Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0059-C0001
Номер на проект: A12-22-50
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в община Болярово
Бенефициент: Община Болярово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Болярово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Болярово
Дейности: Дейност 1 „Провеждане на обучение в Института по публична администрация по Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси” В рамките на Дейност 1 ще бъде реализирано обучение на служители на община Болярово в Института по публична администрация. На база на идентифицираните потребности от обучения съобразно типовете обучения, които се предлагат в Каталога на Института 2013 г., ще бъдат командировани 10 служители за провеждане на следното обучение: Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси (ПР–18) Обучението се извършва по предварително разработени от Института по публична администрация учебни материали и завършва с получаването на сертификат за завършено обучение.
Дейност 2 „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” В рамките на Дейност 2, въз основа на идентифицираната необходимост от обучение на разговорен английски език, ще бъде организиран езиков курс с продължителност 100 учебни часа за 25 представители на целевата група, разделени в 2 групи. Занятията ще се провеждат в общината. Обученията ще бъдат насочени към придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа.
Дейност 3 „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” Обучението е тридневно (2 нощувки), с откъсване от работното място за по-голяма ефективност на обучителния процес, с обща продължителност 18 учебни часа, за 35 човека и има няколко основни цели, разпределени като отделни модули. Обучаемите ще получат знания за обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи в обществото. Обучаемите ще бъдат запознати със спецификата и принципите на функциониране на уязвимите групи. В рамките на обучението ще бъдат развити умения за идентифициране и преодоляване на лични пречки за ефективно взаимодействие с представителите на уязвимите групи. Обучението ще съдържа висока степен на интерактивност – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и др., които гарантират пълноценното участие на всеки един от обучаемите. В резултат на горното обучаемите ще повишат личната ефективност на работното си място, ще придобият умения за справяне с лични негативни нагласи, ще идентифицират личните си предразсъдъци и стереотипи, които препятстват ефективната работа с представители от уязвимите групи и не на последно място ще осъзнаят предимствата от зачитане и приемане на ценността на различията. Предвидените модули са, както следва: Модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи Модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи Модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи.
Дейност 4 „Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности” В рамките на дейността се предвижда провеждането на тридневно обучение на всички представители на целевата група - 35 човека по ключови компетентности, свързани с качественото и в срок изпълнение на функциите им. Общата цел на обучението е създаване и/или усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения. Обучаемите ще получат практически знания и умения за учене през целия живот, развитие на личния потенциал и професионалните умения. Обучението е разделено на отделни модули. За постигане на ефективни резултати формираните отделни групи ще включват малък брой обучаеми. Ще бъдат използвани интерактивни методи и техники, изцяло с практическа насоченост – отворени въпроси, презентации, дискусии, казуси и творчески решения, ролеви и ситуационни игри. Важна част от обучението е провеждането на оценка на неговата ефективност, за което се прилагат тестове и различни форми за оценяване. За постигане на максимална ефективност, обучителите ще поддържат постоянна обратна връзка с обучаемите. Обучението ще бъде реализирано в рамките на 3 дни (2 нощувки), с откъсване от работното място за по-голяма ефективност на обучителния процес, с продължителност 18 учебни часа. В рамките на обучението ще бъдат обхванати въпроси, свързани с новата нормативна уредба, въведена с Постановление на Министерския съвет № 129 от 29.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилага¬нето на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители, свързани с новата рамка на компетентностите, със засилен акцент върху екипна ефективност (за всички представители на целевата група), лична ефективност (за служителите на експертно ниво), ефективно лидерство (за служителите на ръководно ниво). Обучението включва следните модули: 1. Справяне с конфликти и разрешаване на проблеми. Модулът е предназначен за всички представители от целевата група. 2. Ефективно лидерство. Модулът е предназначен за ръководители. 3. Лична ефективност, включително ориентация към резултати и практически упражнения за подготовка на документи. 4. Екипна ефективност. Модулът е предназначен за всички представители на целевата група. 5. Нова рамка на компетентностите. Модулът е предназначен за всички представители на целевата група
Дейност 5 „Информация и публичност на проекта” Съгласно изискванията на приложимите актове, дейностите по информация и публичност следва да осигурят информиране на широката общественост за финансовото подпомагане и резултатите от реализирането на проекта. При изпълнение на дейността стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Приложение 13 „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” към Насоките за кандидатстване. Предвидените дейности, които съответстват напълно като обем и разпределение на основните дейности на проекта, са, както следва: 1. 3 публикации в медии. Първата публикация ще информира за целите на проекта и източниците на финансиране. Втората ще информира за текущи събития. Последната публикация ще представи резултатите от реализирането на проекта. 2. Предвидено е изработването на 2 банера, които ще бъдат използвани както в сградата на общината, така и по време на обученията. 3. Временна информационна табела ще бъде поставена на видно място в сградата на общината, с необходимата визуализация. 4. Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на общината при изпълнение на дейност, като същата може да бъде изпращана и до местни/регионални медии. Като минимум ще бъдат публикувани 4 новини за изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"Конкредо" ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 049 BGN
Общ бюджет: 74 154 BGN
БФП: 74 154 BGN
Общо изплатени средства: 74 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 135 BGN
2014 39 019 BGN
2015 0 BGN
74 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 865 BGN
2014 33 166 BGN
2015 0 BGN
63 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 270 BGN
2014 5 853 BGN
2015 0 BGN
11 123 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 9 Дейност 1: Брой проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 1: Брой служители, получили сертификат
Индикатор 11 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 12 Дейност 2: Брой учебни часове
Индикатор 13 Дейност 2: Брой служители, получили сертификат
Индикатор 14 Дейност 3: Общ брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3: Брой преминати обучителни модули
Индикатор 16 Дейност 3: Брой служители, получили сертификат за преминат модул
Индикатор 17 Дейност 4: Общ брой обучени служители
Индикатор 18 Дейност 4: Брой обучителни модули
Индикатор 19 Дейност 4: Брой служители, получили сертификат за преминат модул
Индикатор 20 Дейност 5: Брой публикации в медии
Индикатор 21 Дейност 5: Брой изработени банера
Индикатор 22 Дейност 5: Брой временни информационни табели
Индикатор 23 Дейност 5: Брой публикации на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз