Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0173-C0001
Номер на проект: 13-13-172
Наименование: Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г.
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на общинските политики в община Созопол
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За жизнения цикъл на целия проект, за организацията и управлението на дейностите ще отговаря екип, състоящ се от ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Членовете на екипа са професионалисти, с богат опит в управлението на проекти. С оглед осъществяване цялостно наблюдение на дейностите по проекта и ефективна комуникация, членовете на екипа ще имат ясно дефинирани роли и отговорности. Екипът ще отговаря съответно за цялостното планиране, управление и контрол при изпълнение на предвидените дейности, за подготовката на тръжна документация за изпълнение на дейности, наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, подготовка на необходимите доклади за отчитане на изпълнението на дейностите по проекта пред Управляващият Орган, наблюдение на планираните разплащания и други управленски дейности. Екипът ще изготви работен план за изпълнението на проекта, в т.ч. график за мониторинг на изпълнението на договорните отношения с външните изпълнители. Екипът ще организира месечни работни срещи, на които ще се обсъждат напредъка и изпълнението на проекта, възникналите проблеми при изпълнението му, както и мерките за преодоляването им. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени търгове по реда на Закона за обществените поръчки както следва: І процедура за основните дейности по проекта – 2, 4, 5 и 6; и ІІ процедура за провеждане на дейностите, свързани с организиране на събития и изпълнение на мерки за информация и публичност – Дейности 7 и 8. Своевременното сформиране на екипа за организация и управление на проекта и изготвянето на работен план ще гарантира изпълнението на проектните дейности в предвидените времеви рамки и съобразно правилата на ОПАК. Това ще обезпечи ефективното финансово управление и целесъобразно разходване на БФП. Дейността по организация и управление на проекта има за непосредствена цел да осигури всички необходими предпоставки за успешното и своевременно реализиране на всички дейности, заложени в проекта. Същевременно ще се отчита постигането на заложените резултати в рамките на предвидените бюджет и график за изпълнение на проекта спрямо конкретни индикатори.
Дейност 2. Разработване и въвеждане на правила и меха-низми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в Община Созопол Предвиждат се три под-дейности в рамките на тази дейност: Под-дейност 2.1. Анализ на съществуващите правила и механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на общинските политики в две насоки: • Оценка на правилата и механизмите за външен мониторинг и контрол от страна на гражданското общество. • Оценка на правилата и механизмите за вътрешен мониторинг и контрол от страна на местната администрация. Ще се анализират и оценят действащите механизми и индикатори за наблюдение, организацията и методите на работа на администрацията, степента на координация на политиките с интересите на гражданите, системите за отчетност и осигуряване на публичност и прозрачност. На база тези анализи изпълнителят, който ще бъде избран по реда на Закона за обществените поръчки, ще изготви обобщаващ доклад, който ще послужи за ориентир при разработването на новите методики в следващата под-дейност. Под-дейност 2.2. Разработване на по-ефективни правила и механизми за мониторинг и контрол. Те ще обхващат: • механизмите за външен мониторинг и контрол от страна на представителите на структурите на гражданското общество • механизми за вътрешен мониторинг и контрол от страна на местната администрация Нововъведените правила ще вземат предвид извършената оценка на актуалните механизми и ще допринесат за подобряване на текущата работа на администрацията, като надградят установените добри практики и процеси. Същевременно ще се включат нови механизми за извършване на оценка и контрол от страна на всички заинтересовани партньори. След разработване на методиката тя ще бъде одобрена от Кмета на общината и въведена с решение на Общинския съвет. Под-дейност 2.3. Провеждане на “workshop” на служителите на администрацията и СГО за запознаване с новите правила Изпълнителят ще организира и проведе еднодневен “workshop” за запознаване на 10 служители от общината и 10 представители на социално-икономическите партньори с новите механизми и тяхното прилагане.
Дейност 3. Оценка на изпълнението на текущия Общински план за развитие на Община Созопол с оглед разработване на този за следващия програмен период (2014-2020 г.) Извършването на оценка на изпълнението на текущия Общински план за развитие на община Созопол ще се възложи на специално предназначена за това работна група, в която участие ще вземат участие двама служители на общинската администрация и един външен експерт. Оценката на изпълнението обхваща действащия програмен период 2007-2013 г. Ще бъде обстойно прегледан доклада за междинна оценка като на негова база ще се извърши ревизия на направените препоръки към общината, констатираните изводи и мерките, които общинската администрация е предприела за коригиране на идентифицираните пропуски. Преглед ще бъде извършен и на оценката за изпълнение на Програмата за осъществяване на Общинския план за развитие. Под внимание ще бъдат взети мерките и проектите, включени в нея, степента на тяхното изпълнение и резултатите, до които са довели, като в заключение ще се установи до колко ефективно и ефикасно са изразходвани средства от общинския бюджет. Изготвеният доклад ще бъде източник на информация под формата на препоръки и изводи за нуждите и целите на бъдещия Общински план за развитие.
Дейност 4. Провеждане на изследвания и проучвания, необ-ходими за разработването на Конценпция за пространствено развите и Общински план за развитие (2014-2020 г.) на об-щина Созопол Тази дейност обхваща следните под-дейности: • Под-дейност 4.1. – Преглед на съществуващите стратегически документи на национално, регионално, областно и общинско ниво – стратегии и програми с цел осигуряване съгласуваност В рамките на тази под-дейност ще се анализират провежданите секторни политики в община Созопол за действащия програмен период и ще се прегледат данни от националната статистика, доклади и материали на местни организации и институции, като на тяхна база ще се изготви аналитичен доклад за развитието на секторните политики и на социално – икономическото състояние на община Созопол. Събраната информация за бъдещия потенциал на развитие на общината е приложима при разработването на новия Общински план и Концепция за пространствено развитие на общината • Под-дейност 4.2. – Провеждане на анкетно проучване сред гражданите за определяне на интересите и нуждите им. За целта ще се разработи въпросник, чрез който да се проучи мнението на 70 представители на гражданите, НПО и бизнес средите на територията на община Созопол, за да се идентифицират техните нужди, нагласи и потребности, които да послужат като основа при формулирането на приоритети при разработване на политики • Под-дейност 4.3. – Провеждане на Фокус групи Организиране на четири фокус групи, съставени съответно от по петима представители на администрацията, неправителствения сектор, гражданите и бизнеса. Работата на групите ще се състои в провеждане на тематични дискусии по отношение на целите и приоритети за развитие на община Созопол. В последствие групите ще разработят SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, treats analyses) анализ, с който да бъдат анализирани силните и слабите страни на общината, възможностите и заплахите пред нейното развитие, произтичащи от различни фактори. Фокус групите ще работят и по изготвянето на PEST (political, economical, social, technical analyses) анализ, който да идентифицира тенденциите за изменение на политически, икономическите, социалните и технически фактори, които влияят върху местното самоуправление. На база работата и анализите на фокус групите, консултантът ще идентифицира нуждите на местната общност и обобщи събраната информация в заключителен доклад.
Дейност 5. Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Созопол На база резултатите от дейност 4 ще бъде разработена Концепция за пространствено развитие на общината, която ще бъде съобразена със съществуващата на национално ниво концепция за пространствено развитие. Концепцията ще се координира и с целите и приоритетите на останалите приложими стратегически документи, сред които Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2020 г., регионални и областни стратегии и програми и т.н. Ще бъде включено следното минимално съдържание, съобразно нормативните изисквания: • функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове, свързани с развитието на общината; • оси на развитие - с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с осите на развитие на съседни общини и с националните оси; • транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение, включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки; • функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и образованието; • дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско възстановяване. Концепцията ще отчете интересите на всички заинтересовани страни – администрация, НПО, граждани, бизнес. По този начин ще се гарантира координиране на средносрочните политики с нуждите и на населението.
Дейност 6. Разработване на Общински план за развитие за следващия програмен период 2014-2020 г. С разработването и приемането на този ключов стратегически документ ще бъдат формулирани целите, визията, основните приоритети и мерки за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на населението на общината през следващия седемгодишен период. Общинският план за развитие за 2014-2020 г. ще се концентрира върху следните моменти: • оценка на социално-икономическато обстановка в общината; • определяне на стратегията за развитие на общината за 2014-2020 г.; • индикативна финансова таблица, съдържаща необходимите ресурси за реализация на плана; • действия и индикатори за наблюдението, оценката на плана и последващата му актуализацията му; • правила за гарантиране на принципите на прозрачност и координация и осигуряване на информация и публичност; • план за осъществаване на заложените мерки, с които се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и потенциалните партньори за изпълнение на проектите. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, както и с действащата Областна стратегия за развитие на Област Бургас, приета 2005 г.с обхват на действие до 2015 г. При разработването на ОПР ще се спазват Методическите указания за разработване на ОПР (2014-2020 г.), издадени от МРРБ. След провеждане на дискусиите по Дейност 7, планът ще бъде предложен за окончателно одобрение и приемане от Общинския съвет.
Дейност 7. Кръгла маса с представители на заинтересованите страни Организиране на еднодневна дискусионна кръгла маса, в която участие ще вземат 30 представители на заинтересовани страни в лицето на граждански организации, граждани с активна позиция, бизнеса и представители на местната власт. В нейния фокус ще бъде поставено обсъждането на визията и основните цели и приоритети за развитие на община Созопол, залегнали в разработените стратегически документи – Общински план и Концепция за пространствено развитие на община Созопол. Ще бъдат изслушани всички заинтересовани страни и взети под внимание препоръките и коментарите за изготвяне на окончателните варианти на КПР и ОПР.
Дейност 8. Мерки за информация и публичност Провеждането на мерки за информация и публичност включва следните под-дейности: • Под-дейност 8.1 – Пресконференция за стартирането на проекта Предвижда се организирането и провеждането на пресконференция за стартирането на проекта, на която ще са поканени 30 представители на всички заинтересовани страни, в т.ч общински служители, граждани, бизнеса и журналисти. На пресконференцията ще бъдат разяснени предвидените по проекта дейности и очакваните резултати от тяхното изпълнение. • Под-дейност 8.2 - Изготвяне и разпространение на информационни брошури Ще бъдат отпечатани и разпространени 300 бр. брошури, които ще бъдат носител на основна информация по проекта – цели, изпълнени дейности, постигнати резултати. Те ще бъдат с логото на ОПАК и ЕС и наименованието на проекта в съответствие с изискванията на Насоките за публичност и информация. • Под-дейност 8.3. – Публикуване на информация за проекта на всеки етап от неговото изпълнение на Интернет-страницата на община Созопол На Интернет-страницата на общината периодично ще се публикува актуална информация за изпълнението на проекта. • Под-дейност 8.4. Еднодневна заключителна конференция с участието на 30 представители на местната общност Ще бъде организирана и проведена еднодневна заключителна конференция, на която ще бъдат представени постигнатите резултати и ефекти от изпълнението на проекта, както и окончателните варианти на разработените стратегически документи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Елтех" ЕООД
ПроАктив Тийм ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 124 BGN
Общ бюджет: 46 823 BGN
БФП: 46 823 BGN
Общо изплатени средства: 46 823 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 425 BGN
2014 10 141 BGN
2015 26 258 BGN
46 823 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 861 BGN
2014 8 619 BGN
2015 22 319 BGN
39 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 564 BGN
2014 1 521 BGN
2015 3 939 BGN
7 023 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Д1: Мобилизиран екип за организация и управление на проекта с ясно разписани роли и отговорности Работна програма за изпълнението на проекта
Индикатор 3 (Д) По Д1: Месечни работни срещи
Индикатор 4 (Д) По Д1: Изготвени тръжни документации Сключени договори
Индикатор 5 (Д) По Д2: Изготвен аналитичен доклад Разработени механизми за мониторинг и контрол Проведен „Workshop”
Индикатор 6 (Д) По Д3: Сформирана работна група Изготвен доклад от оценката
Индикатор 7 (Д) По Д4: Прегледани стратегически документи
Индикатор 8 (Д) По Д4: Проведено анкетно проучване
Индикатор 9 (Д) По Д4: Проведени Фокус групи
Индикатор 10 (Д) По Д5: Концепция за пространствено развитие на община Созопол
Индикатор 11 (Д) По Д6: Общински план за развитие на община Созопол за периода 2014-2020 г.
Индикатор 12 (Д) По Д7: Проведена кръгла маса с 30 представители на заинтересованите страни
Индикатор 13 (Д) По Д8: Проведена откриваща пресконференция Проведена закриваща конференция
Индикатор 14 (Д) По Д8: Отпечатани брошури с информационни материали за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз