Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0045-C0001
Номер на проект: А13-22-45
Наименование: Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Български институт по метрология /БИМ/
Бенефициент: Български институт по метрология
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Български институт по метрология /БИМ/
Дейности: Дейност 1: Обучения в областта на управлението на администрацията Настоящата дейност предвижда организиране и провеждане на обучения по стратегическо управление на служители на ръководни длъжности от всички звена на обща и специализирана администрация на БИМ, обучения в областта на управлението на човешките ресурси и е-правителство, които са включени в каталога с обучения на Института по публична администрация за 2014 г., а именно: • Обучение по „Стратегическо управление и разработване на публични политики “ – УА - 1 с продължителност 3 дни, 24 учебни часа, което е насочено към запознаване с теоритичните познания за стратегическото управление и разработване на публичните политики в ДА. Целта е развитието на практически умения за разработване, мониторинг и отчетност на стратегически документи, разясняване методологията на стратегическото планиране и основите на управление в администрацията; • Обучение по „Управление на човешките ресурси” – УА - 3 с продължителност 3 дни, 24 учебни часа, което е насочено към представяне на нормативната уредба в областта на УЧР и на променящата се правна рамка в държавната администрация, развитие на практически умения за унифицираното и прилагане, умения за правилно създаване и съхраняване на информация, касаещи УЧР, съставяне на документи и водене на щатни разписания и изготване на различни разчети. • Обучение по „Управление на информационната сигурност в администрацията” – ЕП - 4 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, което е насочено към придобиване на знания и умения за работа в среда на оперативна съвместимост. Сигурност и защита на информацията в информационното пространство. • Обучение по „Облачните услуги-иновативен подход за електронно управление” – ЕП - 6 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, което е насочено към формиране на съвременна управленска култура и придобиване на знания за повишаване на ефективността и ефикасността на електронното управление. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 43 служители от всички звена на БИМ. Обученията ще бъдат проведени през 2014 г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация за 2014 година. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Дейност 7: Управление на проекта
Дейност 3: Обучения в областта на информационните технологии Настоящата дейност предвижда организирането и провеждането на обучения по информационни технологии на служители от обща и специализирана администрация на БИМ на теми, които са включени в каталога с обучения за 2014 г. на Института по публична администрация, а именно: • Обучение по „Работа с документи с МS Word” – ИТО - 1 с продължителност 3 дни, 18 учебни часа, които са насочени към представяне на техники на работа и намаляване на времето, необходимо за завършване и оформяне на документи в т.ч. промяна на изгледа, използване на шаблони и таблици, добавяне на визуални ефекти; • Обучение по „Електронни таблици с MS Excel (базов курс)” – ИТО - 2 с продължителност 3 дни, 18 учебни часа, които са насочени към придобиване на умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. Типове данни, серийно попълване на данни, обработка и сортиране на данни, графично представяне на данни от таблиците и форматиране на печатната страница; • Обучение по „Електронни таблици с MS Excel (надграждащ)” – ИТО - 3 с продължителност 4 дни, 24 учебни часа, които са насочени към придобиването на знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблици. Управление на работните листове, техники за писане на формули, защита на клетки и работни листове, групиране и консолидиране на отчети и използване на филтър за анализ на данни; • Обучение по „Презентационни умения. MS Power Point (базов курс)” – ИТО - 7 с продължителност 3 дни, 18 учебни часа, които са насочени към придобиване на знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации, както и основни умения за презентиране. Създаване на презентация, слайд и основни елементи в слайда, анимиране на отделни елементи, изгледи, настройки, презентиране пред аудитория и комуникационни умения.; • Обучение по „Бази данни с MS Access (надграждащ курс)”– З - 8 с продължителност 3 дни, 18 учебни часа, което е насочено към придобиване знания и умения за използване на възможностите на MS Access. Планиране, контролиране и управление на бази данни, работа с данни и формули, основни сведения за макроси; • Обучение по „Презентационни умения. MS Power Point (надграждащ курс)”– З - 9 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, които са насочени към изграждане на практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията. Принципи и ефективни техники за разработване на презентация. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 102 служители от различни структурни звена на БИМ, в т.ч на пряко подчинение на председателя, служители от Д „ОА”, ГД „НЦМ” и ГД „МИУ”. Обученията ще бъдат проведени през 2014 г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейността ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта, като се прилагат подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕO) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. По отношение на популяризирането на проекта и резултатите от неговото изпълнение ще бъдат: - изготвени и отпечатани прессъобщения в национален ежедневник при стартиране и приключване на проекта; - разработено графично изображение (интернет-банер), което ще бъде поставено на интернет страницата на БИМ и ще дава възможността за бърз и лесен достъп до основна и актуална информация за проекта; - изработени информационни банер стойки, които ще бъдат разположени в сградите на БИМ в гр. София; - изработени информационни табели, които ще бъдат разположени във всички сгради на БИМ на територията на цялата страна; - изготвени комплекти съдържащи: торбичка, тефтер, настолен календар, химикал и флаш памет, които ще бъдат предоставени на участниците в обученията по Дейност 4 и 5; Върху всички информационни материали, както и върху всички други подходящи документи, изготвени по проекта (например: сертификати за участие, присъствени списъци, отчети и др.) ще бъдат отпечатани флага на ЕС и думите „Европейски съюз“, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие“, логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“, както и където е приложимо името и логото на БИМ, наименованието на проекта и източника на финансиране.
Дейност 5: Изнесено обучение за ръководителите от различните управлевленски нива в БИМ Настоящата дейност предвижда организирането и провеждането на обучения на служители, ръководещи структурни звена в БИМ. Обучението се предвижда да бъде проведено в гр.Банско, с продължителност 3 дни, 16 учебни часа. Обучението е предвидено с цел да се извърши промяна в нагласата и поведението на служителите на ръководна длъжност в БИМ, насочена към правилно разбиране на същината на екипната работа, начините, по които тази работа може да бъде създадена и развита в БИМ и ролята на ръководителите във всичко това. Обучението ще доведе до нарастване на увереността и самочувствие на ръководителите в целенасоченото създаване и развитие на различни типове екипи, в зависимост от конкретните цели съобразно осъществяваните функции и поводите, по които се назначават работни групи. Правилното прилагане на придобитите знания и умения ще има за резултат по-пълното привличане и ангажиране на служителите в съответните структурни звена в работния процес, постигане на по-висока ефикасност, както и синергия от тяхната работа. Освен това, за постигане на по-добра координация между самите ръководители е необходимо същите да повишат уменията си за провеждане на всеки етап на управленския процес, в т.ч. планиране, организация, ръководство, координация и контрол. В резултат на проведеното обучение се очаква ръководителите да придобият нови знания и умения и да систематизират прилаганите до момента в осъществяване на управленския процес на различните хоризонтални и вертикални нива в основните структурни звена и между тях. В процеса на обучението ще се очертаят и ръководните роли, в т.ч. свързани с осъществявяване на междуперсоналните отношения, ролята едновременно на координатор и лидер, ролята на определяне на информационния хоризонт и на разпределението на информация и ресурси, на наблюдател, на инициатор, на говорител, и ролята, свързана с осъществяване на процеса на вземане на решение. Обучението ще приключат с издаване на удостоверение за участие.
Дейност 2: Обучения в областта на публичните политики и ефективно бюджетиране • Обучения по „Прилагане на Административно-процесуалния кодекс” (неюристи) – ПП-5-2 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, които са насочени към изграждане и развиване на практически умения по законосъобразното прилагане на административните норми и принципи в ежедневната работа на административните структури. • Обучение по „Подготовка за заверка на годишните финансови отчети на разпоредителите с бюджетни средства” – ЕБ - 6 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, с насочен практико-приложен ефект за повишаване уменията при спазване на принципите на доброто управление и нормативните изисквания на финансовата и счетоводна дисциплина в процеса на съставяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия; • Обучение по „Годишно счетоводно приключване на бюджетната година” – ЕБ - 7 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, е насочено към постигане на реален практически ефект от придобиването на нови знания и умения и систематизиране на вече придобитите за спазване на принципите и изискванията за отчетност като част от системата за финансовия контрол. Насочване на вниманието към превантивните мерки относно законосъобразното и целесъобразно управление и разходване на бюджетните средства. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 12 служители от Д „ОА” на БИМ. Обученията ще бъдат проведени през 2014 г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация за 2014 година. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Дейност 4: Обучение за работа със специализиран софтуер - LabView ПП LabView е индустриален стандарт за автоматизиране на контролно-измервателната апаратура, който се прилага повече от 30 години. LabView представлява графична платформа за програмиране, която помага на инженерите от проектиране до тест и от малки до големи системи. Той предлага безпрецедентна интеграция със съществуващ софтуер, IP и хардуер, синхронизиран с най-новите компютърни технологии. LabView предлага инструменти за решаване на настоящите проблеми, както и капацитет за бъдещи иновации-бързо и по-ефективно. LabView е идеален софтуер за всяко измерване или контрол. Интегриране на всички инструменти, които използват инженери и учени, като се изгражда широк спектър от приложения за драстично по-малко време. LabView се използва за разрешаване на проблеми от различно естество, ускорена производителност и постоянно новаторство. Част от националните еталони, които са с доказана еквивалентност, но са продукт на по-стара технология, е целесъобразно да бъдат автоматизирани, за което е необходимо разработване на софтуери. Закупуването на софтуер от вида LabView, чието основно предимство спрямо другите среди за разработка е богатата поддръжка на инструментална техника. Достъпни или дори включени в основния пакет са драйвери, които представляват лесни за използване графични модули. Графичният подход позволява непрограмисти да създават неголеми програми. Този софтуер за програмиране може да се използва изключително успешно за създаване на програми за управление и обработка на резултатите за различни налични измервателни системи, както и при разработване на нови системи. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 6 служители от ГД „НЦМ и ГД „МИУ” на БИМ. Обученията ще бъдат проведени през 2014 г. За изпълнение на дейността за обучение се предвижда да бъде избран външен изпълнител, който ще осигури най-пълно и точно организацията по провеждането на обучението. Външният изпълнител ще бъде избран чрез процедура в съответствие с правилата на ЗОП. Обученията ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Яна тур - България" ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 666 BGN
Общ бюджет: 81 784 BGN
БФП: 81 784 BGN
Общо изплатени средства: 81 784 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 933 BGN
2015 63 851 BGN
81 784 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 243 BGN
2015 54 273 BGN
69 516 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 690 BGN
2015 9 578 BGN
12 268 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители по УА-1
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Обучени служители по УА-3
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Обучени служители по ЕП-4;
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Обучени служители по ЕП-6
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Общо обучени служители по Дейност 1
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификати
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители по ПП-5-2
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители по ЕБ-6
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители по ЕБ-7
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Общо обучени служители по Дейност 2
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Служители, успешно преминали обученията с получаване сертификати
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Обучени служители по ИТО-1
Индикатор 16 (Д) По дейност 3 - Обучени служители по ИТО-2
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители по ИТО-3
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители по ИТО-7
Индикатор 19 (Д) По дейност 3 - Обучени служители по З-8
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители по З-9
Индикатор 21 (Д) По Дейност 3 - Общо обучени служители по Дейност 3
Индикатор 22 (Д) По Дейност 3 - Служители успешно преминали обученията с получаване сертификати
Индикатор 23 (Д) По Дейност 3 -Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 24 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители Lab View
Индикатор 25 (Д) По Дейност 4 - Общо обучени служители по Дейност 4
Индикатор 26 (Д) По дейност 4 - Служители, успешно преминали обученията с получаване сертификати
Индикатор 27 (Д) По Дейност 4 -Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 28 (Д) По Дейност 5 -Обучени служители
Индикатор 29 (Д) По Дейност 5 - Общо обучени служители по Дейност 5
Индикатор 30 (Д) По Дейност 5- Служители, успешно преминали обученията с получаване сертификати
Индикатор 31 (Д) По Дейност 5 -Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 32 (Д) По Дейност 6 - Публикувани прессъобщения в национален ежедневник
Индикатор 33 (Д) По дейност 6 -Изработено графично изображение (интернет-банер)
Индикатор 34 (Д) По дейност 6 -Изработени и разпространени информационни банер стойки
Индикатор 35 (Д) По Дейност 6 -Изработени и разпространени информацио-нни табели
Индикатор 36 (Д) По Дейност 6 - Изготвени и разпространени комплекти съдържащи: торбичка, тефтер, настолен календар, химикал и флаш памет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз