Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0109-C0001
Номер на проект: 13-22-112
Наименование: Повишаване ефективността на работа на служителите чрез обучения за развитие на ключови компетентности и подобряване на взаимодействието между отделните служители, отделните звена и администрацията като цяло с цел постигане на стратегическите цели на Минис
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на работа на служителите чрез обучения за развитие на ключови компетентности и подобряване на взаимодействието между отделните служители, отделните звена и администрацията като цяло с цел постигане на стратегическите цели на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Дейности: Дейност 1-Организация и управление на проекта. В изпълнение на дейност 1 ще бъде сформиран екип, през първия месец от изпълнение на проекта, който ще осъществява дейност през целия проектен период. Цялостното протичане на проекта се ръководи от екипа за управление, координация и ръководство на проекта. В екипа ще бъдат включени следните позиции: ръководител, координатор и счетоводител. Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и приемането на ефективна система за комуникация между тях. Координаторът ще осъществява процеса на съгласуване и взаимодействие при изпълнение на планираните дейности между всички ангажирани с проектната реализация страни и ще отговаря за събирането, обработването и съхраняването на проектната документация. Счетоводителят на проекта ще изпълнява финансов контрол; ще организира и изпълнява цялостната финансова отчетност на дейностите. Екипът ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта, в частност провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани офиси в сградата на МИЕТ, ул. "Княз Александър І" №12, София.
Дейност 2-Подготовка на документация и провеждане на процедура по ЗОП за изпълнение на дейностите по проекта. Ще бъдат подготвени тръжни документации за обществени поръчки за избор на изпълнители (две процедури по ЗОП глава 8А от ЗОП ) по: - Дейност 4: Провеждане на обученията за развиване на така наречените „меки умения” (поведенчески) от други обучителни организации - Дейност 5: Информация и публичност.
Дейност 3-Провеждане на специализирани обучения по Каталог 2013 на Института по публична администрация на служители от МИЕТ Дейността е насочена към включване на служители от общата и специализирана администрация на Министерството икономиката, енергетиката и туризма в 5 групи в 3 специализирани курса на Института по публична администрация на теми : 1. Семинар: Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията , (за ръководни и експертни длъжности ), (ЕФ-2); 2. Семинар: Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности и процедури (за ръководни длъжности ), (ПР–26); 3. Курс: Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури (за експертни длъжности ) (ПР–25);
Дейност 4-Провеждане на обучения за развиване на така наречените „меки умения” (поведенчески) от други обучителни организации Дейността е насочена към включване на служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализирана администрация на Министерството икономиката, енергетиката и туризма в 5 групи в 3 специализирани курса на теми: 1. Семинар: Управление на екипи - 1 група от 30 служители на ръководна длъжност; 2. Семинар: Ефективен член на екип - 2 групи от 25 служители на експертни длъжности; 3. Семинар: Мотивация за работа в екип - 2 групи от 25 служители на ръководни и експертни длъжности;
Дейност 5-Информация и публичност Информация за мероприятията по изпълнението на проекта ще получи публичност чрез сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – www.mi.government.bg. Ще се публикува статия в един ежедневник. Извършването на дейностите за информация и публичност ще бъде съобразено с всички изисквания на управляващия орган относно информацията и публичността на материалите и събитията. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КАВАНГАРД - ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 430 BGN
Общ бюджет: 61 684 BGN
БФП: 61 684 BGN
Общо изплатени средства: 64 685 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 685 BGN
2015 0 BGN
64 685 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 982 BGN
2015 0 BGN
54 982 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 703 BGN
2015 0 BGN
9 703 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Подписани договори за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените от ИПА служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Общ брой на служителите, обучени по т. нар. „меки умения” (поведенчески) в специализирани обучения от външна организация
Индикатор 8 (Д) Общ брой на служителите, обучени по т. нар. „меки умения” (поведенчески) в специализирани обучения от външна организация -обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 9 (Д) Общ брой на служителите, обучени по т. нар. „меки умения” (поведенчески) в специализирани обучения от външна организация -обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 10 (Д) Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 11 (Д) Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 12 (Д) Предоставени рекламни комплекта (химикал, бележник и папка).
Индикатор 13 (Д) Публикации на официалния сайт на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – www.mi.government.bg.
Индикатор 14 (Д) Публикувана статия в един ежедневник.
Индикатор 15 (Д) Изработване на рол-банер стойка с постер.
Индикатор 16 (Д) Изработване на плакати с името на проекта, лого и слоган
Индикатор 17 (Д) Подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 18 (Д) Дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 19 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи;
Индикатор 20 (Д) Дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 21 (Д) Дейност 2:Разработен пакет документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Документации
Индикатор 22 (Д) Дейност 2:Разработен пакет документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители.-процедури
Индикатор 23 (Д) Дейност 2: Подписани договори за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 24 (Д) Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 25 (Д) Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 26 (Д) Дейност 5: Публикувана информация на сайта на администрацията
Индикатор 27 (Д) Дейност 5: Предоставени рекламни комплекти
Индикатор 28 (Д) Дейност 5: Публикувана статия в един ежедневник.
Индикатор 29 (Д) Дейност 5: Изработване на рол-банер стойка с постер.
Индикатор 30 (Д) Дейност 5: Изработване на плакати с името на проекта, лого и слоган.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз