Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0002-C0001
Номер на проект: 13-31-3
Наименование: „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво”
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 24.04.2014
Дата на приключване: 24.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на електронни административни услуги от 4-то ниво и използване на информационните технологии за постигане на качествено по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 1: Подготовка и провеждане на обществени поръчки по ЗОП В рамките на тази дейност ще бъде извършена подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки за възлагане изпълнението на проектните дейности. Сключване на договори за изпълнение на заложените в проекта дейности 2 и 3.
Дейност 2: Анализ, разработване и внедряване на две електронни административни услуги от четвърто ниво Настоящата дейност се състои от следните поддейности: 2.1 Юридически преглед и анализ на нормативната уредба във връзка с предоставянето на електронните административни услуги В рамките на тази дейност ще се извърши систематичен обзор на нормативната рамка по предоставянето на избраните за реализация електронни административни услуги М11.3.1 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/ и М11.3.2 Облекчен режим за заплащане на пътни такси на извънгабаритни пътнопревозни средства. Освен това ще бъде изготвен цялостен анализ на правната рамка на електронното управление, така че да е възможно фиксирането на евентуални несъответствия и пречки за пълната електронизация на двете услуги в обхвата на проекта, с цел подбиране на евентуалните варианти за отстраняването им в хода на изпълнение на следващите под-дейности. 2.2 Бизнес анализ на процесите по предоставяне на подлежащите на електронизиране в обхвата на проекта административни услуги Изпълнението на тази под-дейност е ориентирано към анализиране на сегашната ситуация във ведомството, с цел да се подготви стабилна база за последващата технологична разработка, набелязване на необходими промени и нововъведения, както и подчертаване на актуални добри практики, които да бъдат запазени и разпространени. По време на бизнес анализа ще бъде изготвен модела на данни за предоставяне на административните услуги по електронен път. 2.3 Разработване и внедряване в експлоатация на две електронни административни услуги от четвърто ниво В рамките на под-дейността избраният изпълнител ще разработи информационна система - портално решение за предоставяне по електронен път на избраните за реализация административни услуги М11.3.1 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/ и М11.3.2 Облекчен режим за заплащане на пътни такси на извънгабаритни пътнопревозни средства. Чрез порталното решение потребителите ще могат онлайн да попълнят и подадат необходимото заявление и данни за изпълнение на услугите. Въз основа на въведените параметри системата автоматично ще калкулира необходимата за заплащане такса за разглеждане на заявлението и изпълнение на услугата. Порталното решение ще предоставя възможност за заплащане на необходимите такси по електронен път, проследяване на статуса на изпълнение на услугата и получаване на резултата от услугата - електронно разрешително за движение. Порталното решение ще осигури онлайн достъп на мобилните проверяващи групи на АПИ до заявените данни за разрешителното при извършване на проверка на пътя на превозно средство подлежащо на проверка. На етапа на внедряване на разработения софтуер ще бъде извършено съпътстващо обучение на служителите на АПИ изпълняващи избраните услуги за изпълнение на услугите по електронен път и на мобилните групи за проверка извършващи контролни функции. 2.4 Подготовка на заявления за вписване в регистрите за оперативна съвместимост и осигуряване на съответствие с изискванията на ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по неговото прилагане Изпълнението на под-дейността ще осигури необходимите действия от страна на изпълнителя по подготовката на заявления за вписване на услугите и прилежащите им информационни обекти в регистрите за оперативна съвместимост на електронното правителство съгласно изискванията на ЗЕУ и под-законовата нормативна уредба по отношение на оперативна съвместимост и информационна сигурност. В рамките на изпълнение на под-дейността изпълнителят ще подготви и изпълни необходимите съгласно НОИОСИС сценарии за проверка за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност. 2.5 Юридическа подготовка на промени в нормативната уредба и изготвяне на вътрешни правила за изпълнение на услугите по електронен път В следствие от изпълнението на тази под-дейност ще бъдат подготвени предложения за нормативни промени с цел регламентиране на изпълнението на електронните административни услуги и осигуряване съответствието на технологичните разработки с изискванията на ЗЕУ и нормативните актове по прилагането му. В рамките на поддейността ще бъдат изготвени вътрешни правила и инструкции за дейността на администрацията и изпълнение на разработените електронни административни услуги от 4-то ниво.
Дейност 3: Доставка и конфигуриране на оборудване За обезпечаване на работата на електронните административни услуги е необходимо закупуване на технологично оборудване (сървъри, масив за съхранение на данни, комуникационна оборудване и устройства за онлайн достъп за проверка и контрол на издадените електронни разрешителни от мобилните групи на АПИ) и софтуерни лицензи за стандартен базов софтуер за система за управление на бази от данни. Доставчикът на необходимото оборудване ще бъде избран чрез провеждане на процедура по ЗОП, подготвена в рамките на Дейност 1.
Дейност 4: Информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризират сред обществеността дейностите по проекта, а в края на проекта да се оповестят резултатите от неговото изпълнение. Целевите групи ще бъдат запознати с целите на проекта, с усъвършенстването на информационно-комуникационната среда на АПИ и реализацията на новите електронни административни услуги. За осъществяване на тази цел в рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности: • организиране на две пресконференции относно дейностите, включени в обхвата на проекта: встъпителна за оповестяване началото на проекта и заключителна за отчитане на резултатите от проекта в гр. София; • дизайн, печат и разпространение на рекламни и информационни материали. При изпълнение на дейността ще бъдат спазени изискванията за визуална идентичност на УО на ОПАК.
Дейност 5: Одит на проекта Настоящата дейност е регламентирана от изискванията на Насоките за кандидатстване – „разходи за задължителен одит при проекти на стойност над 200 000 лв. в размер до 1% от общите допустими разходи от целия бюджет по проекта“. Извършването на тази дейност е необходимо с цел установяване на законността и целесъобразността на направените разходи и в съответствие с разпоредбите на договора за безвъзмездна помощ. Независимият финансов одит е гаранция за отговорното и ефективно разходване на отпуснатата безвъзмездна помощ. Одитът ще включва следното: • проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на АПИ. • проследяване на ефективното прилагане от страна на АПИ на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПАК.
Дейност 6: Организация и управление на проекта За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на АПИ. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на изготвените анализи, документи и технически описания, верификация на направените разходи, мониторинг на дейностите по проекта. АПИ ще участва активно в дейностите на изпълнителя и ще се стреми да включи всички заинтересовани лица и страни в процеса на надграждане на функционалностите на информационна система с цел отчитане на техните интереси и коментари. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 796 476 BGN
Общ бюджет: 639 992 BGN
БФП: 639 992 BGN
Общо изплатени средства: 189 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 639 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 295 BGN
2015 29 736 BGN
189 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 543 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 135 401 BGN
2015 25 276 BGN
160 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 894 BGN
2015 4 460 BGN
28 355 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 - Изготвени тръжна документации за възлагане на обществени поръчки за дейности 2 и 3 от проекта
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - Проведени процедури за възлагане на обществена поръчка и избрани изпълнители
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 5 (Д) Дейност 2 - Аналитичен доклад с резултатите от юридически преглед и анализ на нормативната уредба
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 - Аналитичен доклад с резултатите от извършения бизнес анализ
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 - Предоставени онлайн електронни административни услуги от 4-то ниво
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 - Разработена и внедрена информационна система – портално решение
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 - Подготвени заявления за вписване в регистрите за оперативна съвместимост
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 - Подготвени сценарии за проверка за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност
Индикатор 11 (Д) Дейност 2 - Обучени служители на АПИ за изпълнение на услугите по електронен път
Индикатор 12 (Д) Дейност 2 - Обучени служители на АПИ за администриране и управление на системата
Индикатор 13 (Д) Дейност 2 - Обучени мобилни групи за осъществяване на контрол по електронен път – 12 служители и 1 ръководител
Индикатор 14 (Д) Дейност 2 - Доклад съдържащ предложения за промени в нормативната уредба и вътрешни правила за изпълнение на услугите по електронен път
Индикатор 15 (Д) Дейност 3 - приложен сървър
Индикатор 16 (Д) Дейност 3 - сървър бази данни
Индикатор 17 (Д) Дейност 3 - дисков масив
Индикатор 18 (Д) Дейност 3 - защитна стена
Индикатор 19 (Д) Дейност 3 - комуникационно оборудване тип switch
Индикатор 20 (Д) Дейност 3 - мобилни устройства за онлайн достъп
Индикатор 21 (Д) Дейност 3 - сървърен лиценз за система за управление на база от данни
Индикатор 22 (Д) Дейност 3 - лиценз за сървърна операционна система
Индикатор 23 (Д) Дейност 4 - Проведена встъпителна пресконференция
Индикатор 24 (Д) Дейност 3 - Проведена заключителна пресконференция
Индикатор 25 (Д) Дейност 4 - Отпечатани и разпространени цветни брошури
Индикатор 26 (Д) Дейност 4 - Отпечатани и разпространени тефтери
Индикатор 27 (Д) Дейност 4 - Отпечатани и разпространени химикали
Индикатор 28 (Д) Дейност 4 - Отпечатани и разпространени папки
Индикатор 29 (Д) Дейност 5 - Доклад за извършен одит
Индикатор 30 (Д) Дейност 6 - Междинни технически доклади
Индикатор 31 (Д) Дейност 6 - Окончателни технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз