Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0179-C0001
Номер на проект: 13-13-178
Наименование: Ефективно прилагане на политики в Община Дупница
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел, която проекта си поставя е: създаването на административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и стройна система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общинската политика
Дейности: Дейност 1 Организация, управление и отчетност на проекта Изпълнението на настоящата дейност гарантира успешната реализация, управление и отчетност на проекта. През първия проектен месец ще се формира екип за управление на проекта в състав Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. В рамките на първите три месеца ще бъдат разработени и проведени процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Процедурите ще бъдат организирани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство – ЗОП, нормативните актове уреждащи допустимостта на разходите по ОПАК и др. По време на изпълнение на всяка от дейностите по проекта ще бъде осъществяван текущ контрол и вътрешен мониторинг с цел избягване на отклонение от заложените дейности, срокове и цели. Екипът за управление на проекта ще подготвя и подава своевременно необходимите за целите на отчитането технически и финансови отчети, окомплектовани със съответната приложима документация и ще осъществява комуникация с УО на ОПАК.
Дейност 2. Провеждане на проучване и изготвяне на SWOT анализ във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Дупница за периода 2014 – 2020 г. Външен изпълнител избран по реда на ЗОП ще следва да осъществи необходимите подготвителни дейности във връзка с изготвянето на общински план за развитие на община Дупница за периода 2014-2020 г. В рамките на тази дейност по проекта избраният изпълнител ще следва да извърши като минимум:  Проучване на документи. Преглед на всички документи, свързани с процеса на планиране;  Структурирани (стандартизирани интервюта), проведени с ключови участници в разработването и изпълнението на ОПР. Обобщените отговори на зададените въпроси следва да дадат задълбочена информацията за цялостния процес на планиране, изпълнение и отчитане на ОПР, както и за организацията и взаимодействието между основните партньори;  Прилагане на метод на статистическата групировка. при групиране и подготовка за анализ на финансираните проекти, подпомагащи изпълнението на приоритетите на ОСР.  Експертна оценка.  Качествен анализ за изследване на качеството на изпълнение на приоритетите. По този начин са идентифицирани нуждите от подобрения и/или корекции, на база на което Изпълнителят предлага изводи и препоръки.  Факторен анализ: определяне на групи фактори, които до момента влияят върху изпълнението и друга група, които ще оказват въздействие в бъдеще.  Изготвяне на SWOT анализ.
Дейност 3: Дейности за обществено консултиране със заинтересованите страни по населени места за обсъждане на приоритетите и мерките, които ще бъдат включени в новия стратегически документ. Организационното изпълнение на дейноста ще бъде възложено на изпълнител избран по реда на ЗОП. Предвижда се провеждане на работни срещи и дискусии със заинтересованите страни по населени места за обсъждане на приоритетите и мерките, които ще бъдат включени в новия стратегически документ. Информация за изготвените документи и предложения по дейност две ще бъде публикувана на интернет страницата на общината с оглед запознаване на заинтересованите страни. В рамките на дейността ще се организират и проведат 4 тематични фокус групи
Дейност 4: Разработване на общински план за развитие на община Дупница за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие съдържа: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителната оценка на плана. Така посочения докумен ще бъде разработен от външен изпълнител за предоставяне на услуги след провеждане на тръжна порцедура по реда на ЗОП. При изготвянето на плана следва да се използват резултатите от дейности две и три. Общинският план за развитие ще се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, съгласно изискванията на закона за регионално развитие.
Дейност 5: Разработване на Вътрешни правила и методики за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Дупница (2014 г. – 2020 г.) и върху изпълнението на политики от общинската администрация. Създаване на единен документ за вътрешни правила и методики за мониторинг и контрол върху реализирането и изпълнението на политики от общинската администрация. Документа ще включва следните основни параметри:  Обща технологична характеристика на мониторинга и контрола  Идентифициране на ситуацията  Анализ на заинтересованите страни  Подготовка на мониторинга и конртола  Събиране на информация  Анализ и интерпретация на информацията  Правила за мониторинг на изпълнението на политики от общинската администрация, вкл. общински план за развитие на община Дупница (2014 г. – 2020 г.).
Дейност 6. Дейности за информация и публичност При провеждането на дейностите за информиране и публичност, както и при изготвянето на информационните материали ще бъдат представени целите на проекта и постигнатите резултати. Особено внимание ще се обърне на спазването на изискванията на мерките за информация и публичност на ОП „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Информационната кампания ще включва: 150 бр. джоб с копче РР материал, формат А 4, подходящ за обем около 30 листа, формат: А4; 150 бр. химикалка с надпис (цвят на мастилото син или черен) - На химикалката ще присъства логото на ЕС, логото на ОПАК, логото на ЕСФ.; 150 бр. бележник-тефтер (тип „блокнот”) формат А5, в кочан по 30 л. с редове. Ще се организира и проведе заключителна конференция, ще се подготвят и предоставят необходимите информационни материали на участниците, ще бъде организирано медийното отразяване на конференцията (в най-малко две печатни медии). На подходящо място на интренет страницата на общината ще бъдат публикувани съобщения относно реализацията на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КАВАНГАРД - ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 387 BGN
Общ бюджет: 58 836 BGN
БФП: 58 836 BGN
Общо изплатени средства: 58 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 477 BGN
2014 0 BGN
2015 43 359 BGN
58 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 156 BGN
2014 0 BGN
2015 36 855 BGN
50 011 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 322 BGN
2014 0 BGN
2015 6 504 BGN
8 825 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 (Д) По Д1: Брой сключени граждански и трудови договори за управление на проекта
Индикатор 4 (Д) По Д1: Създадена организация за изпълнение на проекта брой тръжни документации. брой проведени процедури. брой подписани договори.
Индикатор 5 (Д) По Д2: брой изготвени документи
Индикатор 6 (Д) По Д3: Брой проведени дискусии
Индикатор 7 (Д) По Д3: Брой участници
Индикатор 8 (Д) По Д3: Направени предложения
Индикатор 9 (Д) По Д4: брой изготвени документи
Индикатор 10 (Д) По Д5: брой изготвени документи
Индикатор 11 (Д) По Д6: Бр. проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) По Д6: комплекта рекламни материяли
Индикатор 13 (Д) По Д6: публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз