Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0021-C0001
Номер на проект: A12-22-11
Наименование: Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община
Бенефициент: Столична община - район Банкя
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите в администрацията на район Банкя на СО чрез обучения в страната
Дейности: Дейност 1. Посещение на индивидуални курсове за обучения по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация („ИПА”) В рамките на проекта служителите от районната администрация на район Банкя ще посетят следните курсове по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация: 1. Курсове MS Excel (ИТО – 8, ИТО - 9, ИТО – 10) – 3 групи х 15 служители; 2. Презентационни умения. MS Power Point – 7 служители; 3. Стратегически мениджмънт в държавната администрация – 2 служители; 4. Административна стилистика – 4 служители; 5. Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация – 6 служители; 6. Основни производства по АПК (за неюристи) – 4 служители; 7. Основи на материалното право на ЕС – 4 служители;
Дейност 2. Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация Дейността предвижда провеждане на индивидуални специализирани обучения за придобиване на специфични компетенции по следните теми: 1. Обучения за работа със специализирани софтуерни продукти – ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС – 20 служители; 2. Обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн – 6 служители;
Дейност 3. Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация Обученията по Дейност 3 ще обхванат всички служители на администрацията на района. Те са насочени към преодоляване на проблеми, свързани с координацията между отделните звена и уменията им да работят заедно и в екип. В тази връзка тези мероприятия ще бъдат фасилитирани от професионален екип от експерти, които ще включат в обученията следните теми: - Работа в екип на районната администрация - Мотивация и лидерство - Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа - Ефективно вземане на решения в екипа - Комуникация между ръководството и служители в администрацията - Синхронизация между екипите в администрацията За да бъдат по-ефективни и за да не се нарушава работния процес, обученията ще бъдат обособени на 3 групи от служители. Мероприятия ще бъдат тридневни, като една група ще се състои от 15/16 служители. Обученията ще имат теоритически и практически аспекти. За участниците ще бъдат изработени работни материали, съобразени с принципите на неформалното учене и интерактивния характер на мероприятията. Дейността ще споделя добри практики. Това ще намери израз във взаимстването и реализацията на конкретни добри практики, вече приложени и успешно работещи в други общини в България. За да бъдат ефективни обученията, те ще включват и фаза на оценка и самооценка.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на целите и дейностите по проекта сред широк кръг лица и медии. Тази цел ще бъде осъществена посредством: - Откриваща пресконференция за запознаване на всички заинтересовани страни с целите и планираните дейности по проекта - Рекламни брошури - Закриваща пресконференция за запознаване на всички заинтересовани страни с резултатите и ефекта по проекта През цялото време на проекта ще има своевременна информация за хода на проекта, достъпна на интернат страницата на общината - http://www.bankya.bg/. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания на Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Дейност 5. Дейности по организация и управление на проекта С цел доброто изпълнение на проекта ще се сформира екип за управление, който ще се състои от следните позиции: ръководител и счетоводител. Екипът ще следи за правилното провеждане на всички проектни дейности като следи работата на външните изпълнители като дава насоки и препоръки с оглед правилно протичане на проекта. Ще бъдат планирани предстоящи срещи на екипа, на които ще се обсъдят бъдещи дейности по реализацията на проекта и ще се разпределят отговорностите и задачите на членовете на екипа за управление. Ще бъде изготвен подробен график за изпълнение на дейностите с цел оптималното постигане на заложените цели и резултати, изготвяне на отчети от провеждането на срещите на екипа за управление. Конкретните функции на членовете на екипа ще бъдат разпредени и ще се следи за тяхното спазване чрез вътрешен и външен контрол.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
ЕЙТ Корпорейт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 507 BGN
Общ бюджет: 61 800 BGN
БФП: 61 800 BGN
Общо изплатени средства: 61 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 701 BGN
2015 47 098 BGN
61 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 496 BGN
2015 40 034 BGN
52 530 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 205 BGN
2015 7 065 BGN
9 270 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Бр. Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Бр. Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Бр. Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Бр. Разработени и разпространени брошури
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Бр. Публикации на сайта
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Съставени и подписани договора с членовете на екипа
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Изготвен протокол от началната среща
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Изготвени и проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Изготвени междинни и окончателен технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз