Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0111-C0001
Номер на проект: M13-22-112
Наименование: Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 25.08.2014
Дата на приключване: 25.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Повишаване на уменията и компетенциите на служителите и подобряване на ефективността и ефикасността в работата на Общинска администрация в община Раднево
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Раднево, в чийто състав са включени  Ръководител на проекта  Координатор  Счетоводител. Екипът на проекта ще е отговорен за успешната реализация на дейностите по проекта в договорените срокове, постигане на заложените цели и отчитането му. Екипът ще е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му, както и да поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията. Дейността се изразява в навременно организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители по проекта; сключване на договори с тях и управление на договорите; навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения; контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта; публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК; изготвяне на междинни и финален доклади; финансово управление на проекта, вкл. Изготвяне на авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК; своевременно разплащане към избраните изпълнители и др. В тази връзка ясно ще бъдат разпределени отговорностите между членовете и конкретните задачи на всеки един от членовете. За гарантиране постигането на така поставените цели ще бъдат провеждани регулярни срещи във връзка с реализирането на дейностите по проекта, обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и контрол върху изпълнението на задачите и отчитане на резултатите.
Дейност 2. Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Дейността по разработване на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител, при стриктно спазване на ЗОП и правилника за неговото прилагане. Самите обществени поръчки ще бъдат проведени от Община Раднево. Ще бъдат изготвени документации и съответно проведени обществени поръчки за избор на външни изпълнители за:  Организиране и провеждане на специализирани обучения, които обхващат Дейност 3 . Обучение по Привличане на инвестиции за устойчиво развитие. Дейност 4. Обучение по Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти. Дейност 5. Обучение по Умения за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда. Дейност 6. Обучение по Компютърни приложения в ежедневната ни работа.  Избор на изпълнител за Дейности за информация и публичност.
Дейност 3. Обучение по Привличане на инвестиции за устойчиво развитие Обучение по съответното приложимо законодателство ще преминат общо 11 човека, които включват:  Секретар на общината  От Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” - 1 служител;  От Дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” - 4 служителя;  От Дирекция „Обществени поръчки” – 5 служителя. Предвидено е обучението да се възложи за провеждане на външен изпълнител. Обучаващите се служители ще се запознаят с методи и начини за подобряване на бизнес климата на територията на общината, с цел привличане на инвестиции, което като цяло ще направи по-атрактивен региона и ще бъде постигнат социален ефект при откриване на нови работни места.
Дейност 4. Обучение по Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти Обучението по Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти” ще бъде възложено на външен изпълнител и ще обхване общо 33 служителя от общинска администрация, които в зависимост от предложението на изпълнителя могат да бъдат групирани в 2 групи. В І-та група ще бъдат включени:  От Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” - 2 служителя;  От Дирекция „Обществени поръчки” – 2 служителя;  От дирекция „Социална политика” – 2 служителя  Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” – 3 служителя;  Дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” – 4 служителя;  Дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” - 3 служителя;  Главен юрисконсулт на общината.  ІІ-та група ще включва:  Секретар на общината – 1бр.;  Заместник кмет – 1 бр.;  Кметски наместници – 12 бр.;  Н-к отдел „Вътрешен одит” – 1 бр.;  Финнансов контрольор на община Раднево – 1бр.; Обучението е насочено към разбирането и разграничаване на видове и типове социални отношения, запознаване с основните политики за социално сближаване, развиване на умения за водене на ефективни преговори, познаване на системата от мерки, похвати и методи, чрез които информацията за предоставяните услуги и осъществяваната дейност от организацията достига до гражданите и откриване причините за поява и справяне с конфликти. Чрез обучението участниците развиват комуникативните си умения, подобряват компетентността си в областта на социалното сближаване и социалните отношения, повишават ефективността и подобряват взаимоотношенията и психоклимата в екипа.
Дейност 5. Обучение по „Умения за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда” Обучението е насочено към всички служители от общинската администрация, на които във функционалните им задължения е включено административно обслужване на граждани. Продължителността на обучението е 3 дни. В обучението ще бъдат включени 21 участника. Обучението ще бъде реализирано с откъсване от работното място, с което се цели по-голяма ефективност на обучителния процес. Обучението по „Умения за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда” ще бъде възложено на външен изпълнител.
Дейност 6. Обучение по „Компютърни приложения в ежедневната ни работа” Обучение по Компютърни приложения в ежедневната ни работа ще преминат общо 16 служители на общината, както следва:  От Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” - 3 служителя;  От Дирекция „Обществени поръчки” – 4 служителя;  От дирекция „Социална политика” – 2 служителя  Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” – 2 служителя;  Дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” - 4 служителя;  Младши вътрешен одитор – 1 служителя; Обучението по „Компютърни приложения в ежедневната ни работа” е с продължителност 3 дни и ще бъде възложено на външен изпълнител.
Дейност 7. Обучения, организирани от Института по публична администрация Обученията организирани от Института по публична администрация са 29 на брой, ще бъдат обучени общо 83 служители на общината, както следва: 1. Работа с документи с MS WORD – Целта е да се запознаят служителите с техники за работа за да се намали времето, необходимо за завършване и оформяне на документи както и усвояване възможностите на продукта, свързани с подготовката. Ще се обучават 5-ма служители. 2. Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) – получаване на знания и умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. Ще се обучават 12 служители. 3. Електронни таблици с MS EXCEL (надграждащ курс) – да се придобият и надгарадят знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблиците. Ще се обучават 10 служители. 4. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) - получаване на знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации, както и основни умения за презентиране. Ще се обучават 4-ма служители. 5. Електронна поща и календар MS OUTLOOK – Ще се обучава 1 служител. 6. Комуникативни умения на английски език (базов курс) –Ще се обучава 1 служител. да развие комуникативни умения по английски език за личностно представяне и представяне в административна среда – структура, функции, административни услуги. Ще се обучава 1 служител. 7. Разговорен английски език (базов курс) – за развиване на комуникативни умения и повишаване увереността за водене на разговор на английски език в работна административна среда. Ще се обучава 1 служител. 8. Разговорен английски език (надграждащ курс) – Ще се обучава 1 служител. 9. Наставничество за стажанти в администрацията – Ще се обучават 2-ма служители. 10. Лични умения за ефективно управление – да се изградят знания и умения за ефективно управление на времето и стреса на работното място, да се усвоят методите за успешна делова комуникация и да се формират умения за интелигентно и емоционално управление на администрацията. Ще се обучават 4-ма служители. 11. Концепцията за комплексно административно обслужване – запознаване с концепцията за комплексно административно обслужване и разкриване на ключови фактори за успешно въвеждане на концепцията в дейността на администрацията. Ще се обучават 2-ма служители. 12. Прилагане на комплексно административно обслужване - задълбочено запознаване с концепцията и нормативната уредба за комплексно административно обслужване и запознаване с процесно-ориентираното управление и изпълнение в административното обслужване. Ще се обучават 2-ма служители. 13. Прилагане на гражданския процесуален кодекс (за неюристи) – Ще се обучават 3-ма служители. 14. Прилагане на Закона за защита на личните данни - да се запознае с българското законодателство в областта на защитата на личните данни и практиката на съда и компетентните органи в тази област, създаване на практически умения за анализ на ситуации, свързани с обработване на личните данни от страна на администрацията и развиване на практически умения за спазване на законодателния режим. Ще се обучава 1 служител. 15. Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси – запознаване на служителите с миграционните процеси и отражението им върху етнодемографската характеристика на държавата; придобиване на познания за правната и институционална рамка за статута на бежанците. Ще се обучават 2-ма служители. 16. Подготовка за заверка на годишните финансови отчети на разпоредителите с бюджетни средства – за повишаване способността за ефективна подготовка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия. Ще се обучава 1 служител. 17. Счетоводно приключване на бюджетната година – за разясняване на операциите по спазването на счетоводната дисциплина и разкриване на превантивни мерки за законосъобразното и целесъобразното управление и разходване на бюджетните средства. Ще се обучават 4-ма служители. 18. Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – за формиране и развитие на умения за работа по предоставянето на достъп до обществената информация. Ще се обучават 3-ма служители. 19. Интегрирани планове за развитие: от подготовка към реализиране – за анализиране на проектите в интегрираните планове за развитие и стимулиране на разработването на проекти за финансиране. Ще се обучава 1 служител. 20. Методи за определяне размерите на местните такси - за придобиване на знания за спектъра на общинските услуги, за които се налагат такси; за анализиране на методиката за определяне на общинските такси по отделни направления. Ще се обучават 2-ма служители. 21. Административни разпоредби в прилагане на Семейния кодекс - Ще се обучават 2-ма служители. 22. Стилистика в нормативните актове и наредби – усвояване на писмен и устен изказ, осигуряващ ефективно общуване в рамките на администрацията и в отношенията й с граждани и юридически лица и за подпомагане формирането на унифициран стил на общуване в администрацията. Ще се обучават 4-ма служители. 23. Работа със списъци и база данни с MS EXCEL – Ще се обучават 2-ма служители. 24. База данни с MS ACCESS (надграждащ) – за придобиване на знания и умения за използване на възможностите на MS Access. Ще се обучава 1 служител. 25. Презентационни умения. MS POWER POINT (надграждащ) – за изграждане на практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията. Ще се обучават 2-ма служители. 26. Бързопис по БДС – Ще се обучава 1 служител. 27. Електронно управление (базов курс) – за изграждане на практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията. Ще се обучават 2-ма служители. 28. Процедури за предоставяне на услуги и тяхното моделиране – за изграждане на основни знания и умения за управление на данни, информационни услуги и работни процеси. Ще се обучават 2-ма служители. 29. Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление – за изграждане на знания и практически умения за работа с облачни технологии и архитектури. Ще се обучават 5-ма служители.
Дейност 8. Информираност и публичност на проекта В рамките на тази дейност ще бъдат изпълнени мерки за предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, неговите цели и резултати, като се използват подходящи комуникационни средства. Ще се проведат и две пресконференции - входяща при стартиране на проекта и една финална при завършването му. В рамките на дейността ще бъдат изготвени следните материали за информация и публичност:  Банер;  Брошури с размер формат (А4),  Информационна табела  Блок-листи  Семинарни папки  Химикали Освен това, за популяризиране на резултатите от проекта, регулярно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на Община Раднево.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 181 BGN
Общ бюджет: 73 678 BGN
БФП: 73 678 BGN
Общо изплатени средства: 73 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 636 BGN
2015 53 041 BGN
73 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 541 BGN
2015 45 085 BGN
62 626 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 095 BGN
2015 7 956 BGN
11 052 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Обучени служители на Община Раднево
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Разработени документации за избор на изпълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) По дейност 7: Обучени служители
Индикатор 18 (Д) По дейност 7: Проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По дейност 7: Получени сертификати
Индикатор 20 (Д) По дейност 8: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) По дейност 8: Изработени информационни табели
Индикатор 22 (Д) По дейност 8: Изработени банери
Индикатор 23 (Д) По дейност 8: Отпечатани брошури
Индикатор 24 (Д) По дейност 8: Блок-листи
Индикатор 25 (Д) По дейност 8: Семинарни папки
Индикатор 26 (Д) По дейност 8: Химикалки
Индикатор 27 (Д) По дейност 8: Публикувани материали за проекта на Интернет страницата на Община Раднево


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз