и 7 от Регламент (ЕО) № 136/2004 и чл. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 282/2004 и препоръките на Европей
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени и реално ползващи функционалности на платформата потребители и администратори
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Обучени администратори
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Обучени потребители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Реално ползван лиценз за ESB и UDDI регистър за уеб услуги
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Подготвени материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Изготвени и отпечатани брошури, представящи ОПАК и проекта
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Изготвени и отпечатани плакати, представящи ОПАК и проекта
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Изготвени и отпечатани доклади за резултатите от проекта
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Организиране на заключителна конференция с най-малко 100 участника за запознаване на обществото с резултатите от проекта
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз