Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0171-C0001
Номер на проект: A12-22-170
Наименование: По-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община Тутракан чрез обучение на служителите в общинската администрация
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 05.04.2013
Дата на приключване: 05.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община Тутракан чрез обучение на служителите в общинската администрация и кметовете на кметства
Дейности: Дейност 1 : Обучения на служители от Община Тутракан от ИПА; Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА: Поддейност 1.1 Превенция на корупционния риск (УА–2) – 4 обучени Поддейност 1.2 Административна стилистика (ПР-4) – 4 обучени Поддейност 1.3 Практически умения за деклариране и управление на конфликт на интереси (ПР-18) – 4 обучени
Дейност 2 : Обучение по английски език Обучение по английски език (модул от 150 учебни часа) – 30 обучени, разделени на групи в различни нива (А1, А2, Б1или Б2) в зависимост показани знания на входно ниво.
Дейност 3 : Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. Това обучение ще да развие практически умения за ефективно общуване и представи начините и средствата за успешна комуникация със специфични групи граждани. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 40 служители разделени в 2 групи, в продължение на 2 дни. Обучението е модулно и обхваща 2 Модула, съответно модул 1 за „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда” и Модул 2 – „Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи.
Дейност 4 : Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и подобряване на ключовите компетентности; В рамките на тази дейност ще бъде проведено изнесено обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и за подобряване на ключовите комптетентности за 40 служители от Община Тутракан. Обучението ще бъде тридневно с 1 нощувка с обща продължителност. Целевата група включва кметът, заместник кметове, всички служители на ръководни постове, както и такива без ръководни функции. Обучението е модулно и обхваща: • Модул 1 – „Привличане на инвестиции Екипна ефективност и организационна култура” • Модул 2 – „Привличане на инвестиции, лидерски умения и ефективни управленски стилове” • Модул 3 - „Справяне с конфликти и управление на времето и стреса” В първия ден обучаваните ще бъдат разделени на 2 групи като едната група ще се обучава в привличане на инвестиции, организационно развитие и ефективно лидерство, а другата група от служители на общината ще посети обучение по делова етика. Във втория ден всички ще посетят обучение по темите, свързани със справяне с конфликти и разрешаване на проблеми и управление на стреса и управление на времето.
Дейност 5 : Обучението по програмния продукт „Архимед” Обучение по програмния продукт „Архимед”за 10 служителя на Община Тутракан
Дейност 6 : Дейности за информация и публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации в медиите за придобитата квалификация на общинските служители и кметовете на кметства, както и промените в организацията на работа и обслужването на гражданите и бизнеса в следствие на проведените обучения
Дейност 7 : Организация и управление на проекта Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостната организация, изпълнение и отчитане на проекта. Той ще отговаря и за заявките на обученията към ИПА, за оформянето на групите за езиковите обучения, както и за останалите три типа обучения, за присъствието на съответните служители на избраните обучения, както и за постоянно високото качество на обученията. Счетоводителят по проекта ще следи за правилното отчитане на разходите по проекта, за изготвянето на искания за плащане към Управляващия орган, за извършване на плащания към изпълнителите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 972 BGN
Общ бюджет: 78 257 BGN
БФП: 78 257 BGN
Общо изплатени средства: 78 257 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 994 BGN
2014 60 263 BGN
2015 0 BGN
78 257 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 295 BGN
2014 51 224 BGN
2015 0 BGN
66 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 699 BGN
2014 9 039 BGN
2015 0 BGN
11 739 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията -обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат..
Индикатор 7 Дейност 1 : Проведени обучения .
Индикатор 8 Дейност 1 : Обучени служители
Индикатор 9 Дейност 1 : Получени сертификати
Индикатор 10 Дейност 2 : Проведени обучения.
Индикатор 11 Дейност 2 : Обучени служители
Индикатор 12 Дейност 2 : Получени сертификати
Индикатор 13 Дейност 3 : Проведени обучителни модули
Индикатор 14 Дейност 3 : Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 4 : Проведени обучителни модули
Индикатор 16 Дейност 4 : Обучени служители
Индикатор 17 Дейност 4 : Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 6 : Проведени пресконференции
Индикатор 19 Дейност 6 : Публикации в пресата,телевизионни и радио излъчвания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз