Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/020-04
Наименование: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК „АРПЕЗОС- СЕВЕР” - ІІІ ЕТАП И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ В ГР. КЪРДЖАЛИ”
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на живот в град Кърджали и засилване на ролята му на икономически и социален център, предоставящ достъпна и привлекателна градска среда за своите жители и посетители.
Дейности: дейност 7 за основен обект ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА
дейност 8 за основен обект ОТЧИТАНЕ И ОДИТ НА ПРОЕКТА
дейност 2 за основен обект ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ
дейност 4 за основен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК „АРПЕЗОС– СЕВЕР” ІІІ етап – ГР. КЪРДЖАЛИ
дейност 5 за допълнителен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
дейност 5 за основен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - Рехабилитация на тротоари по бул. „България” и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. „Булаир” до кръстовището с улица „Отец Паисий” - град Кърджали и Реконструкция на тротоари по бул. „България” и ул.”Миньорска” с обхват от кръстовището при магазин „Гейк” до ул.”Булаир” и прилежащите им терени по плана на гр.Кърджали
дейност 6 за допълнителен обект ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
дейност 3 за допълнителен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ НАДЗОР
дейност 1 за допълнителен обект СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА П...
дейност 3 за основен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ НАДЗОР
дейност 8 за допълнителен обект ОТЧИТАНЕ И ОДИТ НА ПРОЕКТА
дейност 1 за основен обект СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
дейност 6 за основен обект ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
дейност 7 за допълнителен обект ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 008 311 BGN
Общ бюджет: 4 361 556 BGN
БФП: 4 361 532 BGN
Общо изплатени средства: 4 150 635 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 361 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 036 785 BGN
2015 1 113 851 BGN
4 150 635 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 707 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 717 123 BGN
2015 996 603 BGN
3 713 726 BGN
В т.ч. Национално финансиране 654 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 319 662 BGN
2015 117 247 BGN
436 909 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Създадени нови работни места: - постоянни /за поддръжка на парка/ и - временни /по време на строителството/
Индикатор 7 (Д) Население,облагодетелствано за ДО от обновената градска ...
Индикатор 8 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп за ДО .
Индикатор 9 (Д) Брой квадратни метри от ДО на изградени/рехабилитирани пеше ...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз