Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0003-C0001
Номер на проект: 13-32-3
Наименование: Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри
Бенефициент: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 27.01.2014
Дата на приключване: 27.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1: Аналитични дейности: оценка и анализи В рамките на дейността се предвиждат да се изпълнят следните аналитичните дейности: • Оценка на наличната технологична и информационна инфраструктура на ДАМТН (в това число хардуер, софтуер и документооборотна система); • Анализ на необходимата допълнителна технологична и информационна инфраструктура на ДАМТН за реализация на административните услуги, регистъра на видовете СПО, PKI структура и електронен подпис, интеграцията с външни системи (като системите на: Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - Съдимост“ и др.); • Подробно описание на изискванията към необходимия хардуер и софтуер, който да подсигури информационно-комуникационната система на ДАМТН и интеграцията й с външни системи и регистри; • Анализ на възможностите за оперативна съвместимост на хоризонтално ниво; • Анализ на съществуващите административни процеси, свързани с предоставянето на административни услуги и съответната нормативна база; • Анализ на съществуващия регистър на видовете СПО и съответната нормативна база; • Проучване на утвърдени добри практики в държавни организации с подобен род дейност; • Определяне и обосновка на необходимите изменения и допълнения в законодателството и вътрешните документи. В резултат на осъществените аналитични дейност ще бъде изготвен изчерпателен доклад, систематизиращ информацията от проучванията и съдържащ анализи и изводи, които ще послужат като основа за следващите дейности. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) изпълнител, който ще бъде подпомогнат от екипа за управление на проекта и представители на Главна дирекция „Метрологичен надзор“, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” към ДАМТН.
Дейност 7: Финансов одит Дейността включва: • Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта. • Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта. • Изготвяне на одитен доклад. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите ЗОП изпълнител.
Дейност 3: Технологични разработки: разработване на техническо задание за информационно-комуникационна система на ДАМТН с модули за интеграция с външни системи и регистри, придружено с подробна техническа спецификация на дейностите за реализация на е В рамките на дейността се предвижда изготвяне на техническо задание за: 1) Достъп до четири електронни услуги, позволяващ: електронно подаване на заявления, уведомяване и всякакъв вид обратна връзка с потребителите на услугите по: • издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи; • издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО (по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите); • заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО, в частта им, която се отнася до тези съоръжения; • заверяване на техническата документация за ремонт на СПО. 2) Дефиниран достъп до регистъра на видовете СПО за служители на ДАМТН, лицензирани лица и лица, поддържащи СПО, граждани и юридически лица; 3) Модули за интеграция с идентифицираните външни системи (като системите на: Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - Съдимост“ и др.); 4) Разработване и създаване на PKI структура и електронен подпис. Технологичните разработки включват подготовка на техническа документация, базирана на резултатите от аналитичните дейности по Дейност 1 и разработените по Дейност 2 процедури, методики и правила за работа. В рамките на дейността ще бъде извършено: • систематизирано описание на процедурите и методиките; • специфициране на нуждите и техническите средства за достъп до информация за гражданите и бизнеса; • специфициране на техническите и софтуерни средства за интеграция с външни системи (като системите на: Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - Съдимост“ и др.); • специфициране на техническите и софтуерни средства за осигуряване на оперативна съвместимост на информационно-комуникационната система на ДАМТН с администрациите на хоризонтално ниво; • разработка на пълна и подробна техническа спецификация, съобразена с резултатите по Дейности 1 и 2. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на ЗОП, изпълнител, който ще бъде подпомогнат от екипа за управление на проекта и представители на Главна дирекция „Метрологичен надзор“, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейността ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта, като се прилагат подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕO) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите за информация имат за цел да се популяризират новоразработените електронни услуги, регистъра на видовете съоръжения с повишена опасност и останалите резултати от проекта, до възможно най-широк кръг граждани, представители на бизнеса и държавни администрации. Информационната кампания има за цел да стимулира използването на новосъздадените административни и информационни услуги и по този начин да подобри достъпа на клиентите до услугите, предоставяни от ДАМТН. В рамките на дейността ще бъдат изработени и разпространени следните информационни брошури за всяка от предлаганите нови електронни услуги, а именно: • Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи; • Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност (СПО) (по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите); • Заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност (СПО), в частта им, която се отнася до тези съоръжения; • Заверяване на техническата документация за ремонт на съоръжения с повишена опасност (СПО). Също така във връзка със създадения достъп на граждани и бизнес до електронния регистър на видове СПО ще бъдат изработени и разпространени информационни брошури, представящи регистъра и разясняващи начина на работа с него. По отношение на популяризирането на проекта и резултатите от неговото изпълнение ще бъдат: • изготвени и отпечатани прессъобщения в национален ежедневник при осъществяване на отделни значими етапи от проекта (стартиране на проекта, разработена и внедрена информационно-комуникационна система и приключване на проекта); • разработено графично изображение (интернет-банер), което ще бъде поставено на интернет страницата на ДАМТН и ще дава възможността за бърз и лесен достъп до основна и актуална информация за проекта; • организирани информационни дни за оповестяване на отделни значими етапи от проекта (стартиране на проекта, постигане на ключови резултати по проекта, както и при приключване на проекта) за представяне на резултатите от него пред целевите групи; • разработени и разпространени рекламни материали – цветни плакати; • изготвени комплекти, включващи книжна торбичка, тефтер, химикалка и флаш памет с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК, които ще бъдат предоставени на участниците в информационните дни по проекта. Върху всички информационни материали, както и върху всички други подходящи документи, изготвени по проекта (например: присъствени списъци, отчети и др.) ще бъдат отпечатани флага на ЕС и думите „Европейски съюз“, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие“, логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“, както и където е приложимо името и логото на ДАМТН, наименованието на проекта и източника на финансиране. Изборът на външен изпълнител за изработване на материалите за визуализация ще се осъществи в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
Дейност 2: Реинженеринг на административните процеси и подготовка на нормативни документи и практически ръководства Реинженерингът на административните процеси и подготовката на вътрешни актове и нормативни документи се базират изцяло на резултатите от аналитичните дейности и включват: • Разработка на процедури, регламентиращи организационното и административното обслужване на четирите електронни услуги, регистъра на видове СПО, PKI структурата и електронен подпис; • Разработване на методика, съдържаща детайлно описание и начина на предоставяне на четирите електронни услуги; • Разработване на методика, представяща същността, структурата и съдържанието на регистъра на видове СПО; • Създаване на правила за работа с PKI структура и електронен подпис; • Правен анализ на създадените в рамките на дейността процедури, методики и правила и при необходимост - проекти за изменение и допълнение на нормативни актове; • Изработване на план за действие за утвърждаване и внедряване на новите организационни процедури, методики и правила за административно обслужване, водене на регистъра на видовете СПО, PKI структура и цифрово подписване и проверка на достоверността на електронни документи в произволни файлови формати. Изпълнението на дейността ще стартира след като е готов доклада по Дейност 1 и ще завърши след разработването на информационно-комуникационната система по Дейност 4, тъй като при практическата работа по същинското разработване на софтуера за информационно-комуникационна система могат да възникнат непредвидени технически обстоятелства, които да наложат, както промяна в заданието по Дейност 3, така и промяна в разработката на системата по Дейност 4. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на ЗОП изпълнител, който ще бъде подпомогнат от екипа за управление на проекта и представители на Главна дирекция „Метрологичен надзор“, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” към ДАМТН.
Дейност 5: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности В рамките на дейността се предвижда да бъде извършено разработване на тръжни документации, обявяване на обществени поръчки, участие в оценителни комисии, избор на изпълнители и сключване на договори за изпълнение на заложените в проекта дейности, за които се изисква възлагане на обществена поръчка. Всички, планирани в проекта процедури за възлагане на обществени поръчки ще бъдат извършени в съответствие със изискванията и реда на Закона за обществените поръчки. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на ЗОП изпълнител. Разработването на техническото задание, необходимо за провеждането на процедура за избор на изпълнител по настоящата дейност, както й обявяване на обществената поръчка, сформиране на оценителна комисия и избор на изпълнител ще бъде организирано от екипа на ДАМТН.
Дейност 4: Разработване и внедряване на информационно-комуникационна система При осъществяването на тази дейност изпълнителят ще извърши непосредствено програмиране на модулите и функционалностите и дизайн на потребителския интерфейс, чрез писане на програмен код следвайки стриктно заданието разработено по Дейност 3. По време на разработката изпълнителят следва да използва собствен хардуер, необходимия системен софтуер и развойни средства. Разработката трябва да доведе до един цялостен продукт като се изградят и въведат в експлоатация: • специализиран софтуер и електронни форми за заявяване на административните услуги; • специализиран софтуер за създаване на регистър на видовете СПО, с дефиниран достъп за служители на ДАМТН, лицензирани лица и лица, поддържащи СПО, граждани и юридически лица; • PKI структура и електронен подпис; • модули за интеграция с външни системи (като системите на: Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - Съдимост“ и др.); • осигуряване на оперативна съвместимост в съответствие с нормативните документи; • доизграждане на необходимите технически връзки, инсталиране, тестване и пускане в действие, донастройки и в случай на нужда – коригиране на системата. В процеса на софтуерната реализация ще се изисква разработване на прототипи на програмните приложения, които ще подлежат на одобрение от управляващия екип. След завършване на софтуерната реализация ще се извърши инсталация, настройка и тестване (включително стрес тестове и симулация в реално време) на разработената система. Тестването ще се извършва по предварително уговорен график. Предвижда се време за отстраняване на възникнали проблеми при тестването или несъответствия в функционалното поведение. Дейността включва първоначално попълване на регистъра на видовета СПО с наличните данни към момента и ще приключи с приемателно тестване (включително стрес тестове и симулация на реално използване на базата), като ще се отчете изпълнението на всички дефинирани изисквания на заданието, разработено по Дейност 3, както и съответствието на реализацията с функционалната и техническата спецификации. В рамките на дейността се очаква изпълнителят да: 1) Разработи техническа и експлоатационна документация съдържаща: • ръководство за администриране; • детайлно описание на базата данни; • описание и докумeнтация на Source-кода на системата; • документиране на системата – наръчник за използването й; • учебни материали за администратори и служители; 2) Разработи следните дидактически материали: • 3 бр. инструкции за работа – инструкция за работа с електронни форми, инструкция за работа с регистъра на видове СПО, инструкция за работа с PKI и електронен подпис; • 2 бр. наръчника - наръчник за работа със специализиран софтуер за административните услуги, наръчник за работа с външни системи и регистри; 3) Проведе обучение на : • служителите от отдел „Административно и информационно обслужване” за администриране на системата; • инспекторите/експертите на Главна дирекция „Метрологичен надзор” и Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” за работа със системата. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на ЗОП изпълнител, който ще бъде подпомогнат от екипа за управление на проекта и представители на Главна дирекция „Метрологичен надзор“, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 383 994 BGN
Общ бюджет: 320 554 BGN
БФП: 320 554 BGN
Общо изплатени средства: 96 769 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 320 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 799 BGN
2015 19 970 BGN
96 769 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 272 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 279 BGN
2015 16 974 BGN
82 253 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 520 BGN
2015 2 995 BGN
14 515 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Разработени електронни регистъри
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Разработен доклад, съдържащ систематизирана информация за всяка от насоките на извършените анализи, обобщения, изводи и препоръки.
Индикатор 4 (Д) Дейност 2: - Разработени, утвърдени и внедрени процедури;
Индикатор 5 (Д) Дейност 2: - Разработени и утвърдени методики
Индикатор 6 (Д) Дейност 2: - Създадени правила за работа;
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: - Разработен план за действие за внедряване на новите организационни процедури, методики и правила.
Индикатор 8 (Д) Дейност 3: Разработено техническо задание
Индикатор 9 (Д) Дейност 4: - разработена и внедрена информационно-комуникационна система;
Индикатор 10 (Д) Дейност 4: - услуги, предоставяни онлайн;
Индикатор 11 (Д) Дейност 4: - създаден и внедрен регистър на видовете СПО, с дефиниран достъп за служители на ДАМТН, лицензирани лица и лица, поддържащи СПО, граждани и юридически лица;
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: - осъществени обучения за администратори и инспектори/експерти;
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: - разработени инструкции за работа;
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: - разработени наръчници за работа.
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: - разработени тръжни документации;
Индикатор 16 (Д) Дейност 6: - изготвени и разпространени информационни брошури за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи;
Индикатор 17 (Д) Дейност 6: - изготвени и разпространени информационни брошури за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност (СПО) (по чл. 36, ал. 1 от Закона за тех
Индикатор 18 (Д) Дейност 6: - изготвени и разпространени информационни брошури за заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност (СПО), в частта им, която се отнася до тези съоръжения;
Индикатор 19 (Д) Дейност 6: - изготвени и разпространени информационни брошури за заверяване на техническата документация за ремонт на СПО;
Индикатор 20 (Д) Дейност 6: - изготвени и разпространени информационни брошури, представящи регистъра и разясняващи начина на работа с него;
Индикатор 21 (Д) Дейност 6: - публикувани прессъобщения в национален ежедневник;
Индикатор 22 (Д) Дейност 6: изработено графично изображение
Индикатор 23 (Д) Дейност 6: - изготвени и разпространени комплекти
Индикатор 24 (Д) Дейност 6: организирани информационни дни за целевите групи;
Индикатор 25 (Д) Дейност 6: разработени и разпространени цветни плаката.
Индикатор 26 (Д) Дейност 7: Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз