Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0040-C0001
Номер на проект: Д01-382/ 10.10.2012
Наименование: Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инжинерно педагогически кадри
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта. Общата задача на екипа е да направлява, координира и контролира цялостното изпълнение на проекта, така че да бъдат изпълнени заложените цели. ИПФ Сливен, предвижда да сформира екип от 8 (осем) души, всеки от които ще носи отговорност за извършването на определен тип дейности. Екипът по управление ще осъществява непрекъснат мониторинг и контрол върху напредъка на проекта. Ще бъдат отчетени законосъобразност, целесъобразност, изпълнение в срок и в съответствие постигане на целите на проекта (мониторинг и оценка на протоколи, финансови и технически отчети, работа на подизпълнителите, анализ на данни и др.). Подборът на екипа ще бъде напълно прозрачен и няма да се налагат ограничения по отношение на пол, образователен ценз, икономическо състояние, социална, етническа и религиозна принадлежност или какъвто и да е друг ограничаващ кандидатите признак. Сформираният екип ще провежда редовно всеки месец заседания, на които ще бъдат разпределяни задачите на екипа за следващия месец и ще бъдат представяни месечните доклади на членовете на екипа. След всяко заседание, ще бъде изготвен протокол, от който ясно ще се вижда напредъка по проекта. При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания. На първоначалната среща на екипа ще бъдат изпълнени следните дейности: •Запознаване на екипа с целите, дейностите и времевия график на проекта; •Ясно формулиране и разпределяне на задачите и отговорностите на всеки член на екипа; •Ще бъде разяснен план-графикът на проекта и ще бъде разработен детайлен такъв. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства, план-графикът ще бъде актуализиран. •Актуализация на план-графика на обществените поръчки и план-графика на плащанията. •Определяне на вътрешни правила за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; Вътрешният мониторинг ще се осъществява на база на изготвения през първия месец план за вътрешен мониторинг на проекта. Планът ще включва заложените индикатори, времеви графици за проверка и отговорни лица за всяка фаза на оценка.
Дейност 2: Разработване на цялостен план на създаване и развитие на център за дистанционни форми на обучение Проектът предвижда да бъде разработен пет годишен план за създаване и развитие на център за дистанционни форми на обучение в ИПФ Сливен. Разработването на плана е необходимо, за да се постигне устойчивост на развитието на дистанциония център за обучение както и постигане на конкурентни предимства на факултета като институция предлагаща модерно и качествено образование. Планът изцяло ще бъде разработен в съответствие с динамиката на технологиите, продуктите, пазарите и нуждите на целевите групи. Планът ще включва следните компоненти: - Определяне на брой електронни курсове, които да бъдат предложени на студентите в ИПФ Сливен в началото на всяка година. - Дефиниране на реалистични и ясно измерими цели за брой привлечени студенти за всяка една академична година - Финансов модел за развитието на дистанционен център за електронно обучение. В моделът ще бъде направен анализ на приходите, анализ на разходите(постоянни и променливи), Брейк-ивън анализ, анализ на паричните потоци. Включването на финансов модел към плана е необходимо условие за ефикасността и ефективността на работата на дистанционния център както и за вземането на управленски решения. - Цялостно планиране и управление на човешките ресурси(академичен състав), които ще бъдат ангажирани към дистанционния център. Към тази дейност се включва и разработването на графици за обучение и сертифициране на преподавателите за всяка една академична година. - Планиране на всички необходими образователни ресурси за създаването и изпълнението на дистанционния център. - Въвеждане на стандарти на електронните курсове в ИПФ Сливен, които ще бъдат изцяло съобразени с нормативните изисквания на МОМН, факултета и световните тенденции в разработването на електронни курсове. - Разработване на системи за следене и контрол на качеството на електронното обучение. - Разработване на стратегия за сътрудничество с най-добрите университети в световен мащаб. - Разработване на стратегия за популяризиране на електронното обучение и предимствата на ученето през целия живот(Lifelong learning) сред студентите. Стратегическото планиране е необходимо за да се оцени настоящата ситуация в факултета и да се позиционира в бъдеще. Планът ще бъде съобразен с промените в технологиите, продуктите, пазарите, нуждите на целевите групи и т.н. , като ще позволи на екипа да предвиди промените, да вземе обмислени решения и да начертае посоката си на работа. Стратегическият план ще очертае посоката и начините, които ИПФ Сливен избира да следва за постигане на целите на проекта и продължаване на дейностите в дългосрочен план. С разработването на стратегията ИПФ Сливен ще очертае пътя за развитието на дистанционното обучение като модерен, качествен и интерактивен начин на преподаване.
Дейност 3 – Създаване и ефективно включване в учебния процес на център за Дистанционни форми на обучение, осигурен с необходимото оборудване. Центъра за дистанционно обучение ще представлява отделна структура към ИПФ Сливен и ще извършва дейности свързани с предлагане на електронни курсове, подготовка на преподаватели за работа със специализиран софтуер за дистанционно обучение, подготовка на преподаватели за самостоятелна разработка на интерактивни методи на преподаване в електронното обучение, разработване на електронно съдържание, електронни курсове, каталози с електронни курсове, електронни хранилища и виртуални библиотеки; Дейността по създаване на център за дистанционно обучение е неделима част от цялостното изпълнение на проекта, тъй като чрез нея ще се развие системата за електронно образование, посредством дистанционна форма на преподаване. За създаването на центъра за дистанционно обучение се предвижда закупуването на Компютърни конфигурации 12 бр., Принтер – 1 бр., Копирна машина – 1 бр., Скенер – 1 бр., Прожектор – 1 бр., Апликейшън сървър – 1 бр., Сървър база данни – 1 бр., Комутатор – 1 бр. необходими за успешното изпълнение на предвидените дейности . Първоначално центъра за дистанционно обучение към ИПФ Сливен ще бъде използван за предвидените по настоящия проект обучения на преподаватели, а в последствие залата ще функционира като модерен център предлагащ електронна форма на обучение.
Дейност 4* - Закупуване на ДМА За създаването на център за дистанционно обучение е необходимо тя да бъде обурудвана с Компютърни конфигурации 12 бр., Принтер – 1 бр., Копирна машина – 1 бр., Скенер – 1 бр., Прожектор – 1 бр., Апликейшън сървър – 1 бр., Сървър база данни – 1 бр., Комутатор – 1 бр. необходими за изпълнение на предвидените дейности. В залата ще се провеждат предвидените в изпълнението на проекта обучения, като след приключването на проекта залата ще функционира като Дистанционен център предлагащ електронна форма на обучение, осигурен с необходимия квалифициран академичен състав, оборудване и софтуер.
Дейност 5* - Закупуване на лицензи за специализиран софтуер – платформа за електронно обучение Дейността по закупуването на специализирана платформа за електронно обучение е неделима част от изпълнението на проекта. Чрез закупуването на специализирана платформа, ИПФ Сливен ще предостави на студентите модерно електронно обучение отговарящо на всички добри световни практики в провеждането на дистанционно обучение. Съвременната и модерна електронна платформа за обучение предоставя възможност за асинхронно и синхронно обучение, модули за антиплагиатство, интегрираност със електронни образователни материали на световноизвестни доставчици. Използването на електронната платформа за обучение, ще допринесе за развитието на електронното обучение в дистанционната му форма в ИПФ Сливен като по този начин ще: -предостави равен достъп до образование на младите хора. -включване в процеса на обучение на хора със специални потребности, лица живеещи извън академичните градове. -повиши качеството на образованието -повиши мотивацията и заинтересоваността на студентите към учебния процес. -предостави възможност за признаване на модули и програми, които имат значителен дял учебно съдържание. С цел да се определи пазарната стойност на посочения актив факултетът направи подробен пазарен анализ на средната към момента цена на пазара.
Дейност 6*: Създаване на електронно хранилище. Проектът предвижда създаване на електронно хранилище, което ще представлява централизирано място, където ще бъдат съхранявани електронните курсове и помагала(разработени по Дейност 6). Всеки електроен курс ще съдържа : тестове,групови проекти, конспект по дисциплината, домашни работи, курсови работи, контролни и др. материали по различни дисциплини. Всеки от преподавателите ще има възможност за достъп до електронните курсове и материали по съответния предмет, по който преподава. Освен това, преподавателя ще има възможност да променя и допълва съществуващото електронно съдържание на база неговите предпочитания и методи на преподаване. При редакция на електронното съдържание, академичното ръководство на факултета ще може да генерира справки, от които може да се види каква част от учебното съдържание е променено. Електронното хранилище ще бъде интегрирано със специализираната платформа за електронно обучение, за да бъде гарантирана съвместимостта и ефективността на двете системи. За да бъде определена пазарната стойност на посочената услуга факултетът направи подробен пазарен анализ на средната към момента цена в страната.
Дейност 7*: Разработване на електронни и мултимедийни помагала Дейността предвижда разработвнето на електронни и мултимедиини помагала по десет дисциплини (Педагогика, Психология, Методика, АВИТО, Английски език, Безопасност на движение и анализ на ПТП, Мода и текстил, Икономика и мениджмънт, Електрически мрежи и системи, Топлотехника и промишлена топлоенергетика) от преподавателите в ИПФ Сливен. В световен мащаб, тенденцията сред университетите е да се използват електронни и мултимедийни помагала като важна част от образователния процес. Електронните помагала съдържат различни видове съдържание под формата на : видео, казуси, диаграми, тестове, графики, презентации със синхронизация на аудио и картина и други. Целта на електронните помагала е информацията да бъде поднесена по лесен и интересен начин към студентите, което повишава тяхната заинтересованост и мотивация за учене. От друга страна, електронните помагала предоставят възможност на преподавателите да поднасят своите знания по-ефективно, без да е необходимо да отделят време за разработването на различни упражнения, а вместо това да използват готовото учебно съдържание. За да се гарантира максимална ефективност от използването на помагалата, те ще бъдат интегрирани със закупената електронна платформа за обучение.
Дейност 8*: Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение. Проектът предвижда да бъдат обучени академичния и административния състав на ИПФ Сливен за работа със платформата за електронно обучение. Обучението е необходимо, за да може преподавателите да работят с платформата напълно ефективно и да използват всички нейни функционалности. След успешното преминаване на курса, преподвателите ще могат да създават и управляват своите електронни курсове в т.ч. създаване на електронен дневник, създаване на дискусии по поставена задача, създаване на тестове, задаване на курсови работи, генериране на стандартни справки за постигнатия успех на студентите. Проектът предвижда да бъдат обучени: 45(четиредесет и пет) преподаватели за работа с платформата както и обучение на 3 (трима) системни администратори За да бъде определена пазарната стойност на посочената услуга факултетът направи подробен пазарен анализ на средната към момента цена в страната.
Дейност 9*: Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали Проектът предвижда повишаване на квалификацията на академичния и административния състав на ИПФ Сливен чрез обучение на 15(петнадесет) души за интерактивни методи на преподаване в сферата на електронното обучение. След успешното преминаване на обучението, преподавателите ще могат да взаимстват идеи от световните добри практики, да създават свои собствени методи на преподаване и да обучават и консултират своите колеги. Обучението има за цел и да запознае преподавателите с педагогическите предимства (заинтересованост сред студентите, мотивация за учене, по-високи резултати) при използването на тези методи на преподаване. Обучението е важна част от проекта, тъй като преподавателите след успешното му завършване ще могат да използват световните добри практики за начин на преподаване и да ги интегрират със своите. За да бъде определена пазарната стойност на посочената услуга факултетът направи подробен пазарен анализ на средната към момента цена в страната.
Дейност 10: Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение. ИПФ Сливен, предвижда чрез своя център за електронно обучение да предложи на студентите електронни курсове по следните специалности Педагогика, Психология, Методика, АВИТО, Английски език, Безопасност на движение и анализ на ПТП, Мода и текстил, Икономика и мениджмънт, Електрически мрежи и системи, Топлотехника и промишлена топлоенергетика. Предвижда се в края на проекта поне 550 студенти да са преминали успешно електронен курс или модул по съответната дисциплина. С цел измерване на удовлетвореността на студенти, в края на всеки курс те ще попълват анкета, с която оценяват качеството на учебния материал, качеството на обучението и др. Ще бъде предоставена възможност за препоръки и мнения за това какво трябва да бъде променено в обучението им. По този начин може да бъде оценена успеваемостта на проекта, а в последствие да се направи анализ на изпълнение на заложените цели. Екипът по управление на проекта ще изготви пълен доклад за успеваемостта на проекта като разгледа постигнатите резултати и даде препоръки за развитие. Докладът на екипа по управление ще бъде предоставен на втората информационна среща.
Дейност 11: Визуализация, информиране и публичност на проекта; ИПФ Сливен предвижда предоставяне на текуща информация за развитието на проекта, междинни и окончателни резултати с цел информиране на обществеността и популяризиране на проекта. Информацията ще бъде налична на интернет страницата на факултета и може да бъде намерена от всички заинтересовани страни. Освен това, ИПФ Сливен предвижда : 1. Организиране на 2 (две) информационни срещи в рамките на половин работен ден в сградата на факултета. Първата информационна среща ще бъде във връзка със стартирането на проекта. Предвижда се запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати. Втората информационна среща ще бъде във връзка с приключването на проекта като целта е отчитане на постигнатите резултати.На двете информационни срещи ще бъдат поканени всички заинтересовани групи – академичното ръководство, академичния състав, студенти, родители, местни медии и др. 2. Изготвяне на 2 информационни табели с информация за проекта и приноса на ЕСФ и ОП „РЧР” , като едната табела ще бъде поставена в централната сграда на Ипф Сливен, а другата в дистанционния център. 3.Изработване, отпечатване и разпространение на информационна брошура в тираж 250 бр. Брошурата ще се разпространява сред университети от региона с цел обмяна на опит и добри практики. 4. Публикуване на информация за проекта и популяризиране на приноса на ЕСФ и ОП „РЧР” в местната преса –2 бр. Предвижда се първата публикация да бъде направена със стартирането на проекта, а втората публикация да бъде направена във връзка с успешното приключване на проекта 5. Изработване и поставяне на визуализационни стикери на закупеното оборудване - 30 бр.
Дейност 12: Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта. Мониторингът върху проекта ще се изпълнява непрекъснато и е важна част за доброто управление на проекта като цяло. Дейността е хоризонтална и ще се осъществява съгласно изискванията на приложените към пакета документи за кандидатстване Общи и Специални условия на договора за безвъзмездна финансова помощ и приложения. Върху проекта ще бъде осъществявано вътрешно и външно наблюдение. Екипът по управление на проекта ще следи за доброто управление на проекта като предвижда извършването на серия от дейности с цел пълна прозрачност на изразходваните средства: -Ръководителят на проекта ще има за задача да докладва за напредъка по проекта, за опасност от възникване на рискове от нередности, както и при възникнали неблагоприятни външни фактори. -В изпълнение на плана за вътрешен мониторинг ще бъде извършвана 100% документална проверка и проверки на място, които ще се осъществява от екипа по проекта. - Организиране на система за архивиране на информацията по проекта, която ще бъде достъпна при осъществяване на проверки от страна на Управляващия орган на ОП”РЧР” или други органи - Изготвяне на междинните и окончателния технически доклад в съответствие с образеца представен в Приложенията от Насоките за кандидатстване. -Съставяне на междинен доклад към ДО и Сертифициращия орган след приключване на Дейности 4-8. Докладът ще бъде придружен от финансов отчет за Дейности 2-4, който ще се предостави с искането за междинно плащане. Подаването на искането за междинно плащане ще се осъществи след приключване на дейности 4-8, разписани в таблицата за план на действията. -За гарантиране на финансовата отчетност по проекта се предвижда използването на вътрешна система за одобряване на разходите, както и оторизация от ръководителя на проекта за разходи над определен размер. Създадената система за одобряване на разходите на изпълнителите ще е обвързана с доказване на извършената работа съобразно техническите спецификации. - В края на периода на изпълнение на проекта се предвижда с цел доказване на достоверността и валидността на финансовите документи по проекта, както и за осигуряване на оценка на системата за вътрешен контрол да бъде извършена проверка от независим регистриран одитор. Ще бъде направена проверка на междинните и окончателните финансови отчети и всички разходооправдателни документи по проекта за съответствие с изискванията на договарящия орган и законодателството на страната. -След приключване на дейността Одит на проекта ще бъде изготвен окончателен технически доклад до Договарящия орган, придружен от финансов отчет и опис на разходните документи. -Към окончателното искане за плащане ще се приложи и доклада за външен одит. Ще бъде открита и поддържана специална банкова сметка само и единствено за нуждите на проекта. Освен това, ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, счетоводно отразяване в регистри чрез подходяща и адекватна електронна система, ще бъдат начислявани и изплащани възнагражденията на административния експертен екип по проекта, ще се превеждат дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасяни дължимите данъци. Предвижда се осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата. Тази дейност продължава по време на целия период на изпълнение на проекта.
Дейност 13 - ОДИТ Ще бъде извършена независима проверка на финансовите документи по проекта от независим експерт, с цел проверка и доказване на тяхната достоверност и валидност, както и за осигуряване на оценка на системата за вътрешен контрол. Ще включи дейностите по одитиране изпълнението на проекта от независим експерт-счетоводител. Ще бъде направена проверка на междинните и окончателните финансови отчети и всички разходооправдателни документи по проекта за съответствие с изискванията на договарящия орган и законодателството на страната.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 573 060 BGN
Общ бюджет: 540 235 BGN
БФП: 540 235 BGN
Общо изплатени средства: 540 235 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 540 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 114 000 BGN
2013 0 BGN
2014 386 045 BGN
2015 40 190 BGN
540 235 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 459 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 900 BGN
2013 0 BGN
2014 328 138 BGN
2015 34 162 BGN
459 200 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 100 BGN
2013 0 BGN
2014 57 907 BGN
2015 6 029 BGN
81 035 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 Закупена, внедрена, тествана и изпитана платформа за електронно обучение
Индикатор 5 Създадено електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти
Индикатор 6 Обучени преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение
Индикатор 7 Обучени преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз