Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0018-C0001
Номер на проект: 13-13-18
Наименование: Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процесите на разработване на стратегически документи и прилагане на политики в Община Симеоновград
Бенефициент: Община Симеоновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 06.11.2013
Дата на приключване: 06.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процесите на разработване на стратегически документи и прилагане на политики в Община Симеоновград в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1 – Организация, управление и отчитане на проекта  Планиране изпълнението на дейностите по проекта и разработване на подробен план-график;  Определяне на длъжностни характеристики на членовете на екипа и съставяне на задачи и отговорности и срокове за изпълнение;  Комуникация, координация и администриране на задачите между членовете на екипа по проекта;  Подготовка, договаряне, управление и контрол на сключените по проекта договори за изпълнение;  Изготвяне на периодични доклади и отчети;  Планирани и свиквани работни срещи; Отчитането на проекта ще се извърши в съответствие с изискванията на Управляващия орган и ОП “Административен капацитет”.
Дейност 2 – Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители  Подготовка на документация за провеждане на конкурсите;  Обявяване и провеждане на конкурси за изпълнители;  Сключване на договори с изпълнителите
Дейност 3: Изготвяне на междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Симеоновград за периода 2007-2013г. В рамките на тази дейност ще се извършат следните поддейности:  Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. на община Симеоновград;  Оценка на степента на постигане на съответните цели;  Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  Изводи и препоръки, които да бъдат включени в новия Общински план за развитие 2014-2020г.
Дейност 4: Анализ на икономическото и социално състояние на общината, във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Симеоновград за периода 2014 – 2020 г. Дейността включва:  Анкетно проучване за насоките за развитие на общината;  Проучване и анализ на състоянието на Общината и набиране на данни;  Изготвяне на проучване на основните характеристики в отделните сфери на социално-икономическото развитие на община Симеоновград – природни, човешки и териториални ресурси, икономическо, социално и инфраструктурно развитие и опазване на околната среда;  Изготвяне на SWOT анализ – анализ на оценката на силните страни, мерки за преодоляване на негативните процеси и преодоляване на разкритите слаби страни на развитието;  Представяне на основните тенденции в социално –икономическото развитие в Община Симеоновград;  Набелязване на препоръки за реализация на желаните промени и предприемане на действия, при ефективно използване на наличните ресурси, които да бъдат включени в Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Симеоновград.
Дейност 5: Разработване на Общински план за развитие на община Симеоновград за периода 2014 – 2020 г. С дейността ще се изготви общински план за развитие на община Симеоновград и ще се изготвят всички необходими анализи. Ще се определят приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие. При организиране на разработването на общинския план се ще се оформят няколко работни групи в направления: • Индустрия; • Техническа инфраструктура и екология; • Образование, култура, спорт и младежки дейности; • Социална политика и здравеопазване; • Туризъм, търговия и услуги; • Интеграция и социална адаптация на малцинства • Човешки ресурси; • Общински бюджет и общинска политика.
Дейност 6: Провеждане на обществени обсъждания и фокус групи, свързани с насоките за развитие на общината през следващия програмен период Дейността вкл.:  Ще бъде проведена фокус група с представители на СГО – бизнеса и неправителствени организации и с експерти от общинската администрация.;  Ще бъде проведено обществено обсъждане с експерти на администрацията и представители на СГО за формирането на насоките на местните политики и на стратегическите документи за следващия програмен период 2014- 2020 г.
Дейност 7: Изготвяне на вътрешни правила за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики от общинската администрация и реализирането на Общински план за развитие на община Симеоновград 2014 – 2020 г. Дейността вкл.:  Разработена Методология за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Симеоновград 2014 г. – 2020 г.;  Изготвен пакет нормативни документи в община Симеоновград за регулиране на процесите в стратегическото планиране, осъществяване на мониторинг и контрол; Отпечатване на книжки-наръчник със заглавие “Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики и стратегически документи от общинската администрация”.  Процедура за процеса на разработване и актуализация на политики и стратегически документи;
Дейност 9 – Дейности за информираност и публичност по проекта За да се изпълнят задължителните изисквания на Оперативна програма „Административен капацитет” за информация и публичност по време на проекта ще се извърши:  Отпечатване на брошури в началото и в края на проекта – 500 бр. общо .  Изработване на банер 1 бр. с информация за ЕС, Програмата и настоящия проект. Банера ще се постави на стойка Банерът ще е необходим в залите за пресконференции, кръгли маси, фокус групи и при провеждане на всички събития, свързани с изпълнение на дейностите по проекта.  Публикации в местната преса и сайта на общината – 4 бр. Целта е да се информират гражданите за проведените дейности и постигнатите резултати, както и за предстоящи събития. На всички публикации ще присъстват задължителните атрибути на Програмата и ЕС и настоящия проект.
Дейност 8: Провеждане на обучение за развиване на умения за анализ, планиране и оценка на въздействието при изготвяне на политики Избраният изпълнител ще подготви и проведе двудневно модулно обучение за развиване на умения за анализ, планиране и оценка на въздействието при изготвяне на политики. Участниците ще бъдат разделени на две групи – първата група от 20 общински служители и втора група от 10 представители на структури на гражданското общество.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 559 BGN
Общ бюджет: 49 256 BGN
БФП: 49 256 BGN
Общо изплатени средства: 49 256 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 312 BGN
2014 18 965 BGN
2015 16 980 BGN
49 256 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 315 BGN
2014 16 120 BGN
2015 14 433 BGN
41 868 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 997 BGN
2014 2 845 BGN
2015 2 547 BGN
7 388 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - План-график
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Разработен пакет документи за избор на изпълнител за Дейност 2
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Проведена процедура за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Подписан договор с избрания изпълнител
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Изготвено проектно досие
Индикатор 11 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 12 (Д) По Дейност 1 - Тримесечни технически и финансови доклади
Индикатор 13 (Д) По Дейност 1 - Изготвен окончателен технически и финансов доклад
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - Разработени пакети документи за избор на изпълнители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 2 - Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 16 (Д) По Дейност 2 - Подписани договори с избраните изпълнители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Изготвена междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Симеоновград за периода 2007-2013г.
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Анализ на икономическите и социални характеристики на община Симеоновград
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - SWOT анализ
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Разработен и приет Общински план за развитие на община Симеоновград за периода 2014-2020г.
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - Доклад с обобщени резултати от фокус групата
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Доклад с обобщени резултати от общественото обсъждане
Индикатор 23 (Д) По Дейност 7 - Разработени и приети „Вътрешни правила за мониторинг и контрол на прилаганите политики и стратегически документи от общинската администрация”
Индикатор 24 (Д) По Дейност 8 - Брой проведени обучения
Индикатор 25 (Д) По Дейност 8 - Брой обучени служители от община Симеоновград, вкл. Кмета.
Индикатор 26 (Д) По Дейност 8 - Брой обучени представители на СГО
Индикатор 27 (Д) По Дейност 9 - Изработени брошури за началото и за края на проекта
Индикатор 28 (Д) По Дейност 9 - Изработен банер
Индикатор 29 (Д) По Дейност 9 - Публикации в местната преса и сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз